23.9.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Soteen ja vaaleihin on aika herätä

Alasatakunnan nettisivuille on avattu Aluevaalit-erikoisuutisosasto, johon on aiheeseen liittyvät jutut on tilaajille koottu.

Alasatakunnan nettisivuille on avattu Aluevaalit-erikoisuutisosasto, johon on aiheeseen liittyvät jutut on tilaajille koottu.

Elli-Mari Ahola

image

Tammikuun aluevaaleissa ratkaistaan, ketkä päättävät jatkossa ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä lähipalveluista. Alasatakunta haluaa olla vahvasti mukana varmistamassa, että tiedämme, mistä äänestämme.

Kun­tien bud­je­teis­ta leik­kaan­tuu lei­jo­na­no­sa, kun pe­rus­tur­va­pal­ve­lut siir­ty­vät maa­kun­nil­le, ter­veys­kes­kus­kiin­teis­töt vuok­ra­taan maa­kun­nil­le ai­na­kin mää­rä­a­jak­si, mut­ta alu­e­val­tuus­tot saat­ta­vat tu­le­vai­suu­des­sa päät­tää kar­sia toi­mi­pis­tei­tä, pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­sos­ta eli vii­me kä­des­sä myös pa­lo­kun­ta­ver­kos­tos­ta päät­tää jat­kos­sa alu­e­val­tuus­to...

Näi­tä nos­to­ja sote-uu­dis­tuk­sen vai­ku­tuk­ses­ta on eri me­di­oi­den uu­ti­sis­sa näh­ty, mut­ta sil­ti ei ole it­ses­tään sel­vää, et­tä kaik­ki ää­ni­oi­keu­te­tut tie­tä­vät, mis­tä sote-uu­dis­tuk­ses­sa ja alu­e­vaa­leis­sa oi­ke­as­taan on kyse. Niin voi pää­tel­lä ai­na­kin val­ta­kun­nal­lis­ta nä­ky­vyyt­tä pal­jon saa­nees­ta Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den syys­kuus­sa jul­kis­ta­mas­ta ky­se­lys­tä. Sen vas­taa­jis­ta lä­hes 70 pro­sent­tia ai­koi ää­nes­tää alu­e­vaa­leis­sa, mut­ta vain noin puo­let tie­si, mis­tä vaa­leis­sa on kyse.

Jot­ta vaa­li­tu­los hei­jas­tai­si to­del­li­suut­ta, on tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen tie­tää, mis­tä ää­nes­tää – ja ää­nes­tää. Ala­sa­ta­kun­ta­kin tah­too var­mis­taa, et­tä sen lu­ki­jat sai­si­vat hy­vän tie­to­poh­jan ää­nes­tä­mis­tä var­ten. Leh­den verk­ko­si­vuil­le on jo avat­tu Alu­e­vaa­lit-eri­koi­suu­ti­so­sas­to, jo­hon sote-uu­dis­tus­ta ja alu­e­vaa­le­ja kos­ke­vat ju­tut koo­taan ti­laa­jien tie­to­pa­ke­tik­si, ja leh­den si­vuil­la on al­ka­nut il­mes­tyä Mikä sote? -uu­tis­jut­tu­sar­ja.

Vaa­leis­sa ovat pöy­däl­lä jo­ka­päi­väi­sen elä­män kan­nal­ta kriit­ti­sen tär­ke­ät pal­ve­lut al­ka­en sii­tä, mi­hin jat­kos­sa pää­see lää­kä­riin ja mil­loin tai mis­tä suun­nas­ta ja kuin­ka kau­kaa aut­ta­ja on­net­to­muus­pai­kal­le tu­lee. On to­den­nä­köis­tä, et­tä mi­kään ei muu­ta­maan vuo­teen muu­tu, vaik­ka pal­ve­lut siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Jos­kus asi­at muut­tu­vat, ja sil­loin niis­tä ovat päät­tä­mäs­sä alu­e­vaa­leis­sa va­li­tut.