18.5.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Sote-uudistaminen ei ole hukkatyötä

Euran sotekeskus täydentyi tammikuussa, kun lasten sosiaalipalvelut muuttivat aiemmin vanhainkodin osastona toimineeseen käytävään terveyskeskusrakennukseen.

Euran sotekeskus täydentyi tammikuussa, kun lasten sosiaalipalvelut muuttivat aiemmin vanhainkodin osastona toimineeseen käytävään terveyskeskusrakennukseen.

Elli-Mari Ahola

image

Kunnat ovat ottaneet sote-uudistuksen valmistelusta irti hyötyjä. Se on hyvä asia, meni sote-uudistus tällä kertaa sitten maaliin tai ei.

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee sote-uu­dis­tus­ta jat­ku­vas­ti eteen­päin, vaik­ka se vä­lil­lä jul­ki­suu­des­sa pai­nuu taka-alal­le. Jos sote-uu­dis­tuk­seen liit­ty­vät lait hy­väk­sy­tään ai­ka­tau­lus­sa hei­nä­kuus­sa, uu­dis­tus muut­tuu no­pe­as­ti to­del­li­suu­dek­si.

Sote-uu­dis­tuk­seen liit­tyy pai­kal­li­sen pää­tök­sen­te­on nä­kö­kul­mas­ta ris­ti­rii­ta: Toi­saal­ta uu­dis­tus siir­tää val­taa pois kun­nil­ta kes­kit­tä­es­sään pää­tök­sen­te­on maa­kun­ta­val­tuus­toil­le. Toi­saal­ta se li­sää maa­kun­tien val­taa. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­laan liit­ty­vis­tä asi­ois­ta päät­täi­si oman kun­nan pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nan, kun­nan­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton si­jaan maa­kun­ta – tai toi­saal­ta joi­den­kin asi­oi­den suh­teen maa­kun­ta­ta­sol­le saat­taa tul­la enem­män val­taa sel­lai­sis­sa asi­ois­sa, jot­ka nyt pää­tet­täi­siin val­ta­kun­nan ta­sol­la. On vai­kea ar­vi­oi­da, mi­hin kaik­keen nämä ke­hi­tys­ku­lut lo­pul­ta käy­tän­nön ta­sol­la vai­kut­ta­vat.

Var­maa on, et­tä sote-uu­dis­tuk­sen tar­peen läh­tö­koh­dat ei­vät ole ka­don­neet min­ne­kään. Sa­ta­kun­nas­sa­kin ikään­ty­nei­den ras­kai­den­kin pal­ve­lu­jen tar­ve kas­vaa ja ve­ron­mak­sa­jat vä­he­ne­vät. Li­säk­si sote-alan or­ga­ni­saa­ti­ois­sa ja jär­jes­tel­mis­sä on eri­ä­vyyk­siä ja ker­ran­nai­suuk­sia, joi­den pur­ka­mi­nen uu­dis­tuk­sen myö­tä ai­heut­ta­nee ai­toa hyö­tyä ja sääs­töä.

Vaik­ka sote-uu­dis­tus ei to­teu­tui­si täl­lä­kään ker­taa – ja täl­lä ker­taa se saat­taa to­teu­tua – työ, joka sen val­mis­te­lus­sa on teh­ty, ei ole men­nyt huk­kaan. Uu­dis­tuk­sen mu­ka­na kul­ke­va pel­ko pal­ve­lu­jen kar­si­mi­ses­ta on saa­nut kun­nat kun­nos­tau­tu­maan ja vi­rit­tä­mään omat pal­ve­lu­ra­ken­teen­sa pa­rem­mik­si pär­jä­täk­seen täs­sä mah­dol­li­ses­sa ki­sas­sa. Li­säk­si uu­dis­tuk­seen liit­ty­väl­lä han­ke­ra­hal­la on to­teu­tet­tu ai­na­kin Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä pal­jon sel­lais­ta hyö­dyl­lis­tä uu­dis­ta­mis­ta, mi­hin ei kun­nil­la muu­ten ai­na­kaan to­teu­tu­neel­la ai­ka­tau­lul­la oli­si ol­lut va­raa.