4.5.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Suurennuslasin alla

JVP-Eura Oy:n tulokset ovat numeroiden valossa hyviä.

JVP-Eura Oy:n tulokset ovat numeroiden valossa hyviä.

Mirja Linnemäki

image

Euran jäteve­den­puh­distamo on kertonut hyviä kuulumisia: viime vuoden puhdistustulos täytti lupavaatimukset, ja tehoa on saatu lisää ilman miljoo­nain­ves­tointeja.

On hyvä, et­tä JVP-Eu­ra Oy on ot­ta­nut lin­jak­seen tie­dot­taa tu­lok­sis­taan, sil­lä Eu­ra­jo­en tila kiin­nos­taa laa­jal­ti, ja JVP:n puh­dis­ta­mon vai­ku­tus jo­keen on edel­leen suu­rin kai­kis­ta jo­kea kuor­mit­ta­vis­ta puh­dis­ta­mois­ta, vaik­ka kuor­ma on­kin ol­lut las­kus­sa. Vii­me ai­koi­na puh­dis­ta­mon tu­lok­set ovat pää­sään­töi­ses­ti ol­leet po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia, mut­ta tär­ke­ää on muis­taa tie­dot­ta­mi­nen myös sil­loin kun ker­rot­ta­va­na on huo­no­ja uu­ti­sia, tai kun jo­tain poik­ke­a­vaa ta­pah­tuu.

JVP:n puh­dis­ta­mo on pit­kään ol­lut suu­ren­nus­la­sin al­la, ja on edel­leen. Ta­ka­vuo­sien ohi­juok­su­tus­ten tuo­maa ko­laus­ta niin kun­nan kuin puh­dis­ta­mon­kaan mai­neel­le ei ole help­po kä­den­kään­tees­sä oi­kais­ta. Edel­leen tah­too ol­la niin, et­tä puh­dis­ta­mos­ta us­ko­taan mie­luum­min huo­noa kuin hy­vää.

Työ­tä siis riit­tää niin tie­dot­ta­mi­ses­sa kuin lai­tok­sen toi­min­ta­var­muu­den yl­lä­pi­dos­sa.

Mut­ta nyt juu­ri ti­lan­ne on hyvä: vii­me vuo­den puh­dis­tus­tu­lok­set täyt­ti­vät lu­pa­vaa­ti­muk­set ja al­ku­vuo­den tu­los on jopa erit­täin hyvä. Toi­vot­ta­vas­ti tämä ke­hi­tys jat­kuu.

JVP:llä on otet­tu pie­nin­ves­toin­neil­la as­ke­lei­ta pa­rem­paan puh­dis­tus­te­hoon jo use­as­ti. Te­hos­ta­mis­ta edel­lyt­ti myös alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to uu­sim­mas­sa ym­pä­ris­tö­lu­vas­sa. JVP:llä on muun mu­as­sa te­hos­tet­tu liet­teen­kä­sit­te­lyä ja sel­key­tys­tä, ja kun­ta on kor­jan­nut vie­mä­ri­verk­ko­aan. Hy­vis­tä tu­lok­sis­ta huo­li­mat­ta haas­tei­ta on kai­ken ai­kaa. Esi­mer­kik­si run­saat sa­teet, suu­ret hule- ja vuo­to­ve­si­mää­rät ja Jujo Ther­ma­lin sei­sa­kit voi­vat hor­jut­taa pro­ses­sia.

Lä­hi­tu­le­vai­suus tuo Vaa­san hal­lin­to-oi­keu­del­ta rat­kai­sun Eu­ra­jo­en kan­nal­ta isoon ky­sy­myk­seen: min­ne kä­si­tel­ty­jä jä­te­ve­siä Eu­ra­jo­keen las­ke­vat ta­hot ne jat­kos­sa oh­jaa­vat eli on­ko osoi­te edel­leen Eu­ra­jo­ki ja mil­lä eh­doil­la, vai ko­ko­naan jo­kin toi­nen rat­kai­su.