12.1.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Talvi on ainakin nyt

Luistelijat löysivät ensimmäiset ulkojäät heti, kun ne saatiin jäätymään.

Luistelijat löysivät ensimmäiset ulkojäät heti, kun ne saatiin jäätymään.

Riina Kaski

image

Maahan satanut lumi on hyvä syy elää hetkessä. Talviset olosuhteet ja harras­tus­mah­dol­li­suudet ovat täällä ehkä vain hetken.

Uu­den pak­ka­sen ja lu­men tuo­ma ilo ja valo ko­ros­tu­vat, sil­lä vii­me vuon­na tal­vea ei ol­lut käy­tän­nös­sä ol­len­kaan. Toi­saal­ta men­nyt ko­ro­na­vuo­si toi mu­ka­naan jat­ku­van epä­var­muu­den, joka on hy­väl­lä­kin ta­val­la opet­ta­nut meil­le het­kes­sä elä­mis­tä. Ai­na­kin nämä asi­at löy­ty­ne­vät taus­tal­ta, kun mie­ti­tään syy­tä sii­hen, et­tä vuo­den en­sim­mäi­se­nä kun­non pak­kas­vii­kon­lop­pu­na luis­te­lu­jäil­lä näh­tiin suo­ras­taan ruuh­kia.

Sää­tie­do­tuk­set lu­paa­vat täl­le vii­kol­le sekä run­sai­ta sa­tei­ta et­tä myö­hem­min ko­vi­a­kin pak­ka­sia. Yh­dis­tel­mä on omi­aan en­nus­ta­maan myös on­gel­mia esi­mer­kik­si lii­ken­tees­sä tai läm­pö- ja kos­teus­vaih­te­luil­le alt­tiis­sa säh­kö­lait­teis­sa. Lä­hi­a­jat näyt­tä­vät, on­ko päi­vit­ty­vien tar­tun­ta­ti­las­to­jen ja muut­tu­vien ra­joi­tus­ten kes­kel­lä elä­mi­nen opet­ta­nut myös sen tyyp­pis­tä va­rau­tu­mis­ta, joka oli­si so­vel­let­ta­vis­sa tois­tu­vuu­des­taan huo­li­mat­ta ai­na yl­lät­tä­vään tal­ven tu­loon.

Kai­kes­sa on kak­si puol­ta. Lii­ken­tees­sä lu­mi­sa­de hait­taa nä­ky­vyyt­tä, mut­ta lu­mi­nen maa pa­ran­taa sitä huo­mat­ta­vas­ti mus­taan ja mär­kään ai­kaan näh­den. Ra­ken­nuk­sis­sa pak­ka­set saat­ta­vat li­sä­tä tu­li­pa­lo­ris­kiä, kun eri­lai­set läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät, eri­tyi­ses­ti vä­li­ai­kai­set, jou­tu­vat ko­e­tuk­sel­le. Toi­saal­ta kun­non pak­kas­jak­so kui­vaa ra­ken­tei­ta, mikä pit­kien kos­tei­den jak­so­jen jäl­keen te­kee hy­vää.

Vii­me vuo­si­na tal­vet ovat usein ol­leet lu­men ja jään ys­tä­vil­le pet­ty­mys. Ai­ka näyt­tää, on­ko tämä py­sy­vä tila, vai tu­lee­ko vie­lä nii­tä van­han ajan kun­non tal­via. Sitä odo­tel­les­sa tal­vi­sis­ta ul­ko­har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta on syy­tä naut­tia juu­ri nyt – tie­ten­kin tur­va­vä­lit muis­ta­en.

Vie­lä on jak­set­ta­va jat­kaa va­ro­vais­ta elä­mää, vaik­ka ko­ro­na­ro­ko­tuk­set hil­jal­leen käyn­nis­ty­vät. Lu­mi­nen met­sä ja si­leä jää ovat on­nek­si ajan­vie­teym­pä­ris­tö­jä, jois­sa tur­va­vä­lit on help­po pi­tää ja va­paa­ta il­maa riit­tää.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram