22.11.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tämä on nähty ennenkin

image

Perinteet, paikallisuus, sitoutuminen – niillä ei ole paljonkaan merkitystä, kun isot yhtiöt tekevät kannat­ta­vuus­las­kel­miaan. Amcorilla eteen tullut tilanne on nähty täällä ennenkin.

Vuon­na 2017 AR Pac­ka­ging sul­ki Kaut­tu­an teh­taan­sa eli A&R Car­to­nin. Vuon­na 2015 Kaut­tu­an pa­pe­ri­teh­das eli Ahlst­röm Kaut­tua Oy ajet­tiin alas. Vuon­na 2012 lak­kau­tet­tiin Wi­pak Avans Oy Eu­ran Fank­keel­ta.

Kai­kis­sa teh­tais­sa hen­ki­lös­tö toi yt-neu­vot­te­lui­hin omia eh­do­tuk­si­aan, mi­ten toi­min­taa voi­tai­siin jat­kaa ja kään­tää kan­nat­ta­vam­mak­si. Jois­sa­kin niis­tä oli töi­tä­kin yl­lin kyl­lin, ja sul­ke­mis­pää­tös tuli täy­te­nä yl­lä­tyk­se­nä. Kes­kit­tä­mi­nen ja yh­dek­si pe­rus­te­luk­si esi­tet­ty kil­pai­lu­ky­vyn tur­vaa­mi­nen ajoi­vat kui­ten­kin ohi kai­kis­ta vaih­to­eh­toi­sis­ta esi­tyk­sis­tä ja pai­kal­li­sis­ta pe­rus­te­luis­ta.

Työn­te­ki­jöi­den nä­kö­kul­mas­ta sama kaa­va näyt­tää tois­tu­van nyt Kaut­tu­an Am­co­ril­la. Yt-neu­vot­te­lut ovat lop­pu­suo­ral­la, mut­ta hen­ki­lö­kun­nan mie­les­tä "vai­kut­taa sil­tä, et­tä pää­tök­set teh­taan sul­ke­mi­ses­ta on jo teh­ty", ku­ten mie­le­nil­mauk­seen tiis­tai­na ko­koon­tu­nut väki ker­toi tun­nel­mis­taan.

Kau­kais­ta men­nyt­tä maa­il­maa on se ahlst­rö­mi­läi­nen Kaut­tu­an yh­tei­sö, jos­sa "fir­ma" huo­leh­ti työn­te­ki­jöis­tään ter­vey­den­huol­toa ja las­ten­hoi­toa myö­ten. Ai­na­kin Wi­pa­kin ja Car­to­nin vä­el­le tar­jot­tiin siir­toa omis­ta­ja­yh­ti­öi­den muil­le teh­tail­le, ul­ko­mail­le­kin, mut­ta mah­dol­li­suus oli lä­hin­nä te­o­ri­aa – työ­pai­kan ka­to­a­mi­nen al­ta on val­ta­va elä­män­muu­tos jo il­man muut­toa toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le.

Mut­ta tääl­lä on näh­ty en­nen se­kin, et­tä ih­mi­set työl­lis­ty­vät uu­del­leen. Vaik­ka edel­li­sis­sä teh­tait­ten sul­ke­mi­sis­sa me­ne­tet­tiin tois­ta sa­taa työ­paik­kaa, ei työt­tö­myysp­ro­sent­ti ko­hon­nut piik­ki­nä ti­las­tois­sa. Tä­nä­kin syk­sy­nä seu­dun muut työ­an­ta­jat ovat jon­kin ver­ran il­moi­tel­leet avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta, Eu­ran kun­ta läh­ti vauh­dit­ta­maan muun­to­kou­lu­tus­ta ja koko Lou­nais-Suo­mi elää yhä po­si­tii­vis­ta ra­ken­ne­muu­tos­ta.