23.3.2020 14.31
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tämäkin menee joskus ohi

Euran ja Säkylän seudulla myös baarit ovat sulkeneet oviaan toistaiseksi.

Euran ja Säkylän seudulla myös baarit ovat sulkeneet oviaan toistaiseksi.

Mirja Linnemäki

image

Korona­vi­rus­pan­demia leviää nopeasti, tämän päivät uutiset ovat jo huomenna vanhoja ja monien on vaikea hahmottaa, kuinka isosta asiasta on kyse.

Lain­kaan yh­tä no­pe­as­ti kuin uu­ti­set ei muu­tu ih­mis­ten ajat­te­lu tai käyt­täy­ty­mi­nen. Vaik­ka ajan­ta­sais­ta tie­toa on saa­ta­va­na vuo­ro­kau­den ym­pä­ri lä­hes kaik­ki­al­ta maa­il­mas­ta sii­tä, mi­ten vi­rus ete­nee ja vai­kut­taa, osa suo­ma­lai­sis­ta­kin elää vie­lä kuin mi­tään eri­kois­ta ei oli­si ta­pah­tu­mas­sa.

Vii­kon­lop­pu­na pöy­ris­tyt­ti­vät uu­ti­set Lap­piin suun­taa­vis­ta au­to­jo­nois­ta, jois­sa kii­reh­dit­tiin poh­joi­seen – en­nen kuin siel­lä kes­kuk­set ovat kaik­ki kiin­ni. Ar­vos­te­lus­ta osan­sa ovat saa­neet myös baa­rit niin poh­joi­ses­sa kuin ete­läs­sä, joi­hin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta on ke­rään­ty­nyt ih­mi­siä yh­teen ai­kaa viet­tä­mään. Ei au­ta, jos kun­nat sul­ke­vat kou­lut, kir­jas­tot ja ur­hei­lu­ti­lat tai seu­ra­kun­ta ra­joit­taa jopa hau­ta­jais­saa­ton pää­lu­kua, jos sa­maan ai­kaan ih­mi­set ty­kö­nään viis vei­saa­vat suo­si­tuk­sis­ta omas­sa jo­ka­päi­väi­ses­sä toi­min­nas­saan, mat­kus­ta­vat, jär­jes­tä­vät ys­tä­vä­ta­paa­mi­sia tai kimp­paur­hei­lu­ja.

Eri­lai­sia ky­läi­ly­jä pe­rus­tel­laan nyt esi­mer­kik­si niin, et­tä "pää al­kaa ha­joil­la, jos olen vain ko­to­na". Pe­rus­ter­vei­den ih­mis­ten lau­su­mi­na sa­nat ovat ai­ka har­kit­se­mat­to­mia ja pe­rus­te­lut vä­hin­tää­kin kum­mal­li­sia ti­lan­tees­sa, jos­sa pan­de­mia le­vi­ää kuin ku­lo­val­kea ja vaa­ras­sa ovat ihan kaik­ki.

Myös Suo­meen saat­taa näi­nä päi­vi­nä ol­la tu­los­sa vie­lä ko­vem­pia ra­joi­tuk­sia liik­ku­mi­seen ja ko­koon­tu­mi­seen. Esi­mer­kik­si Sak­sa sal­lii enää vain kah­den ih­mi­sen ta­paa­mi­set. Suo­men maa­kun­nis­ta Uu­del­la­maal­la, mis­sä eni­ten on ih­mi­siä, on myös eni­ten sai­ras­tu­nei­ta, ja kul­ke­mis­ta siel­tä ja sin­ne saa­te­taan myös ra­joit­taa.

Ihan jo­kais­ta kos­ke­va suo­si­tus on nyt se, et­tä lii­ku­taan vain se, mikä on vält­tä­mä­tön­tä ja ta­va­taan mah­dol­li­sim­man vä­hän ke­tään. Tä­mä­kin me­nee jos­kus ohi – kes­te­tään nyt tämä ai­ka.