15.1.2020 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tarpeellinen hiljaisuus

image

Seurakunnissa järjestetään silloin tällöin hiljaisuuden retriittejä eli muutaman päivän tapahtumia, joihin voi mennä hiljentymään. Nykyajassa niille on tarvetta.

Eu­ran seu­ra­kun­ta on ta­ka­vuo­si­na jär­jes­tä­nyt ret­riit­ti­vii­kon­lo­pun ai­na­kin Man­ni­lan ke­sä­ko­dil­la ja tä­män vuo­den en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na täl­lai­sen mah­dol­li­suu­den tar­jo­si Sä­ky­län seu­ra­kun­ta Pih­la­van lei­ri­kes­kuk­ses­saan. Kum­mas­sa­kin pai­kas­sa jär­ven lä­hei­syys toi oman li­sän­sä ti­lai­suu­teen – on­han luon­to mo­nel­le rau­hoit­tu­mi­sen paik­ka.

Hil­jai­suu­den ret­riit­ti tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, et­tä osa­not­ta­jat hil­jen­ty­vät myös pu­hu­mas­ta, ja vii­kon­lop­pu voi­kin ku­lua sa­naa­kaan sa­no­mat­ta. Kun ei tar­vit­se miet­tiä vuo­ro­sa­no­ja, voi kään­tyä it­seen­sä ja kuu­los­tel­la si­sin­tään. Jos hil­jai­suus nos­taa pin­taan asi­oi­ta, jois­ta ha­lu­aa pu­hua, on se­kin mah­dol­lis­ta ret­rii­tin kou­lu­te­tun ve­tä­jän kans­sa.

Hil­jai­suu­des­ta pu­hu­taan ny­ky­ään tä­män täs­tä, on esi­mer­kik­si et­sit­ty eri paik­ka­kun­tien hil­jai­sia alu­ei­ta­kin. Hil­jai­suus on mo­nel­le saa­vut­ta­ma­ton ylel­li­syys, sil­lä hek­ti­nen on-line -elä­mä vaa­tii ole­maan ta­voi­tet­ta­vis­sa ja kuu­lo­e­täi­syy­del­lä mel­kein ai­na. Ny­ky­maa­il­ma ei myös­kään hil­je­ne kos­kaan, ku­ten vie­lä ta­ka­vuo­si­na saat­toi jos­kus käy­dä jou­lu­na tai ju­han­nuk­se­na.

Hil­jen­ty­mi­nen ar­jes­sa on mo­nel­le mah­do­ton­ta, jos esi­mer­kik­si säh­köi­set apu­vä­li­neem­me pu­he­li­mes­ta tie­to­ko­nee­seen piip­paa­vat vies­tiä, säh­kö­pos­tia tai uu­tis­ta vuo­ro­kau­den ym­pä­ri. Asi­an­tun­ti­jat ovat jo va­roi­tel­leet ruu­tu­jen le­vot­to­man si­ni­va­lon tai jat­ku­van mo­bii­li­lait­tei­den seu­raa­mi­sen ai­heut­ta­mis­ta hai­tois­ta ai­voil­lem­me, jot­ka tar­vit­si­si­vat sään­nöl­li­ses­ti myös kes­key­ty­mä­tön­tä, vi­rik­kee­tön­tä le­poa.

Seu­ra­kun­tien tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­det py­säh­ty­mi­seen ja rau­hoit­tu­mi­seen ovat hie­no osoi­tus sii­tä, et­tä tar­ve on tun­nis­tet­tu. Ret­rii­tit myös so­pi­vat ai­kaan­sa seu­raa­van seu­ra­kun­nan työ­muo­toi­hin. Toi­vot­ta­vas­ti nii­tä pi­de­tään oh­jel­mas­sa vas­ta­kin.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram