13.7.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tarpeellinen loma

Moni lähtee lomalle putsaamalla työpöydän. Se kannattaisi aloittaa jo pari päivää ennen.

Moni lähtee lomalle putsaamalla työpöydän. Se kannattaisi aloittaa jo pari päivää ennen.

Mirja Linnemäki

image

Paras kesälomasesonki on menossa ja kesä on parhaimmillaan – tai pahimmillaan – riippuen siitä, onko helteen ystävä vai ei. Loma on tarpeellinen keino palautua ja koota voimia syksyyn.

Suo­mes­sa loma aloi­te­taan usein ju­han­nuk­ses­ta. Vii­meis­tään hei­nä­kuus­sa vi­ral­li­nen Suo­mi me­nee "kiin­ni". Säh­kö­pos­teis­sa kes­kus­te­le­vat au­to­maat­ti­vas­taa­jat ja pu­he­li­met ovat pois pääl­tä.

En­nen ju­han­nus­ta ko­hah­dut­ti kii­na­lai­sen tek­no­lo­gi­ayh­ti­ön Hu­a­wein suo­ma­lais­joh­ta­ja Mika Lauh­de nä­ke­myk­sil­lään sii­tä, et­tä Suo­meen voi­si tul­la seit­se­män­päi­väi­nen ja 80-tun­ti­nen työ­viik­ko. Kaup­pa­leh­den haas­tat­te­lus­sa hän pe­rus­te­li tätä kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­sel­la. Yh­tiö sit­tem­min sa­nou­tui ir­ti joh­ta­jan­sa aja­tuk­sis­ta.

Hu­a­wein joh­ta­jan esi­tys edus­taa ihan toi­sen­lais­ta lin­jaa kuin San­na Ma­ri­nin lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri­nä pari vuot­ta sit­ten esiin tuo­ma aja­tus nel­jän päi­vän työ­vii­kos­ta ja kuu­den tun­nin työ­päi­väs­tä.

Vas­ti­kään uu­ti­soi­tiin Is­lan­nin ne­li­päi­väi­sen työ­vii­kon ko­kei­lus­ta, jota ku­vail­tiin me­nes­tyk­sek­si: tuot­ta­vuus pa­ra­ni ja stres­si ja uu­pu­mus vä­he­ni­vät.

Kes­kus­te­lu näis­tä var­maan jat­kuu ei­kä muu­tok­sia ny­kyi­seen var­maan ihan hel­pol­la tai äk­kiä ole tu­los­sa.

Mut­ta loma kan­nat­taa pi­tää. Se on huo­len­pi­toa omas­ta it­ses­tä ja la­ki­sää­tei­nen mah­dol­li­suus pa­lau­tua, jot­ta jak­saa sit­ten taas teh­dä töi­tä. Pit­kät työ­päi­vät ja -vii­kot ovat tut­ki­tus­ti­kin ter­veys­ris­ki.

Hy­vän lo­man oh­jei­ta sa­te­lee tä­hän ai­kaan vuo­des­ta. Joku niis­tä kan­nat­taa eh­kä muis­taa­kin. Lo­man pi­täi­si kes­tää yh­tä­jak­soi­ses­ti vä­hin­tään pari kol­me viik­koa, jot­ta työ­a­si­ois­ta pää­si­si ir­ti. Vii­mei­sen työ­päi­vän en­nen lo­maa pi­täi­si ol­la kii­ree­tön. Heti lo­man aluk­si oli­si hyvä vaih­taa mai­se­maa, jot­ta mie­li va­pau­tui­si ru­tii­neis­ta.

On am­mat­ti­ryh­miä, jois­sa tämä ei ole mah­dol­lis­ta, mut­ta ar­jen kuor­man edes pie­neen ke­ven­tä­mi­seen kan­nat­taa sil­ti pyr­kiä vaik­ka vain muu­ta­man päi­vän ir­ti­o­tol­la.