15.11.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tavoitteena tyytyväinen veronmaksaja

image

Kuntien valtuus­to­sa­leissa on näinä aikoina tehty vaikeita päätöksiä, kun umpisurkea talous vaatii korottamaan veroja tai karsimaan palveluita tai näitä molempia.

Kun­nis­sa pi­tää teh­dä pää­tök­set en­si vuo­den tu­lo­ve­rop­ro­sen­teis­ta en­si viik­koon men­nes­sä. Kun­ta­lii­ton en­nak­ko­ar­vi­on mu­kaan yli sata kun­taa on nos­ta­mas­sa ve­rop­ro­sent­tia. Se on pal­jon – pa­ri­na vii­me vuon­na ko­ro­tuk­sia on teh­nyt 40–50 kun­taa.

Tu­lo­ve­rop­ro­sen­tin ko­rot­ta­jien jou­kos­sa on myös Eu­ra. Puo­len pro­sen­tin ko­ro­tus­pää­tös teh­tiin lo­pul­ta var­sin yk­si­mie­li­ses­ti ja sitä ku­vail­tiin koh­tuul­li­sek­si – var­sin­kin, kun edel­li­nen ko­ro­tus on niin­kin kau­kaa kuin vuo­del­ta 2012. Uu­si pro­sent­ti on siis 21.

Naa­pu­reis­ta Rau­ma ko­rot­ti tu­lo­ve­roa yh­del­lä pro­sent­tiyk­si­köl­lä 21 pro­sent­tiin. Sä­ky­lä piti oman­sa en­nal­laan eli 21,5:ssä, sa­moin Pöy­tyä 21,25 pro­sen­tis­sa. Har­ja­val­ta ko­rot­ti 0,75:llä 21,50:een. Erot ovat siis ko­vin pie­niä.

Eu­ran val­tuu­te­tut poh­ti­vat pu­heis­saan, on­ko ve­ron­ko­ro­tuk­sil­la vai­ku­tus­ta kun­nan ve­to­voi­maan. Var­mas­ti on, jos naa­pu­ris­sa si­jait­see ve­ro­pa­ra­tii­si – tääl­lä päin se voi­si ol­la Eu­ra­jo­ki 18 pro­sen­til­laan. Ko­ko­naan toi­nen jut­tu on se, mo­ni­ko eu­ra­lai­nen tai sä­ky­lä­läi­nen läh­ti­si pel­käs­tään ve­rop­ro­sen­tin ta­kia vaih­ta­maan ko­ti­aan sin­ne.

Tär­ke­äm­pää sit­ten­kin ovat pal­ve­lut, se, et­tä ko­ti­kun­nas­sa ar­ki su­juu ja on esi­mer­kik­si hy­viä kou­lu­ja lap­sil­le, riit­tä­väs­ti hoi­to­paik­ko­ja, van­huk­sil­le hoi­vaa, lää­kä­rei­tä so­te­kes­kuk­ses­sa, tei­tä, ve­si­joh­toa, vie­mä­riä, tont­te­ja, ka­tu­va­lo­ja, ja va­paa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sin tur­vat­tua "pien­tä ki­vaa il­lak­si". Jos näis­sä klik­kaa, pus­ka­ra­dio käy kuu­ma­na ja ima­go mus­te­nee äk­kiä.

Kai­ken tuon tuot­ta­mi­seen tar­vi­taan ve­ro­tu­lo­ja – se kan­nat­taa muis­taa en­nen kuin ma­naa pa­haa ve­rot­ta­jaa. Eh­kei kun­ta­lai­sis­ta kos­kaan tule iloi­sia ve­ron­mak­sa­jia, mut­ta pal­ve­lu­jen tar­vit­si­ja voi yrit­tää ol­la edes tyy­ty­väi­nen.

Näköislehti

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Ti 14.7. Leikki­kent­tät­reffit

klo 10–12 Tuis­ku­lan leik­ki­ken­täl­lä (Voi­tois­ten­tie 40, Sä­ky­lä). Järj. MLL Köy­li­ön pai­kal­li­syh­dis­tys.

ti 14.7. Panelian iltatori

klo 16–19 (Pa­ne­li­an­tie 26, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys.

Ti 14.7. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­hal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348, Sä­ky­lä). Köy­den­pu­no­jan työ­näy­te, mu­siik­kia, to­ri­myy­jiä, rom­pe­to­ri, 30-lu­vun au­to, puf­fet­ti, ar­po­ja. Järj. Yt­ti­län ky­läyh­dis­tys.

Ti 14.7. Motoristikahvila

klo 18–20 Pa­ne­li­an mei­je­rin ta­ka­pi­hal­la (Pa­ne­li­an­tie 40, Eu­ra). Järj. Pa­ne­li­an ru­kous­huo­neyh­dis­tys.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Kiukaisissa

klo 18.30 Kiu­kais­ten en­ti­sen yh­teis­kou­lun pi­hal­la. Näy­te­tun­ti: Ilo­nat, ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. Il­mai­nen, oma mat­to ja juo­ma­pul­lo mu­kaan. Järj. Kiu­kais­ten nais­voi­mis­te­li­jat.

Ke 15.7. Kesäjumppaa Lapissa

klo 18.30–19.30 La­pin kou­lun lä­hiym­pä­ris­tös­sä. Järj. La­pin Sa­la­ma.

To 16.7. Yhteislaulua toritapahtumassa

klo 10.30 Sä­ky­läs­sä, tori au­ke­aa klo 8 (Py­hä­jär­ven­tie 3, Sä­ky­lä). Mu­sii­kis­ta vas­taa Ar­to Nuo­tio & Trio Au­ra­jo­ki. Myyn­ti­ko­ju­ja, to­rie­lä­mää ja yrit­tä­jien ar­pa­jai­set. Järj. Sä­ky­län Yrit­tä­jät, Sä­ky­län kun­ta ja Köy­liö-Sä­ky­län Säh­kö Oy.

To 16.7. Höntsä­jal­ka­palloa

klo 18–19 Vuo­ren­maan ken­täl­lä. So­pii kai­ke­ni­käi­sil­le. Järj. Vuo­ren­maan ky­läyh­dis­tys.

Instagram