20.10.2020 6.05
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Tavoitteena uusi normaali

Maskeja, käsidesejä, hanskoja ja desinfioivia pyyhkeitä, kaikkia kannattaa nyt käyttää, jotta koronan leviäminen saataisiin kuriin.

Maskeja, käsidesejä, hanskoja ja desinfioivia pyyhkeitä, kaikkia kannattaa nyt käyttää, jotta koronan leviäminen saataisiin kuriin.

Liisa Nykänen

image

Hallitus on tiukentanut suosituksia koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi, mutta silti päivittäiset luvut uusista korona­ta­pauk­sista ovat suuret.

Maa­il­man kart­ta heh­kuu pu­nai­sen ja orans­sin sä­vy­jä, mitä voi­si ke­sä­kau­del­la pi­tää sää­tie­do­tuk­se­na hel­tees­tä. Nyt vä­rit ker­to­vat su­rul­li­sis­ta kiel­tä ko­ro­na­tar­tun­to­jen ja ko­ro­naan kuol­lei­den mää­ris­tä. Eu­roo­pas­sa tar­tun­to­ja on jo lä­hes seit­se­män mil­joo­naa, ja koko maa­il­mas­sa kuol­lei­den mää­rä on ylit­tä­nyt mil­joo­nan ra­jan.

Meil­lä Suo­mes­sa on var­mis­tet­tu yli 13 500 tau­ti­ta­paus­ta, ja Sa­ta­kun­nas­sa nii­tä on ol­lut alun tois­ta sa­taa. Eu­ra­kin pon­nah­ti vii­kon­vaih­tees­sa kun­nit­tai­sel­le ko­ro­na­kar­tal­le, sil­lä Eu­ras­sa on to­det­tu ke­vät­tal­ves­ta läh­tien kaik­ki­aan vii­si ko­ro­na­ta­paus­ta.

Vie­lä Sa­ta­kun­ta on ko­ro­na­kar­tal­la vaa­lea pe­rus­ta­son maa­kun­ta, mut­ta sen ym­pä­ril­lä ole­vien maa­kun­tien ti­lan­ne pa­he­nee sitä vauh­tia, et­tä on ajan ky­sy­mys, kos­ka Sa­ta­kun­nan­kin tar­tun­ta­lu­vut al­ka­vat pauk­kua.

Ko­ro­nan le­vi­ä­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen on kiin­ni meis­tä ja käyt­täy­ty­mi­ses­täm­me. Mei­tä on kan­nus­tet­tu eri­tyi­sen tark­kaan tur­va­vä­lien pi­toon ja kä­si­hy­gie­ni­an nou­dat­ta­mi­seen ihan pre­si­den­tin vie­tiä myö­ten. Jos nyt jak­se­taan skar­pa­ta muu­ta­ma viik­ko, tau­din le­vi­ä­mis­tä voi­daan toi­vot­ta­vas­ti hi­das­taa ja ol­laan jo lä­hem­pä­nä suo­ja­ro­kot­teen tu­loa.

Tun­tui­si hou­kut­te­le­val­ta jat­kaa elä­mää en­ti­seen ta­paan, liik­kua ih­mis­ten jou­kos­sa, opis­kel­la, har­ras­taa ja teh­dä työ­tä työ­ka­ve­rei­den kans­sa. Mi­kä­li näis­tä kai­kis­ta ni­pis­te­tään jär­keä ja tur­val­li­suu­soh­jei­ta nou­dat­ta­en jon­kin ver­ran, elä­mäm­me voi jat­kua edes vä­hän en­nal­laan, uu­te­na nor­maa­li­na. Kaik­kea ei pidä py­säyt­tää, et­tei tal­vi­kau­des­ta tule ai­van lii­an rank­ka, mut­ta etä­työt, tur­va­vä­lein har­ras­ta­mi­nen ja ih­mis­ten ta­paa­mi­nen mas­kit kas­voil­la ovat ihan hy­viä asi­oi­ta, jos vaih­to­eh­to­na on nii­den lop­pu­mi­nen ko­ko­naan.