21.9.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tervetuloa, vauvat!

Perjantaina vietetään valtakunnallista vauvan päivää, ja jo pitkin viikkoa esimerkiksi Eurassa pidetään vauva-asioita esillä moni tavoin.

Perjantaina vietetään valtakunnallista vauvan päivää, ja jo pitkin viikkoa esimerkiksi Eurassa pidetään vauva-asioita esillä moni tavoin.

Mirja Linnemäki

image

Alkusyksystä on kuultu iloisia vauvauutisia niin Eurasta kuin Säkylästä. Syntyvyys on kummassakin kunnassa noussut muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen.

Sä­ky­lä-Köy­li­ön seu­ra­kun­ta vies­tit­ti elo­kuun lo­pus­sa, et­tä heil­lä on jo sii­hen men­nes­sä kas­tet­tu 23 vau­vaa, kun vii­me vuon­na kas­tei­ta oli koko vuo­den ai­ka­na 24.

Eu­ras­sa syn­tyi vii­me vuon­na en­nä­tys­vä­hän vau­vo­ja, vain 63. Tänä vuon­na tä­hän men­nes­sä vau­va­lu­ku on jo ko­hon­nut 60:een ja neu­vo­las­ta en­nus­te­taan, et­tä vuo­den lop­puun me­nes­sä uu­sia eu­ra­lai­sia tu­lee vie­lä yli 30 li­sää, jol­loin tä­män vuo­den vau­va­lu­ku oli­si pe­rä­ti 93. Po­si­tii­vis­ta on se­kin, et­tä jou­kos­sa on pal­jon en­si­syn­nyt­tä­jiä ja muu­al­ta muut­ta­nei­ta.

Vau­vo­jen ko­ko­nais­lu­ku lä­he­nee sit­ten jo muu­ta­man vuo­den ta­kais­ta nor­maa­lia, sil­lä vuon­na 2017 Eu­ran vau­va­sal­do pai­nui al­le sa­dan. Vuo­si oli sama, jol­loin syn­ty­vyys ro­mah­ti koko Suo­mes­sa ja pu­hut­tiin jopa syn­ty­vyy­den pu­to­a­mi­ses­ta 1860-lu­vun näl­kä­vuo­sien ta­sol­le.

Il­miö on nyt­kin val­ta­kun­nal­li­nen, sil­lä Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan syn­ty­vyy­den las­ku al­koi py­säh­tyä Suo­mes­sa jo vii­me vuon­na. Tänä vuon­na pu­hu­taan sit­ten jo vau­va­buu­mis­ta. Myös Sa­ta­kun­nas­sa tämä nä­kyy ja Sa­ta­sai­raa­las­sa syn­tyy nyt enem­män vau­vo­ja kuin vii­me vuon­na.

Se­li­tyk­sek­si on tar­jot­tu ko­ro­na­e­pi­de­mi­aa, joka ra­joi­tuk­si­neen jät­ti ih­mi­sil­le enem­män ai­kaa ol­la ko­to­na ja lä­heis­ten kans­sa. On myös en­nus­tet­tu, et­tä syn­ty­vyys ei täl­lai­se­na "buu­mi­na" jat­ku, vaan ta­saan­tuu taas.

Aal­to­lii­ket­tä tai ei, on joka ta­pauk­ses­sa ilah­dut­ta­vaa, et­tä lap­sen­te­koi­käi­sil­lä on luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen – sii­tä­hän per­heen pe­rus­ta­mi­nen ker­too. Hyvä, jos yh­teis­kun­nal­la on mah­dol­li­suuk­sia ja ha­lua tätä ke­hi­tys­tä tu­kea, vaik­ka jär­jes­tä­mäl­lä eri­lai­sia per­hei­den tu­ki­pal­ve­lui­ta tai mak­sa­mal­la sel­vää vau­va­ra­haa. Uu­det tu­lok­kaat ovat ter­ve­tul­lei­ta, ja se saa nä­kyä.