16.6.2020 6.15
Pääkirjoitukset
 
Esa Viippola

Tiedonpuute antaa vallan tunteelle

Hyvä työilmapiiri Säkylän avoterveydenhuollossa on myös kuntalaisten etu.

Hyvä työilmapiiri Säkylän avoterveydenhuollossa on myös kuntalaisten etu.

Esa Viippola

image

Huono tiedonkulku on ajanut Säkylän avoter­vey­den­huollon työilmapiirin ääripäihin. Korjattavaa on, kun puolet kokee jäävänsä kuulumattomiin.

Pro Pe­la­go Oy:n te­ke­mä il­ma­pii­ri­sel­vi­tys an­taa Sä­ky­län ter­veys­kes­kuk­sen työ­il­ma­pii­ris­tä ku­van, jos­sa on pal­jon kor­jat­ta­vaa. Enem­mis­tö vas­taa­jis­ta oli sitä miel­tä, et­tä pää­tök­set vie­dään käy­tän­töön huo­nos­ti ja joh­to seu­raa työ­hy­vin­voin­nin ti­laa puut­teel­li­ses­ti. Enem­mis­tö oli myös tyy­ty­mä­tön työ­hön liit­ty­vien roo­lien vas­tui­den mää­rit­te­lyn sel­key­teen sekä työs­tä saa­dun pa­laut­teen mää­rään.

Pää­tös­ten käy­tän­töön vie­mi­sen on­nis­tu­mi­ses­sa kan­nat puo­les­ta ja vas­taan ja­kau­tui­vat lä­hes ta­san. Ta­sais­ta oli myös, kun ky­syt­tiin oh­jaa­vat­ko työ­tä sel­ke­ät ta­voit­teet: kol­man­nes on tyy­ty­väi­siä, toi­nen kol­man­nes tyy­ty­mät­tö­miä ja vii­mei­nen neut­raa­lis­ti suh­tau­tu­via.

Mie­li­pi­tei­den jyrk­kä ja­kau­tu­mi­nen puo­les­ta ja vas­taan voi ol­la merk­ki kup­pi­kun­nis­ta, jois­ta on vai­kea näh­dä tois­ten pöy­tiin. Tie­don­puu­te taas on joh­ta­nut sel­vi­tyk­sen joh­to­pää­tös­ten­kin mu­kaan Sä­ky­läs­sä sii­hen, et­tä fak­tat ja tul­kin­nat ti­lan­teis­ta me­ne­vät se­kai­sin, tun­teet vel­lo­vat ja saa­vat isän­nän roo­lin. Tu­hoi­sa peli pi­tää vi­hel­tää poik­ki.

Sä­ky­län avo­ter­vey­den­huol­los­sa on kup­li­nut pin­nan al­la jo pit­kään. Vä­lil­lä kup­lia on pok­sah­ta­nut pin­taan jul­ki­suu­des­sa­kin. So­si­aa­li- ja ter­veys­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lys­sä tiis­tai­na ol­lut il­ma­pii­ri­sel­vi­tys an­taa ti­lan­tees­ta en­sim­mäis­tä ker­taa ko­ko­nais­ku­van. Joh­to­pää­tök­set ovat lau­ta­kun­nan esi­tys­lis­tal­la­kin sel­vät: kor­jaa­viin toi­miin pi­tää ryh­tyä mah­dol­li­sim­man pian muun mu­as­sa vuo­ro­pu­he­lua ke­hit­tä­mäl­lä.

Pit­kään jat­ku­nut epä­tie­tous kuor­mit­taa hen­ki­lö­kun­taa ti­lan­tees­sa, jos­sa pauk­ku­ja pi­täi­si ol­la re­ser­vis­sä muun mu­as­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen mah­dol­lis­ta uut­ta aal­toa var­ten. Ti­lan­tees­ta ai­heu­tuu Sä­ky­läl­le myös il­meis­tä mai­ne­hait­taa, kun esi­mer­kik­si avoi­miin lää­kä­rin­vir­koi­hin ei tun­nu löy­ty­vän ha­ki­joi­ta. Kaik­kein vä­hi­ten rii­te­ly on kun­ta­lais­ten etu.