25.2.2020 15.30
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tilastojen valossa turvallista

Vuoden 2019 tilaston mukaan poliisitehtävät Euraan vähenivät edellisvuodesta.

Vuoden 2019 tilaston mukaan poliisitehtävät Euraan vähenivät edellisvuodesta.

Alasatakunta, arkisto

image

Poliisin rikostilastot viime vuodelta kertovat, että yleinen järjestys on Lounais-Suomessa hyvällä tasolla. Myöskään Eurassa ja Säkylässä ei tilastojen valossa ole isoja muutoksia turvallisuuteen tullut.

Eu­ras­ta il­moi­tet­tiin po­lii­sil­le run­saat 1 200 ri­kos­ta vii­me vuon­na. Se on noin 160 vä­hem­män kuin edel­lis­vuon­na. Sä­ky­läs­tä ri­ko­sil­moi­tuk­sia teh­tiin 700, joka on ku­ta­kuin­kin sama kuin vuot­ta ai­em­min. Myös po­lii­sin hä­ly­tys­teh­tä­vät Eu­raan vä­he­ni­vät yli 300:lla edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Sä­ky­lään tuli tois­ta­kym­men­tä hä­ly­tys­tä enem­män.

Mis­tä lu­vut ker­to­vat? Toi­vot­ta­vas­ti sii­tä, et­tä po­lii­sia on oi­ke­as­ti tar­vit­tu vä­hem­män eli siis sii­tä, et­tä ri­kok­sia myös teh­täi­siin vä­hem­män tai et­tä ne ei­vät ai­na­kaan ole ko­vas­ti li­sään­ty­neet. Jos tämä ei ole se­li­tys, lu­vut voi­vat ker­toa myös sii­tä, et­tä ih­mi­set ei­vät enää yh­tä her­käs­ti tee ri­ko­sil­moi­tus­ta tai hä­ly­tä po­lii­sia var­sin­kaan, jos kyse on niin sa­no­tuis­ta pie­nem­mis­tä ri­kok­sis­ta.

Käyt­täy­ty­mi­seen voi vai­kut­taa esi­mer­kik­si ih­mis­ten kä­si­tys sii­tä, et­tei po­lii­si eh­di tut­ki­maan kaik­kia ri­kok­sia. Ih­mi­set myös ym­mär­tä­vät, et­tä va­ka­vat ri­kok­set me­ne­vät pik­ku­var­kauk­sien ohi ja et­tä po­lii­sin on pri­o­ri­soi­ta­va eli kes­ki­tet­tä­vä voi­mat hen­keä ja ter­veyt­tä uh­kaa­viin ri­kok­siin ja kii­reel­li­siin teh­tä­viin.

Ylei­nen ko­ke­mus on myös se, et­tä po­lii­se­ja on lii­an vä­hän ja vir­ka­val­taa jou­tuu odot­ta­maan pai­kal­le. Po­lii­sin vas­te­a­jat eli toi­min­ta­val­miu­sa­jat ovat Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä pit­kät ver­rat­tu­na paik­ka­kun­tiin, jois­sa on po­lii­si­a­se­ma. Vii­me vuon­na Eu­ras­sa po­lii­sil­la kes­ti kes­ki­mää­rin 30,9 mi­nuut­tia ja Sä­ky­läs­sä 30,6 mi­nuut­tia tul­la pai­kal­le. Ajat ovat A- ja B-kii­reel­li­syys­luok­kien yh­teen­las­ket­tu­ja ai­ko­ja. Ver­tai­lun vuok­si, Po­rin vas­te­ai­ka on 14,1, Rau­man 12,5 ja Ko­ke­mä­en 20,6.

Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa mai­ni­taan sekä enim­mäis­vas­te­ai­ko­jen laa­ti­mi­nen et­tä li­sä­po­lii­sien palk­kaa­mi­nen. Näh­tä­väk­si jää, on­ko näil­lä vai­ku­tuk­sia tän­ne päin Suo­mea.