15.7.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Toivoa tulevaisuuteen tuova investointi

Seudun elintarviketuotanto lisääntyy jälleen, kun HKScan aloittaa Eurassa välipalojen ja aterioiden valmistuksen. Toiminta sopii yhteen Mäkitalon salaattien kanssa.

Seudun elintarviketuotanto lisääntyy jälleen, kun HKScan aloittaa Eurassa välipalojen ja aterioiden valmistuksen. Toiminta sopii yhteen Mäkitalon salaattien kanssa.

Erkki Lehtilä

image

HKScan julkisti tiistaina yli viiden miljoonan inves­toin­ti­hankkeen, joka kertaheitolla kääntää tulevaisuutta valoisammaksi tällä seudulla.

Vii­ti­sen vuot­ta lä­hes tyh­jil­lään ol­lut va­jaan kol­men heh­taa­rin te­ol­li­suus­lai­tos Eu­ran Fank­keel­la on ol­lut ki­peä muis­tu­tus yh­ti­ön pää­tök­ses­tä siir­tää sii­pi­kar­ja­tuot­tei­den tuo­tan­to Rau­mal­le. Vuon­na 2015 teh­ty pää­tös oli ras­kas is­ku täl­le seu­dul­le.

Ka­ri­nie­me­nä jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten tun­ne­tuk­si tul­lut­ta kiin­teis­töä yri­tet­tiin vä­lil­lä mark­ki­noi­da uu­teen käyt­töön, ja HKScan it­se­kin käyt­ti sitä Rau­man uu­den teh­taan ohes­sa muun mu­as­sa pak­kaus­töis­sä, mut­ta vas­ta vii­me ke­vää­nä al­koi ta­pah­tua, kun Mä­ki­ta­lon Mais­tu­vat Oy:n sa­laat­ti­teh­das aloit­ti tuo­tan­ton­sa siel­lä.

HKScan on vas­ti­kään os­ta­nut osuu­den yh­ti­ös­tä vah­vis­taak­seen ase­maan­sa kas­vi­poh­jai­sis­sa ate­ri­ois­sa ja käyn­nis­tää nyt myös it­se uut­ta toi­min­taa sa­man ka­ton al­la. Pai­kal­li­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­ta­viin vä­li­pa­la­tuot­tei­siin kes­kit­ty­vä uu­si lin­jas­to val­mis­tuu en­si ke­sä­nä.

Pää­tök­set ovat seu­raus­ta HKSca­nin vuon­na 2019 päi­vi­te­tys­tä stra­te­gi­as­ta: li­haan kes­kit­ty­nyt­tä ruo­ka­ta­loa ke­hi­te­tään en­tis­tä mo­ni­puo­li­sem­mak­si. Ke­vääl­lä 2019 yri­tyk­seen joh­ta­jak­si pa­lan­nut Jari Lei­ja luon­neh­ti pää­tös­tä ot­taa Eu­ran teh­das uu­del­leen käyt­töön yh­del­lä sa­nal­la: jär­ke­vä.

Syy­nä on en­sik­si val­mi­sa­te­ri­a­mark­ki­na, joka kas­vaa yli kym­me­nen pro­sen­tin vuo­si­vauh­dil­la. Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö kor­vaa jo päi­vän toi­sen läm­pi­män ate­ri­an vä­li­pa­loil­la. Vä­hit­täis­kau­pas­sa ne ovat HKSca­nin mu­kaan yk­si no­peim­min kas­va­va tuo­te­ryh­mä. Kas­vua on vie­lä ko­ro­na li­sän­nyt. Toi­sek­si HKSca­nil­la on Eu­ras­sa omat, koh­tuu­muu­tok­sin so­pi­vat ja lo­gis­ti­ses­ti eri­no­mai­sel­la pai­kal­la si­jait­se­vat ti­lat pa­nos­taa tä­hän kas­va­vaan mark­ki­naan.

Rat­kai­sut ovat osa laa­jem­paa lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­maa, jon­ka an­si­os­ta lä­hi­vuo­si­na ar­vi­oi­daan saa­ta­van tän­ne mer­kit­tä­väs­ti li­sää työ­paik­ko­ja. Kyl­lä tämä oli hei­nä­kuun hel­tei­den pa­ras uu­ti­nen.