22.9.2020 7.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tulevaisuus on myös omissa käsissä

Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumi kokosi elinkeinoelämän edustajia ja kuntien päättäjiä webinaariin kuulemaan seudun haasteista ja vahvuuksista.

Pyhäjärviseudun elinvoimafoorumi kokosi elinkeinoelämän edustajia ja kuntien päättäjiä webinaariin kuulemaan seudun haasteista ja vahvuuksista.

Mirja Linnemäki

image

Pyhäjärviseudun elinvoi­ma­foo­ru­missa todettiin eilen, että tällä seudulla on paljon vahvuuksia, mutta myös heikkouksia selätettävänä. Tulevaisuus on myös omissa käsissä.

Jär­jes­tyk­ses­sä toi­nen Py­hä­jär­vi­seu­dun elin­voi­ma­foo­ru­mi jär­jes­tet­tiin ei­len, en­sim­mäi­nen oli vuo­si sit­ten ja tämä toi­nen siir­tyi ko­ro­nan ta­kia ke­vääl­tä syk­syyn. Nyt se jär­jes­tet­tiin etäyh­teyk­sin we­bi­naa­ri­na, edel­leen ko­ro­nan ta­kia. Myös ai­he liit­tyi ko­ro­naan eli sel­viy­ty­mi­seen krii­sis­tä.

Joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Timo Aro lis­ta­si tut­tu­ja me­nes­tys­te­ki­jöi­täm­me: hyvä työl­li­syys, pal­jon eri­lai­sia yri­tyk­siä, hyvä työ­paik­ka­o­ma­va­rai­suus. Tämä pe­rus­ta on Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä koh­tuul­li­sen tu­ke­va. Ai­na em­me sitä it­se huo­maa, kun ym­pä­ril­lä ver­tai­lu­koh­tei­na on vah­vo­ja Var­si­nais-Suo­men tai Rau­man seu­dun kun­tia.

Eu­ra ja Sä­ky­lä ovat myös kun­ti­na pär­jän­neet koh­tuu­hy­vin, ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta. Mut­ta: vä­es­tö­ke­hi­tys pi­täi­si saa­da kään­ty­mään. Väki vä­he­nee ja van­he­nee. On­gel­ma on koko Sa­ta­kun­nan, ei yk­sin Py­hä­jär­vi­seu­dun.

Mitä asi­al­le pi­täi­si teh­dä? Foo­ru­min pu­hu­jat, Aron li­säk­si kan­sa­ne­dus­ta­ja Kris­tii­na Sa­lo­nen, toi­vat esiin niin sa­no­tun peh­me­än ja si­säi­sen elin­voi­man. Ne ovat kaik­kea sitä, mis­tä tu­lee seu­dun il­ma­pii­ri, mai­ne, yh­tei­söl­li­syys, toi­mi­joi­den pää­tök­sen­te­ko­ky­ky ja luot­ta­mus ja ar­vos­tus toi­siin­sa, kyky re­a­goi­da muu­tok­siin.

Tär­ke­ää on myös pi­to­voi­ma: Mitä it­se ajat­te­lem­me seu­dus­tam­me, on­ko ar­ki tääl­lä su­ju­vaa, tyy­dyt­tää­kö eli­nym­pä­ris­tö, hyö­dyn­näm­me­kö luon­toa ja väl­jyyt­tä hou­kut­ti­mi­na muu­al­ta tu­le­vil­le. Eli hy­vät tun­nus­lu­vut esi­mer­kik­si työl­li­syy­des­sä ei­vät yk­sin rii­tä.

Tu­le­vai­suu­den avain­ky­sy­mys on Aron mu­kaan poh­tia, mi­hin kaik­keen tääl­lä voi­daan it­se vai­kut­taa suun­ni­tel­mil­la, pää­tök­sil­lä ja te­oil­la ja toi­saal­ta mis­sä voi­daan teh­dä yh­teis­työ­tä mui­den kans­sa. Eri­no­mai­sia ky­sy­myk­siä poh­dit­ta­vik­si, ja mie­luus­ti jo en­nen seu­raa­vaa, en­si vuo­den elin­voi­ma­foo­ru­mia.