28.4.2020 6.45
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tulossa erilainen kesä

Viime kesänä Lapin Löylypäivät keräsi sadoittain ihmisiä Patolammen partaalla -tapahtumaan. Tänä kesänä sekin jää väliin.

Viime kesänä Lapin Löylypäivät keräsi sadoittain ihmisiä Patolammen partaalla -tapahtumaan. Tänä kesänä sekin jää väliin.

Esa Viippola

image

Hallitus linjasi, että isot kesätapahtumat pitäisi nyt perua tai siirtää ainakin kesä–heinäkuulta. Tällekin seudulle tulee kovin erilainen kesä.

Sä­ky­län Ku­hi­nat, La­pin Löy­ly­päi­vät, Py­hä­jär­vi­seu­dun Ka­ma­ri­mu­siik­ki, kaik­ki ke­sä­te­at­te­rit, Tuis­ku­lan kon­ser­tit, Eu­ran Här­ka­num­men Mui­nai­sai­kaan... lis­ta on pit­kä ja to­den­nä­köi­ses­ti vain pi­te­nee.

Vaik­ka hal­li­tus ei vie­lä ot­ta­nut kan­taa elo­kuun ta­pah­tu­miin, ovat jär­jes­tä­jät al­ka­neet nii­tä­kin pe­rua täl­tä ke­säl­tä. Syy­nä lie­nee se, et­tä epä­var­muu­des­sa ei ison ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä voi kau­an roik­kua ja myös se, et­tä ta­kei­ta ylei­sön suo­si­os­ta ei vält­tä­mät­tä nyt ole; ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä lei­maa va­ro­vai­suus ei­kä vä­ki­jouk­koi­hin vält­tä­mät­tä us­kal­tau­du­ta, vaik­kei kool­la ihan viit­tä sa­taa hen­keä oli­si­kaan.

Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät tun­te­vat myös vas­tuun­sa: nyt ei voi hou­ku­tel­la ih­mi­siä yh­teen. Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta le­vi­ää hel­pos­ti, ku­ten tie­de­tään, ja myös al­tis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­nen on vai­ke­aa, jos ei ole tark­kaan edes tie­dois­sa, kei­den kaik­kien lä­hel­lä on mah­dol­li­ses­ti ol­lut.

Edel­leen on voi­mas­sa myös yli 10 hen­gen ta­pah­tu­mien ra­joi­tus tou­ko­kuun 13. päi­vään as­ti. Mitä niis­tä lin­ja­taan, jää näh­tä­väk­si.

Joka ta­pauk­ses­sa muu­tos nä­kyy tä­män­kin seu­dun ke­säil­mees­sä, ja mo­nen jo pit­kään jär­jes­te­tyn ison ta­pah­tu­man pe­rin­ne kat­ke­aa. So­si­aa­li­sis­ta rien­nois­ta naut­ti­vien ke­sä­ka­len­te­ri on tyh­jä ja vas­taa­vas­ti yh­dis­tys­ten ja yh­tei­sö­jen ak­tii­vi­sil­le tal­koo­lai­sil­le tuli yh­täk­kiä to­del­li­nen lo­ma­ke­sä.

Jou­dum­me kes­kit­ty­mään toi­sen­lai­seen ajan­ku­luun - si­tä­hän olem­me täs­sä jo koh­ta kak­si kuu­kaut­ta har­joi­tel­leet. To­den­nä­köi­ses­ti ih­mis­ten omat, lä­hi­pii­ris­sä jär­jes­te­tyt pie­ni­muo­toi­set ta­paa­mi­set sil­ti li­sään­ty­vät ke­sän ai­ka­na, vaik­ka mei­tä oh­jeis­tet­tai­siin­kin py­syt­te­le­mään vain omis­sa olois­sam­me. Jot­kut ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­vät saat­ta­vat myös löy­tää uu­sia ta­po­ja tar­jo­ta ylei­söl­le elä­myk­siä. Lii­kun­nan puo­lel­la seu­dun ur­hei­lu­seu­ro­jen oma­toi­mi­set suun­nis­tus­ras­tit jo ovat täl­lai­sia.

Ja var­maa on, et­tä tu­lee taas se­kin ai­ka, kun pääs­tään osal­lis­tu­maan.