1.6.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Tulossa lisää mahdollisuuksia liikuntaan ja urheiluun

Euran urheilukeskuksen maisema muuttuu, sillä ulkokuntosalin viereen on suunnitteilla tekojää ja taaemmas tulee monitoimihalli.

Euran urheilukeskuksen maisema muuttuu, sillä ulkokuntosalin viereen on suunnitteilla tekojää ja taaemmas tulee monitoimihalli.

Liisa Nykänen

image

Seudun jo ennestään hyvät liikun­ta­mah­dol­li­suudet paranevat lisää lähitu­le­vai­suu­dessa, jos vain kaikki vireillä olevat hankkeet toteutuvat.

Eu­ras­sa uu­sin ur­hei­lu­paik­kau­u­ti­nen saa­tiin vii­me vii­kol­la, kun kun­ta ker­toi yh­teis­työ­nä Eu­ran Pal­lon kans­sa han­kit­ta­vas­ta mo­ni­toi­mi­hal­lis­ta. Ur­hei­lu­kes­kuk­seen te­ko­nur­men pääl­le pys­ty­tet­tä­vä hal­li voi laa­jen­taa pait­si jal­ka­pal­loi­li­joi­den myös vaik­ka ylei­sur­hei­li­joi­den tal­vi­sia har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia.

Eu­ran ur­hei­lu­kes­kus saat­taa lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa saa­da toi­sen­kin uu­dis­tuk­sen, sil­lä Wemb­leyn jal­ka­pal­lo­nur­men pää­hän on suun­nit­teil­la te­ko­jää. Nämä kak­si han­ket­ta täy­den­tä­vät mer­kit­tä­väs­ti ur­hei­lu­kes­kuk­sen pal­ve­lu­ja.

Li­säk­si Eu­ran Sport­cen­ter pe­rus­taa hal­lin­sa vie­reen ken­tän suo­si­o­taan ko­vas­ti kas­vat­ta­neel­le mai­la­pe­lil­le, pa­de­lil­le. Kaut­tu­an ky­läyh­dis­tys puo­les­taa kyp­syt­te­lee kun­to­por­ras­han­ket­ta Kaut­tu­an jo­hon­kin mä­keen.

Sä­ky­läs­sä Si­va­rin alu­eel­la saa­tiin vii­me syys­puo­lel­la käyt­töön uu­si mo­ni­toi­mi­kent­tä ja noin vuo­si sit­ten otet­tiin käyt­töön va­rus­kun­nan uu­si ur­hei­lu­kent­tä Huo­vin­rin­teel­lä. Siel­lä on kun­nan ylei­sö­vuo­ro­ja ja so­vel­tu­vin ajoin käyt­tää voi li­säk­si ken­tän vie­reis­tä kun­toi­lu­puis­toa.

Kun­nis­sa pu­hu­taan ny­ky­ään usein ve­to­voi­mas­ta ja pi­to­voi­mas­ta eli mi­ten hou­ku­tel­la uu­sia asuk­kai­ta ja pi­tää kiin­ni jo ole­mas­sa ole­vis­ta. Hy­vät lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­mah­dol­li­suu­det ede­saut­ta­vat kyl­lä kum­paa­kin ta­voi­tet­ta.

Lä­hi­ai­koi­na näh­dään var­mas­ti myös se, mitä vai­ku­tuk­sia lii­kun­taan ja ur­hei­luun jää ko­ro­na-ajas­ta. Oma­toi­mi­nen liik­ku­mi­nen il­man hal­li­vuo­ro­ja tai seu­ra­har­joi­tuk­sia on var­mas­ti kas­va­nut, mut­ta huol­ta on kan­net­tu sii­tä, pa­laa­vat­ko lap­set ja nuo­ret oh­ja­tun toi­min­nan pii­riin, kun ra­joi­tuk­sia vä­hi­tel­len pu­re­taan. Var­mas­ti yh­te­nä hou­kut­ti­me­na pa­luul­le ur­hei­lun pa­riin ovat uu­det har­joit­te­lu- ja suo­ri­tus­pai­kat.