19.1.2021 6.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Tutkimuslaitos tuli hyvälle maalle

Perunan suosio on alkanut taas nousta. Sen on huomattu olevan moneksi muuttuvaa, edullista perusruokaa.

Perunan suosio on alkanut taas nousta. Sen on huomattu olevan moneksi muuttuvaa, edullista perusruokaa.

Liisa Nykänen

image

Perunan­tut­ki­mus­laitos eli lyhyemmin Petla muutti vuodenvaihteessa Ylistarosta Säkylään, Köyliössä olevalle Räpin koetilalle.

Paik­ka so­pii Pet­lal­le kuin nenä pää­hän, sil­lä pe­ru­na on täl­lä seu­dul­la tär­keä asia. Sa­ta­kun­nas­sa on eri­kois­tut­tu tärk­ke­lys­pe­ru­nan tuo­tan­toon, mut­ta tä­kä­läi­siä hiek­ka­maas­sa kas­va­tet­tu­ja pe­ru­noi­ta on jak­set­tu kaut­ta ai­kain ke­hua mai­ni­on ma­kun­sa an­si­os­ta ruo­ka­pöy­dis­sä­kin.

Suu­rim­man var­hais­pe­ru­nan tuot­ta­jan tit­te­lin on val­lan­nut Var­si­nais-Suo­mi, ja kak­si kol­ma­so­saa Suo­mes­sa myy­tä­väs­tä ruo­ka­pe­ru­nas­ta kas­vaa Poh­jan­maan maa­kun­nan pel­loil­la.

Köy­li­öön muut­ta­nut tut­ki­mus­lai­tos ha­lu­aa teh­dä yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten pe­ru­nan­vil­je­li­jöi­den kans­sa, mis­tä on var­mas­ti hyö­tyä mo­lem­piin suun­tiin. Pe­ru­na­ti­lo­jen kan­nal­ta oli lot­to­voit­to saa­da omal­le alu­eel­le tut­ki­mus-, neu­von­ta- ja ko­e­toi­min­taa har­joit­ta­va lai­tos. On pal­jon ma­ta­lam­pi kyn­nys ky­syä vil­je­ly­a­si­ois­sa neu­vo­ja tu­tuil­ta asi­an­tun­ti­joil­ta ja saa­da ul­ko­puo­li­sel­ta asi­an­tun­ti­jal­ta ar­vi­oi­ta, mitä ti­lan pe­ru­nan­vil­je­ly­käy­tän­nöis­sä kan­nat­tai­si eh­kä muut­taa ja ke­hit­tää.

Pe­ru­na on ol­lut ajoit­tain pois muo­dis­ta, rii­sin ja pas­tan täyt­tä­es­sä suo­ma­lais­ten lau­ta­sia. Sen ku­lu­tus on las­ke­nut ra­jus­ti vii­mei­sen 50 vuo­den ai­ka­na. Vii­me vuo­si­na pe­ru­na­re­sep­te­jä on al­ka­nut kui­ten­kin taas nä­kyä leh­tien ruo­ka­pals­toil­la, ja pe­ru­naa on alet­tu ar­vos­taa hy­vä­nä, ter­veel­li­se­nä ja edul­li­se­na pe­rus­ruo­ka­na. Sen on huo­mat­tu ole­van mo­nien mah­dol­li­suuk­sien raa­ka-ai­ne ja aja­tel­tua ter­veel­li­sem­pi­kin riip­pu­en tie­tys­ti sen val­mis­tus­ta­vas­ta.

Suo­mes­sa tuo­te­taan eni­ten va­ras­toi­ta­vaa ruo­ka­pe­ru­naa, noin 45 pro­sent­tia koko pe­ru­na­sa­dos­tam­me. Tärk­ke­lys­pe­ru­nan osuus on noin 35 pro­sent­tia, ja lo­put pe­ru­nat me­ne­vät jat­ko­ja­los­tuk­seen tai sie­men­pe­ru­noik­si.

Kun suo­ma­lai­nen ha­lu­aa syö­dä pe­ru­naa, hän voi ol­la var­ma sen ko­ti­mai­suu­des­ta ja me tääl­lä Sa­ta­kun­nas­sa vie­lä sii­tä­kin, et­tä pe­ru­nam­me ovat lä­hi­ruo­kaa.

Näköislehti

Menovinkit

Instagram

Menovinkit

Instagram