30.9.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Työ etsii tekijöitä

Avoimia työpaikkoja on tarjolla useilla aloilla ja tekijöitä haetaan toistuvasti.

Avoimia työpaikkoja on tarjolla useilla aloilla ja tekijöitä haetaan toistuvasti.

Mirja Linnemäki

image

Keskustelu osaajapulasta paikallistui omalle seudulle, kun Säkylä alkoi etsiä lääkkeitä hoitajapulaan. Palkat on nostettu esiin, ja valta­kun­nal­li­sessa keskustelussa myös koulutus ja maahanmuutto.

Sä­ky­lä ei ole hoi­ta­ja­pu­lan­sa kans­sa to­del­la­kaan yk­sin. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti on to­det­tu, et­tä osaa­ja­pu­la on pa­hin hoi­to­a­lal­la. THL on ar­vi­oi­nut, et­tä vuo­teen 2035 men­nes­sä tar­vi­taan 200 000 hoi­ta­jaa li­sää. Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suus ker­toi äs­ket­täin, et­tä ala tar­vit­see kym­me­nes­sä vuo­des­sa 130 000 uut­ta te­ki­jää.

Sa­ta­kun­nan ely-kes­kuk­sen tuo­re kat­saus en­nus­taa, et­tä maa­kun­nas­sa on lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa pal­jon pu­laa lä­hi­hoi­ta­jis­ta ja psy­ko­lo­geis­ta. Myös lää­kä­rit, pu­he­te­ra­peu­tit, sai­raan­hoi­ta­jat, ko­din­hoi­ta­jat ja far­ma­seu­tit ovat ha­lut­tu­ja. Po­rin seu­dul­la pu­laa on esi­mer­kik­si säh­kö­a­sen­ta­jis­ta ja leh­den­ja­ka­jis­ta, Rau­mal­la in­si­nöö­reis­tä.

Sa­maan ai­kaan ta­lous on nou­se­mas­sa ko­ro­na­ku­ri­muk­ses­ta. Uto­pi­a­na pi­det­ty hal­li­tuk­sen työl­li­syys­ta­voi­te, 75 pro­sen­tin työl­li­syys, ei näy­tä enää lain­kaan niin saa­vut­ta­mat­to­mal­ta. Hy­vän työl­li­syy­den Py­hä­jär­vi­seu­dul­la isot yri­tyk­set, ku­ten Pin­tos, Au­ra­maa ja Ki­vi­ky­lä ovat hil­jat­tain jul­kais­seet paik­ko­ja avoin­na -il­moi­tuk­sia.

Mo­nel­ta ta­hol­ta on jo nos­tet­tu esiin se, et­tä vain omas­ta vä­es­tä ei töil­le tar­peek­si te­ki­jöi­tä löy­dy, vaan työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan ja sitä pi­tää hel­pot­taa. On myös toi­vot­tu täs­mä­kou­lu­tus­ta yri­ty­se­lä­män tar­pei­siin, sil­lä työ­mark­ki­noil­la nä­kyy pait­si osaa­ja­pu­la myös koh­taan­to-on­gel­ma: työt­tö­miä on, mut­ta ei niil­tä aloil­ta, jois­sa on te­ki­jä­pu­laa. Myös op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta pe­rään­kuu­lu­te­taan.

Sä­ky­läs­sä poh­di­taan nyt en­si hä­tään pal­kan­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jil­le, jos­ko se hou­kut­te­li­si vaik­ka uu­sia muut­ta­jia tai alan­vaih­ta­jia ta­kai­sin. En­si kuus­sa jär­jes­tet­tä­vä Py­hä­jär­vi­seu­dun kol­mas elin­voi­ma­foo­ru­mi pu­reu­tuu erit­täin ajan­koh­tai­seen ky­sy­myk­seen: Mis­tä osaa­jat täl­le alu­eel­le nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa?