7.7.2020 6.10
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Uimakoulut todella tarvitaan

Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä. Se on paljon suhteessa asukaslukuun.

Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä. Se on paljon suhteessa asukaslukuun.

Mirja Linnemäki

image

Tämän vuoden korkeat luvut hukku­mis­kuo­le­missa osoittavat, että niin uimakouluja kuin valistusta vesillä liikkumiseen tarvitaan aina.

Suo­men Ui­ma­o­pe­tus- ja hen­gen­pe­las­tus­lii­ton ti­las­ton mu­kaan tä­män vuo­den en­sim­mäi­sen puo­lik­kaan ai­ka­na on huk­ku­mis­kuo­le­mia ol­lut pe­rä­ti 60, jois­ta kol­me ul­ko­mail­la. Yh­teis­lu­ku on jo nyt lä­hes 20 hen­keä suu­rem­pi kuin 2019 vas­taa­vaan ai­kaan. Al­ku­vuo­den huk­ku­mis­lu­ke­ma on vii­mek­si ol­lut suu­rem­pi­vuon­na 2014, jol­loin tam­mi-ke­sä­kuus­sa huk­kui 65 ih­mis­tä.

Eni­ten huk­ku­nei­ta on tä­hän men­nes­sä ol­lut ke­sä­kuus­sa, 20, ja val­ta­o­sa huk­ku­neis­ta, 49, on ol­lut mie­hiä.

Huk­ku­neis­ta 19 on me­neh­ty­nyt jäi­hin, 11 ve­si­lii­ken­tees­sä ja yh­dek­sän ui­des­sa. Syy on jää­nyt tun­te­mat­to­mak­si 19 ta­pauk­ses­sa.

Ui­ma­o­pe­tus- ja hen­gen­pe­las­tus­lii­ton mu­kaan suu­rin osa huk­ku­mi­sis­ta oli­si es­tet­tä­vis­sä – ve­si­tur­val­li­suut­ta pi­de­tään asen­ne­ky­sy­myk­se­nä. Ve­sil­lä esiin­tyy edel­leen vä­lin­pi­tä­mät­tö­myyt­ta: ei käy­te­tä pe­las­tus­lii­ve­jä, men­nään ve­sil­le ja ve­teen hu­ma­las­sa, hy­pä­tään ve­teen tun­te­mat­to­mil­la ran­noil­la, yli­ar­vi­oi­daan omat tai­dot ja voi­mat. Liit­to muis­tut­taa myös, et­tä ve­des­sä ole­via lap­sia pi­tää ai­na val­voa her­ke­ä­mät­tä ja lä­hel­tä.

Jois­sa­kin tä­män ke­sän huk­ku­mi­son­net­to­muuk­sis­sa on ol­lut kyse ui­ma­tai­don puut­tees­ta. Täs­sä ko­ros­tuu ui­ma­kou­lu­jen tär­keys. Tai­don voi op­pia vie­lä ai­kui­se­na­kin. Esi­mer­kik­si Eu­ras­sa on ta­ka­vuo­si­na jär­jes­tet­ty myös ai­kuis­ten ui­ma­kou­lu­ja – ne sai­si­vat tul­la oh­jel­maan uu­del­leen­kin.

Par­hai­ten pin­nal­la py­sy­mi­nen ote­taan hal­tuun lap­se­na. On­nek­si Eu­ran ui­ma­hal­lis­sa voi­daan tänä ko­ro­na­ke­sä­nä­kin jär­jes­tää ui­ma­kou­lut, vaik­ka hal­li muu­ten on ol­lut pal­jol­ti kiin­ni. Men­nei­nä ke­si­nä ui­ma­hal­lis­sa on ui­ma­tai­to­ja hank­ki­nut jopa 600 seu­dun las­ta. Kun­nan sääs­tö­oh­jel­man laa­din­nas­sa ti­kun no­kas­sa lak­kaut­ta­mi­su­han al­la oli­vat jos­sain vai­hees­sa myös ui­ma­kou­lut kul­je­tuk­si­neen, mut­ta eri­no­mais­ta on, et­tä tämä ai­ko­mus pe­rut­tiin. Ui­ma­kou­lu al­kaa siis 20. hei­nä­kuu­ta.