11.6.2020 6.15
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Urhei­lu­mah­dol­li­suudet kuntoon

Juoksurata ja tekonurmi ovat varuskunnan kentän hienouksia. Uusia suorituspaikkoja kenttälajeille rakentuu keskustaan kesän aikana.

Juoksurata ja tekonurmi ovat varuskunnan kentän hienouksia. Uusia suorituspaikkoja kenttälajeille rakentuu keskustaan kesän aikana.

Esa Viippola

image

Tämä vuosi jää säkyläläisen urheiluelämän aikakirjoihin, sillä urhei­lu­mah­dol­li­suudet paranevat kenttäin­ves­tointien ansiosta kertaheitolla paljon.

Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nan uu­den ken­tän käyt­töö­not­toa pääs­tiin to­dis­ta­maan kol­mi­sen viik­koa sit­ten ja näi­nä päi­vi­nä on käyn­nis­ty­nyt kes­kus­tas­sa Si­va­rin alu­eel­la Mul­tis­port Are­na -lä­hi­lii­kun­ta­pai­kan ra­ken­ta­mi­nen. Nämä ovat maa­seu­tu­paik­ka­kun­nal­le har­vi­nai­sia iloi­sia uu­ti­sia tä­hän ai­kaan.

Po­rin pri­kaa­tin ken­täl­lä va­rus­kun­ta te­kee yh­teis­työ­tä kun­nan kans­sa, sil­lä pri­kaa­ti an­taa kun­nan ja seu­ro­jen käyt­töön vuo­ro­ja. Mul­tis­port Are­na on osoi­tus toi­sen­lai­ses­ta yh­teis­työs­tä, kun ra­hoi­tus koos­tuu kun­nan in­ves­toin­ti­ra­has­ta, Le­a­der-tu­es­ta ja Sä­ky­län Ur­hei­li­joi­den avus­tuk­ses­ta.

Run­saan mil­joo­nan mak­sa­neen va­rus­kun­nan ken­tän hie­nouk­siin kuu­lu­vat muun mu­as­sa täy­si­mit­tai­nen juok­su­ra­ta ja te­ko­nur­mi, ja alue so­vel­tuu myös mo­nen­lai­seen pal­loi­luun. Kent­tä on en­si­si­jai­ses­ti "Suo­men suu­rim­man lii­kun­ta­kou­lun" eli puo­lus­tus­voi­mien käy­tös­sä, mut­ta myös si­vii­lit pää­se­vät hie­nois­ta olo­suh­teis­ta naut­ti­maan.

Sä­ky­län Ur­hei­li­joi­den pii­ris­sä ide­oi­tu lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka teh­dään noin 180 000 eu­ron kus­tan­nu­sar­vi­ol­la. Sen an­si­os­ta päi­vit­ty­vät esi­mer­kik­si kent­tä­la­jien suo­ri­tus­pai­kat ny­ky­ai­kaan, tu­lee juok­su­suo­rat ja pääl­lys­tet­tyä alu­et­ta mo­ni­puo­li­seen lii­kun­taan.

Noin 4 000 ne­li­ön lii­kun­ta-alu­een si­jain­ti jää­hal­lin, Sä­ky­lä­hal­lin ja kou­lu­jen tun­tu­mas­sa on lois­ta­va, ja tuo uu­sia mah­dol­li­suuk­sia myös kou­lu­lii­kun­taan. Pit­kään pal­vel­lut Hon­ka­lan kent­tä on ol­lut kou­lu­lai­sia aja­tel­len vä­hän kau­ka­na.

Lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka on tar­koi­tus saa­da käyt­tö­kun­toon jo syk­syk­si, jo­ten ly­hy­es­sä ajas­sa ko­he­ne­vat Sä­ky­län ur­hei­lu­mah­dol­li­suu­det laa­jas­ti. Ajan mit­taan olo­suh­de­ko­hen­nuk­sil­la on var­mas­ti vai­ku­tuk­sen­sa sekä har­ras­ta­jien mää­riin et­tä ur­hei­lu­tu­lok­siin. Hy­vät har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det ovat myös paik­ka­kun­nan ve­to­voi­ma­te­ki­jä.