18.6.2020 8.29
Pääkirjoitukset
 
Jasmin Rikkonen

Uusia keskus­te­lu­na­vauksia

Perusopetuksen arvopohjaan kuuluu monikulttuurisuuden näkeminen myönteisenä voimavarana. Rasismiin pitää puuttua.

Perusopetuksen arvopohjaan kuuluu monikulttuurisuuden näkeminen myönteisenä voimavarana. Rasismiin pitää puuttua.

image

Rasismin ehkäiseminen vaatii tilanteisiin puuttumista jokaiselta. Sivullisen tuki on tärkeä, kun henkilö joutuu kohtaamaan rodullistavaa käyttäytymistä.

Par­haim­mil­laan so­si­aa­li­sen me­di­an vah­vis­ta­mat liik­keet nos­ta­vat esiin uu­sia avauk­sia ja muut­ta­vat kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria. Kä­sil­lä ole­va ra­sis­min­vas­tai­nen lii­ke on rai­van­nut jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta ti­laa et­nis­tä syr­jin­tää ko­ke­neil­le ja myös val­koi­set ovat osoit­ta­neet tu­ken­sa esi­mer­kik­si so­si­aa­li­sen me­di­an avul­la. Kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin muu­tok­ses­ta kie­lii se, et­tä on us­kal­let­tu myön­tää ai­em­mat nau­res­ke­lut ra­sis­ti­sil­le vit­seil­le ja opit­tu nii­den va­hin­gol­li­suu­des­ta. En­nen kaik­kea tämä on op­pi­mi­sen paik­ka. Opi­taan tun­nis­ta­maan et­nis­tä syr­jin­tää ruok­ki­via ra­ken­teel­li­sia on­gel­mia ja tie­dos­te­taan on­gel­man laa­juus. Opi­taan, mis­sä ra­sis­mia ta­pah­tuu ja mit­kä ovat par­hai­ta kei­no­ja ti­lan­tei­den kä­sit­te­le­mi­seen.

Ti­lan an­ta­mi­nen ja sor­ret­tu­jen ää­nen nos­tat­ta­mi­nen on juu­ri sitä, mitä val­koi­nen val­ta­vä­es­tö voi teh­dä ra­sis­min vas­tus­ta­mi­sek­si. Tiis­tain leh­des­sä eu­ra­lais­nuo­ret ker­toi­vat ra­sis­min ko­ke­muk­sis­taan ja poh­ti­vat kei­no­ja et­ni­sen syr­jin­nän kit­ke­mi­sek­si. Toi­nen heis­tä sa­noi, et­tä tun­tui­si ki­val­ta, jos ih­mi­set näyt­täi­si­vät, et­tei ra­sis­mi ole hy­väk­syt­tä­vää, ja oli­si­vat ro­dul­lis­tet­tu­jen puo­lel­la. Si­vus­ta­kat­so­jan hil­jai­nen hy­väk­syn­tä on syr­jin­tää se­kin. Ra­sis­miin puut­tu­mi­nen vaa­tii ti­lan­tei­siin tart­tu­mis­ta ja epä­a­si­al­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen tuo­mit­se­mis­ta niin luok­ka- tai työ­to­ve­reil­ta, opet­ta­jil­ta kuin ys­tä­vil­tä­kin.

Tiis­tai­na jul­kais­tus­sa leh­ti­ju­tus­sa ra­sis­min ko­ke­muk­sia yh­dis­ti kou­lu. Kun tie­de­tään, mis­sä ra­sis­mia ta­pah­tuu, voi­daan miet­tiä toi­min­ta­ta­po­ja sen kit­ke­mi­seen. Opet­ta­jien vas­tuu on suu­ri, ja syr­jin­nän tun­nis­ta­mi­nen ja kä­sit­te­le­mi­nen vaa­tii eit­tä­mät­tä ti­lan­ne­ta­jua. Ai­he on tär­keä nos­taa esil­le myös työ­yh­tei­söis­sä, sil­lä sor­mien läpi kat­so­mi­seen ei ole va­raa.