31.8.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Uusilla asukkailla on aina ottajia

Tontit, asunnot, palvelut, ympäristö ja harrastusmahdollisuudet ovat työpaikkojen ohella uusien asukkaiden puntarissa.

Tontit, asunnot, palvelut, ympäristö ja harrastusmahdollisuudet ovat työpaikkojen ohella uusien asukkaiden puntarissa.

Mirja Linnemäki

image

Kunnat houkuttelevat uusia veronmaksajia erilaisilla kampanjoilla, joista poikii näkyvyyttä – ja toivottavasti myös positiivisia muuttopäätöksiä.

Eu­ra läh­ti vas­ti­kään mu­kaan Know yo­ur hoods -pal­ve­luun, joka on Tu­rus­ta ja Var­si­nais-Suo­mes­ta le­vin­nyt Sa­ta­kun­taan. Taus­tal­la on saa­da uu­sia asuk­kai­ta ja vä­ki­lu­kua nou­suun, mut­ta myös po­ten­ti­aa­li­sia työn­te­ki­jöi­tä yri­tyk­sil­le, jois­ta use­am­pi on lä­hi­ai­koi­na ker­to­nut in­ves­toin­neis­taan ja laa­jen­nuk­sis­taan.

Kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­den mu­kaan tä­män vuo­den ai­ka­na ta­saan­tu­nut vä­ki­lu­vun las­ku on suo­raa seu­raus­ta muun mu­as­sa Ju­jon, Au­ra­maan, Bi­o­la­nin, Mä­ki­ta­lon sa­laat­ti­teh­taan ja HKSca­nin in­ves­toin­neis­ta Eu­raan. Jot­ta työ­voi­ma­pu­la ei jo en­nes­tään hy­vän työl­li­syy­den alu­eel­la koi­tui­si pul­lon­kau­lak­si yri­tys­ten ke­hi­tyk­sel­le, tar­vi­taan pa­nos­tuk­sia myös asu­kas­mark­ki­noin­tiin.

Kam­pan­joi­tu on ai­em­min­kin, Eu­ra on esi­merk­si hou­ku­tel­lut tääl­tä pois muut­ta­nei­ta pa­laa­maan. Sä­ky­läs­sä on ol­lut ai­na­kin tont­tien ale­kam­pan­ja, Ke­sä­kämp­pä-han­ke ja äs­ket­täin lan­see­rat­tiin Fa­ce­book-ryh­mä, jos­sa voi tar­jo­ta asun­to­ja myyn­tiin ja vuok­ral­le tai il­moit­tau­tua asun­non ha­ki­jak­si. Sä­ky­lä on ak­tii­vi­ses­ti mark­ki­noi­nut myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa.

Mo­nen­lai­sia to­teu­tuk­sia kun­nil­la on, jot­ta tie­to kul­ki­si ja kiin­nos­tus­ta he­räi­si.

Kam­pan­joi­den ohel­la on tär­ke­ää, et­tä pe­ru­sa­sia on kun­nos­sa eli et­tä kun­nal­la on pal­ve­le­vat ja ajan ta­sal­la ole­vat verk­ko­si­vut, jois­ta tie­toa löy­tyy hel­pos­ti esi­mer­kik­si va­pais­ta ton­teis­ta, kun­nan pal­ve­luis­ta, ku­ten päi­vä­hoi­dos­ta ja kou­luis­ta sekä va­paa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Muun mu­as­sa näi­tä asi­oi­ta työ­i­käi­set muut­ta­jat seu­raa­vat.

Te­ho­kas on pus­ka­ra­di­o­kin. Py­hä­jär­vi­seu­tu­lai­sis­ta jo­kai­nen voi­kin nyt käy­dä ihan omaa mark­ki­non­ti­kam­pan­jaan­sa ja ker­toa ko­ti­kul­mien­sa hy­vis­tä asi­ois­ta eteen­päin. Omat po­si­tii­vi­set ko­ke­muk­set va­kuut­ta­vat var­mem­min kuin mai­nos­lau­seet.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram