2.3.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Vaalikoneesta hyötyvät kaikki

Alasatakunnan vaalikoneita on oikeastaan kaksi, omansa Euralle ja Säkylälle. Jotkut teemat sopivat molemmille.

Alasatakunnan vaalikoneita on oikeastaan kaksi, omansa Euralle ja Säkylälle. Jotkut teemat sopivat molemmille.

Elli-Mari Ahola

image

Alasatakunta julkaisee ensi kertaa vaalikoneen. Parhaalla tavalla onnistuessaan se palvelee sekä äänestäjiä, ehdokkaita että lehteä.

Eh­to­na täl­lai­sel­le on­nis­tu­mi­sel­le on se, et­tä mah­dol­li­sim­man moni eh­do­kas tart­tuu ti­lai­suu­teen ja vas­taa vaa­li­ko­nee­seen aja­tuk­sel­la. Mi­kä­li vaa­li­ko­nees­ta ei eh­dok­kai­den vas­tauk­sia löy­dy, ei ää­nes­tä­jä voi ai­na­kaan vaa­li­ko­neen pe­rus­teel­la ää­nes­tys­pää­tös­tä teh­dä. Toi­saal­ta vas­tan­neet saa­vat etu­lyön­ti­a­se­man, sil­lä vaa­li­ko­neil­la on ol­lut kas­va­va mer­ki­tys ih­mis­ten ää­nes­tys­käyt­täy­ty­mi­ses­sä.

Vaa­li­ko­neet ovat jo muu­ta­mia vuo­sia ol­leet kes­kei­nen ää­nes­tys­pää­tök­siä tu­ke­va työ­ka­lu, ja sik­si myös Ala­sa­ta­kun­nas­sa pää­tet­tiin työs­tää nyt oma vaa­li­ko­ne. Eri­tyi­sen tär­ke­äk­si sen te­ke­vät juu­ri näis­sä vaa­leis­sa ym­pä­röi­vät ko­ro­na-ajan olo­suh­teet, jot­ka ra­joit­ta­vat vaa­li­työ­tä ja eri­tyi­ses­ti ih­mis­ten koh­taa­mis­ta. Vuo­ro­vai­ku­tus on po­li­tii­kas­sa hy­vin tär­ke­ää, ei­kä vaa­li­ko­ne yk­sin kor­vaa mo­ni­puo­lis­ta eh­dok­kai­siin tu­tus­tu­mis­ta. Apu se kui­ten­kin on.

Leh­ti toi­mii vaa­li­ko­neen taus­tal­la vä­lit­tä­jä­nä, joka saat­taa po­ten­ti­aa­li­set ää­nes­tä­jät ja eh­dok­kaat yh­teen. Tämä so­pii hy­vin leh­den pe­rus­teh­tä­vään, sil­lä myös vaa­li­ko­ne on tie­don­vä­li­tys­tä. Se on alus­ta, jo­hon ke­rä­tään ta­sa­ve­roi­ses­ti tar­jol­le eh­dok­kai­den nä­ke­myk­set, joi­ta ää­nes­tä­jät sit­ten pää­se­vät va­paas­ti ver­tai­le­maan, ar­vi­oi­maan ja en­nen kaik­kea suh­teut­ta­maan omiin mie­li­pi­tei­siin­sä.

Pai­kal­lis­leh­den vaa­li­ko­ne ero­aa yh­del­tä osin val­ta­kun­nal­li­sis­ta vaa­li­ko­neis­ta, ku­ten kun­ta­vaa­lit­kin ero­a­vat vaik­ka­pa edus­kun­ta­vaa­leis­ta. Pai­kal­lis­leh­den vaa­li­ko­neen taus­ta­työ­hön on val­jas­tet­tu koko toi­mi­tuk­sen pai­kal­lis­tun­te­mus, ei­kä kone ker­ro pel­käs­tään eh­dok­kai­den ar­vo­maa­il­mas­ta, vaan syn­nyt­tää konk­reet­ti­sia kan­na­not­to­ja asi­oi­hin, jot­ka oi­ke­as­ti täl­lä het­kel­lä ovat ajan­koh­tai­sia ja tu­le­vat luul­ta­vas­ti seu­raa­van val­tuus­ton rat­kais­ta­vak­si.