15.5.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Vaivaako vaaliväsymys?

image

Euroopan parlamentin vaalit alkavat keskiviikkona 15. toukokuuta ennak­ko­ää­nes­tyk­sellä. Suomessa on vasta saatu pidettyä eduskuntavaalit ja huomio on kiinnittynyt hallituksen muodostamiseen. Eurovaalit uhkaavat jäädä jalkoihin.

Joka vii­des vuo­si jär­jes­tet­tä­vät EU-vaa­lit ovat ol­leet vaa­lit, jois­sa ää­nes­ty­sin­to ei kor­ke­al­le ole nous­sut. Kak­sis­sa edel­li­sis­sä eu­ro­vaa­leis­sa se on keik­ku­nut 40 pro­sen­tin tie­noil­la, ja esi­mer­kik­si Eu­ras­sa jää­tiin vii­si vuot­ta sit­ten 33 pro­sent­tiin.

Mi­kään en­nus­ta­ja ei tar­vit­se ol­la, kun jo voi otak­sua, et­tä täl­lä ker­taa­kaan ei en­nä­tyk­siä teh­dä. Edus­kun­ta­vaa­lit oli­vat ihan äs­ken, ei­kä EU-vaa­lien kam­pan­join­ti ole läh­te­nyt liik­keel­le oi­kein mi­ten­kään.

Eu­ro­vaa­lien vä­häi­nen kiin­nos­ta­vuus on si­kä­li ris­ti­rii­tais­ta, et­tä Eu­roo­pan par­la­men­tin mer­ki­tys ja val­ta on ny­ky­ään isom­pi kuin en­nen. Par­la­ment­ti käyt­tää lain­sää­dän­tö- sekä bud­jet­ti- ja val­von­ta­val­taa.

EU ko­e­taan etäi­sek­si, mut­ta sil­ti olem­me konk­reet­ti­ses­ti hyö­ty­neet esi­mer­kik­si ro­a­ming-mak­su­jen pois­tos­ta tai ky­lien hank­keil­le an­ne­tuis­ta ra­hois­ta. Eu­roop­pa­lai­sit­tain tär­kei­tä ai­hei­ta ovat nyt muun mu­as­sa pa­ko­lais- ja il­mas­to­po­li­tiik­ka, ää­ri­liik­kei­den nou­su, tur­val­li­suus... Li­säk­si Suo­mi on hei­nä­kuus­ta läh­tien EU-pu­heen­joh­ta­ja­maa.

Vaa­li­pii­ri­nä on Suo­mes­sa koko maa. Par­haat ää­ni­saa­liit ko­ko­a­vat ne eh­dok­kaat, joil­la on val­ta­kun­nal­lis­ta tun­net­ta­vuut­ta. Sa­ta­kun­nas­ta eh­dok­kai­ta on nel­jä, jot­ka kaik­ki ovat Po­ris­ta: Lau­ra Huh­ta­saa­ri (ps.), Mi­ka­el Ropo (kok.), Simo Kor­pe­la (kd.) ja Ari Ja­lo­nen (sin.). Jän­ni­tet­tä­vää on ai­na­kin sii­nä, mi­hin as­ti koko ke­vään jat­ku­nut pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­sen nou­su vie­lä riit­tää.

Suo­mes­ta va­li­taan 13 jä­sen­tä eli mep­piä Eu­roo­pan par­la­ment­tiin, mut­ta mää­rä voi nous­ta yh­del­lä, jos brit­tien EU-ero ta­pah­tuu vaa­lien jäl­keen. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 26. tou­ko­kuu­ta, tä­nään kes­ki­viik­ko­naß al­ka­va en­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyy 21. tou­ko­kuu­ta, jo­ten hy­vin eh­tii uur­nil­le.