19.3.2020 6.50
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Välittämisen aika

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun joku yskii tai aivastaa, mutta myös kosketuksen kautta pinnoilta.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun joku yskii tai aivastaa, mutta myös kosketuksen kautta pinnoilta.

image

Koronavirus on aiheuttanut monenlaista huolta ja epämukavuuutta, ahdistusta ja työtä, mutta myös jotain hyvää: on syntynyt monia spontaaneja tapoja auttaa läheistä.

Kiu­kai­sis­sa K-mar­ket jär­jes­ti jo vii­me vii­kon­lop­pu­na kaup­paan aa­mu­tun­nin, jol­loin ikäih­mi­set ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat pää­si­vät os­tok­sil­le jou­tu­mat­ta "kai­ken kan­san" jouk­koon, ken­ties al­tis­tu­maan ko­ro­na­vi­ruk­sel­le. Sit­tem­min isot kaup­pa­ket­jut ovat läh­te­neet sa­maan ja esi­mer­kik­si Osuus­kaup­pa Keu­la tie­dot­ti, et­tä sen kai­kis­sa mar­ke­teis­sa en­sim­mäi­sen tun­nin au­ki­o­lo on va­rat­tu ris­ki­ryh­mil­le. Kaup­poi­hin on tul­lut myös os­tos­ten ke­räi­ly- ja kul­je­tus­pal­ve­lua.

Vii­kon­lop­pu­na Pa­ne­li­as­sa ja­et­tiin il­mai­sek­si oma­te­kois­ta kä­si­de­siä. Kym­me­niä ja kym­me­niä pul­lo­ja meni tar­vit­se­vil­le no­pe­as­ti.

Täl­lä vii­kol­la Fa­ce­boo­kiin Eu­ran seu­dul­le pe­rus­tet­tiin naa­pu­ri­a­vun ryh­mä, jos­sa va­paa­eh­toi­set voi­vat tar­jo­ta apu­aan ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan ar­jen han­ka­loi­tu­mi­seen.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kier­tää myös vies­ti, joka kan­nus­taa käyt­tä­mään pai­kal­li­sia pal­ve­lu­ja. Se on erit­täin tär­ke­ää juu­ri nyt, kun mo­nil­la yrit­tä­jil­lä on his­to­ri­an­sa vai­keim­mat ajat kamp­pail­la toi­min­nan jat­ka­mi­sek­si.

Vä­lit­tä­mis­tä on il­maan­tu­nut pal­jon – nämä oli­vat vain muu­ta­mia jul­ki­suu­teen tul­lei­ta esi­merk­ke­jä.

Vä­lit­tä­mis­tä on nyt poik­keuk­sel­li­ses­ti myös se, et­tä kar­tam­me lä­hi­kon­tak­te­ja toi­siin ih­mi­siin, sil­lä juu­ri ih­mis­ten fyy­sis­tä kans­sa­käy­mis­tä ko­ro­na­vi­rus tar­vit­see le­vi­täk­seen. Kon­tak­te­ja vält­tä­mäl­lä vä­li­täm­me pait­si it­ses­täm­me myös ikäih­mi­sis­tä, pe­rus­sai­rais­ta ja hoi­to­a­lan ih­mi­sis­tä, jot­ka kaik­ki tar­vi­taan nyt töi­hin.

Ala­sa­ta­kun­ta seu­raa ko­ro­na­ti­lan­net­ta pai­kal­li­ses­ti ja uu­ti­set päi­vit­ty­vät verk­koon ja leh­teen. Va­rau­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­seen nä­kyy toi­min­nas­sam­me tois­tai­sek­si niin, et­tä kont­to­rit ovat au­ki, mut­ta en­si­si­jai­ses­ti toi­vom­me asi­oin­tia pu­he­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la. Toi­mi­tus te­kee jo osit­tain etä­työ­tä. Täl­lä kai­kel­la var­mis­te­taan leh­den il­mes­ty­mis­tä myös tu­le­vi­na viik­koi­na.