4.3.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Vapaa-ajan valon­pil­kah­duk­setkin ovat tärkeitä

Näyttely ikkunan takana tarjoaa ohi kulkijalle mielenvirkistystä rajoituksista huolimatta, kuten tarjosi tammikuussakin.

Näyttely ikkunan takana tarjoaa ohi kulkijalle mielenvirkistystä rajoituksista huolimatta, kuten tarjosi tammikuussakin.

Esa Viippola

image

Idearikas ketteryys on tällä hetkellä kaikenlaisten vapaa-ajan palvelujen avainsana.

Vii­me ai­koi­na on kuul­tu kult­tuu­ri­a­lan hä­tä­huu­to­ja ja epä­tie­toi­suu­den il­mauk­sia lii­kun­ta-alan ra­joi­tuk­sis­ta. Vaik­ka ra­joi­tuk­set run­te­le­vat näi­den alo­jen toi­min­taa, sa­mat alat ovat ih­mis­ten jak­sa­mi­sen kan­nal­ta tär­kei­tä. Sik­si on otol­li­nen ai­ka jo­kai­sel­le uu­del­le in­no­vaa­ti­ol­le, joka pi­täi­si ih­mi­set kult­tuu­rin ja lii­kun­nan syr­jäs­sä kiin­ni, vaik­ka yh­teis­kun­taa as­teit­tain ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si jou­du­taan sul­ke­maan.

In­no­vaa­ti­oi­ta on näh­ty­kin. Yk­si niis­tä on syk­syl­lä lan­see­rat­tu Sä­ky­län ku­va­tai­de­har­ras­ta­jien ik­ku­na­tai­de­näyt­te­ly Ran­ta­tien var­res­sa. Se jäi Ala­sa­ta­kun­nan tie­dos­sa ole­van näyt­te­ly­ka­len­te­rin ai­no­ak­si va­lo­pil­kuk­si, kun muut näyt­te­ly­ti­lat – niin kun­tien kir­jas­tot kuin yk­si­tyi­set­kin – täl­lä vii­kol­la il­moit­ti­vat sul­ke­mi­ses­ta.

Myös esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nat ja kan­sa­lai­so­pis­tot ovat ot­ta­neet käyt­töön uu­sia toi­min­ta­muo­to­ja. Strii­ma­tut ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ovat ol­leet suo­sit­tu­ja ja avan­neet kir­kon uu­sil­le­kin koh­de­ryh­mil­le. Kou­lu­jen pe­räs­sä etä­tek­no­lo­gi­aa ote­taan käyt­töön muus­sa­kin ope­tuk­ses­sa ja pii­ri­toi­min­nas­sa.

Kaik­ki, min­kä voi teh­dä etä­nä, kan­nat­taa teh­dä etä­nä mie­luum­min kuin pe­rua. Kaik­kea ei sil­ti voi vie­dä etäk­si, mut­ta ide­oi­da ja sel­vit­tää voi. Voi­si­ko esi­mer­kik­si kun­to­sa­li ol­la au­ki, jos sil­lä oli­si säh­köi­nen ajan­va­raus­jär­jes­tel­mä, jol­la var­mis­te­taan, et­tei ti­las­sa ole mon­ta ih­mis­tä ker­ral­la? Voi­si­ko muu­ten tur­val­lis­ten ja rau­hal­lis­ten oma­toi­mi­kir­jas­to­jen ku­lun­val­von­taan ajaa päi­vi­tyk­sen, jon­ka avul­la ovi pääs­tää si­sään seu­raa­van asi­ak­kaan vas­ta, kun edel­li­nen on pois­tu­nut? Mitä ai­van uut­ta voi­si kek­siä, jot­ta kult­tuu­rin ja lii­kun­nan ilon pil­kah­duk­set pää­si­si­vät ih­mis­ten ulot­tu­vil­le eri ta­voin? Ide­oin­ti ja sel­vi­tys­työ kan­nat­taa, sil­lä jo­kai­nen va­lon­pil­kah­dus on täs­sä ajas­sa tär­keä.