14.2.2020 8:00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Vetoapua uusista yrityksistä

Tyhjää liiketilaa on Eurassakin siellä täällä, mutta ilahduttavasti on viime aikoinakin uusia palvelu- ja kaupan alan yrityksiä avattu.

Tyhjää liiketilaa on Eurassakin siellä täällä, mutta ilahduttavasti on viime aikoinakin uusia palvelu- ja kaupan alan yrityksiä avattu.

Esa Viippola

image

Uusista yrityksistä toivotaan vetoapua, kun vanhoissa yrityksissä laitetaan ovia kiinni. Eurassa pyritään nyt tasoittamaan polkua yrittäjäksi ryhtymiselle.

Yri­tys­ten pe­rus­ta­mis­tah­ti on Eu­ras­sa pa­rin vii­mek­si ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na ol­lut yli 50 yri­tys­tä. Kuu­los­taa pal­jol­ta, mut­ta ta­voit­tee­na on sil­ti kas­vat­taa mää­rä vie­lä tänä vuon­na 60 uu­teen yri­tyk­seen. Aja­tuk­sis­sa on, et­tä Am­co­rin saat­to­hoi­don jäl­keen siel­tä­kin joku ryh­tyi­si omaa yri­tys­tä pe­rus­ta­maan.

Eu­ra on pe­rin­tei­ses­ti mark­ki­noi­nut it­se­ään hy­vä­nä paik­ka­na yrit­tää, ja vii­me vuo­si­na on sat­sat­tu esi­mer­kik­si yri­tys- ja te­ol­li­suus­tont­tei­hin. Aloit­ta­via yrit­tä­jiä on py­rit­ty neu­vo­maan, ja nyt ke­vään ai­ka­na on tu­los­sa uu­den­lais­ta­kin kä­de­no­jen­nus­ta, kun yh­teis­työs­sä te-kes­kuk­sen kans­sa kar­toi­te­taan yrit­tä­jik­si ai­ko­via ja Kaut­tu­an Yri­tys­ta­lol­le ava­taan neu­von­ta­pis­te niin työn­ha­ki­joil­le kuin yrit­tä­mis­tä suun­nit­te­le­vil­le.

Pa­rin vii­kon ku­lut­tua kun­ta jär­jes­tää Sa­ta­e­dun kans­sa ti­lai­suu­den, jos­sa työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vien yri­tys­ten kans­sa suun­ni­tel­laan mark­ki­noin­tia ja kou­lu­tus­ta. Sa­mal­la vii­kol­la Rau­man Kaup­pa­ka­ma­ri ja kau­pun­ki jär­jes­tä­vät ti­lai­suu­den osaa­van työ­voi­man maa­han­muu­ton edis­tä­mi­ses­tä ja maa­lis­kuus­sa Eu­ras­sa on yri­tys­mes­sut nuo­ril­le.

Tiis­tai­na jul­kais­tun Sa­ta­kun­nan yri­tys­tut­ki­muk­sen va­los­sa Sa­ta­kun­nas­sa ja eri­tyi­ses­ti Rau­man seu­dul­la on po­si­tii­vi­nen vire, sil­lä syk­syyn ver­rat­tu­na yri­tys­ten suh­dan­ne­o­do­tuk­set ovat rei­lus­ti pa­ran­tu­neet – huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä väki vä­he­nee ja asun­to­kaup­pa ta­saan­tuu. Eri­tyi­ses­ti pal­ve­lu­a­lal­la odo­tuk­set ovat kor­ke­al­la. Seu­tu on tut­ki­muk­ses­sa plus­sal­la myös, kun yrit­tä­jät ar­vi­oi­vat työl­li­syyt­tä, hen­ki­lös­tö­mää­rää ja in­ves­toin­te­ja. Yli puo­let seu­dun yri­tyk­sis­tä ha­lu­aa kas­vaa, jopa voi­mak­kaas­ti.

Il­ma­pii­ri on siis po­si­tii­vi­nen ja mo­nen­lai­sia pon­nis­te­lu­ja tu­los­sa uu­sien yri­tys­ten ja osaa­vien te­ki­jöi­den saa­mi­sek­si. Yh­des­sä yös­sä asi­at ei­vät muu­tu, mut­ta suun­ta on hyvä.

Näköislehti

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram

Menovinkit

La 29.2. Esitel­mä­ti­laisuus ympäris­tö­a­si­oista

klo 12–14 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa (Sa­vi­kon­tie 11) Rai­mo Ha­ki­la ker­too Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­ta ja Ol­li Tu­ru­nen Hii­li­pörs­sis­tä. Järj. Ala-Sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra.

La 29.2. LäKin ja PaRan alumniottelu

klo 14.15 Sä­ky­län jää­hal­lil­la (Ur­hei­lu­tie 4) Län­nen Kie­kon 40-vuo­ti­sen his­to­ri­an kun­ni­ak­si pai­kal­lis­kamp­pai­lu Lä­Kin ja Pa­ne­li­an Rai­kaan alum­nien kes­ken. Jouk­ku­eet koos­tu­vat 60–80-lu­vuil­la syn­ty­neis­tä edus­tus­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Va­paa­eh­toi­nen pää­sy­mak­su ju­ni­o­ri­toi­min­nan hy­väk­si.

La 29.2. Iltalamppu soi

klo 16 Sä­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­los­sa (Tuu­li­myl­lyn­tie 21) Tais­to Laak­son vie­ras­tuo­lis­sa haas­ta­tel­ta­vi­na Huo­vin­rin­teen va­rus­kun­nas­sa elä­män­työn­sä teh­nyt Vei­jo Pit­kä­kan­gas vai­mon­sa Mai­ja-Lii­san kans­sa. Mu­siik­ki­vie­ras Vesa Ala­re lau­laa hen­gel­li­siä lau­lu­ja. Myös lau­lu­ryh­mä Nuot­ta­köö­ri lau­laa Mik­ko Pel­ko­sen joh­dol­la. Kah­vi­tar­joi­lu.

La 29.2. KanalaSound Varus­kun­ta­ker­holla

klo 18 Huo­vin­rin­teen Va­rus­kun­ta­ker­hol­la (Huo­vin­tie 23, Sä­ky­lä) kuul­laan vuo­den en­sim­mäi­nen Ka­na­la­Sound-keik­ka. Pop-mu­sik­kia is­kel­mäl­li­ses­tä lin­jas­ta tu­ke­vam­paan jy­tään. La­val­la Pel­to­ne, H2S, Vir­ma­vir­ta/Jun­ni­la-duo sekä Flash­back. Soit­to al­kaa klo 19.30. Mak­sul­li­nen.

Ma 2.3. Huolestuttaako muisti -luento

klo 17 Eu­ran kou­lu­kes­kuk­sen au­di­to­ri­os­sa asi­aa muis­tis­ta, muis­ti­sai­rauk­sis­ta sekä ai­vo­ter­vey­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä. Lu­en­noit­si­ja­na muis­ti­hoi­ta­ja Kati Sa­lo­nen Eu­ran muis­ti­po­lik­li­ni­kal­ta. Var­si­nais-Suo­men ja Sa­ta­kun­nan Muis­ti­luot­si, muis­ti­neu­vo­ja Min­na Reu­na­nen ker­too Muis­ti­luot­sin toi­min­nas­ta. Järj. Eu­ran muis­ti­po­lik­li­nik­ka.

Ti 3.3. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6) vie­te­tään il­ta kä­den­tai­to­ja teh­den ja mu­siik­kia ja ää­ni­kir­jo­ja kuun­nel­len. Tul­la voi kä­si­työn kans­sa tai il­man, ja pai­kal­la voi myös osal­lis­tua Köy­li­ön kir­jas­ton sa­tu­het­kil­lä käy­te­tyn tilk­ku­pei­ton te­koon. Tee­tar­joi­lu. Järj. Sä­ky­län kir­jas­to­pal­ve­lut ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat.

Ti 3.3. Asiaa vanhemmuudesta ja somesta

klo 17 Lal­lik­sel­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 401 b, Sä­ky­lä) pu­hu­mas­sa MLL:n Sa­ta­kun­nan pii­rin nuo­ri­so­koo­di­naat­to­ri Tiia Ros­nell ja tv:stä tut­tu su­per­nan­ny Pia Pent­ta­la. Ta­pah­tu­mas­sa on lap­si­park­ki. Järj. Ke­po­lan kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys Kimp­pa.

Instagram