15.4.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Vetovoimaa ja pitovoimaa tarvitaan

Poismuutto ja alhainen syntyvyys vaikuttavat valitettavasti ennen pitkää myös palveluihin, kuten kouluverkkoon.

Poismuutto ja alhainen syntyvyys vaikuttavat valitettavasti ennen pitkää myös palveluihin, kuten kouluverkkoon.

Mirja Linnemäki

image

Mistä ja miten uusia asukkaita kuntaan? Sitä pohditaan Satakunnassa taas kerran, kun uudet väkilukutilastot päivittyivät.

Maa­kun­nas­sa jo pit­kään jat­ku­nut vä­ki­lu­ku­ke­hi­tys on ol­lut mol­li­voit­toi­nen ei­kä uu­sin­kaan ti­las­to vuo­del­ta 2020 tee poik­keus­ta. Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä mii­nus­ta edel­li­seen vuo­teen tuli yh­teen­sä yli 220 hen­keä ja koko Sa­ta­kun­nas­sa run­saat 1 300.

Eu­ras­sa ai­na­kin osan väen vä­he­ne­mi­ses­tä se­lit­tä­vät yri­ty­se­lä­män taan­noi­set ikä­vät muu­tok­set: HK-Scan muut­ti Rau­mal­le ja Am­cor lo­pet­ti. Sä­ky­lä on vi­mei­sim­män ti­las­ton mu­kaan me­net­tä­nyt hie­man vä­hem­män vä­keä kuin nel­jä­nä edel­li­se­nä vuon­na. Kum­mas­sa­kin kun­nas­sa vii­me vuo­teen osui myös iso pu­do­tus vau­va­lu­vuis­sa, joka on­nek­si tai­si jää­dä ti­la­päi­sek­si, sil­lä tämä vuo­si näyt­tää jo pa­rem­mal­ta.

Tois­tai­sek­si tääl­lä ei siis ole juu­ri­kaan nä­ky­nyt ko­ro­na­buu­mi sen pa­rem­min maal­le­muu­tos­sa kuin syn­ty­vyy­des­sä. Mut­ta ei­vät­hän täl­lai­set asi­at muu­ten­kaan tai­kais­kus­ta muu­tu. Jo yli vuo­den mit­tai­sek­si ve­ny­nyt pan­de­mia ei voi ol­la vai­kut­ta­mat­ta tääl­lä­kin, kun yhä use­am­pi kai­paa väl­jää asu­mis­ta, omaa pi­haa, mah­dol­li­suut­ta etä­työl­le, luon­toa lä­hel­le ko­tia, ruuh­ka­ton­ta asi­oi­mis­ta. Tääl­lä näi­tä oli­si, niin Eu­ras­sa kuin Sä­ky­läs­sä.

Muut­to­lii­ke syn­tyy ih­mis­ten pää­tök­sis­tä. Kun va­li­taan, mil­lä seu­dul­la ol­laan ja ele­tään, ote­taan huo­mi­oon pal­jon asi­oi­ta. Tär­keim­piä lie­ne­vät nämä: työ­paik­ka, asui­nym­pä­ris­tö, kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det, lii­ken­neyh­tey­det, pal­ve­lut, va­paa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suu­det. Työ­i­käi­set lap­si­per­heet ar­vi­oi­vat luon­nol­li­ses­ti myös kun­nan lap­si- ja per­heys­tä­väl­li­syyt­tä. Eräs kun­nan­joh­ta­ja jos­kus sa­noi, et­tä pie­nes­sä­kin kun­nas­sa on hyvä ol­la asuk­kail­le myös "pien­tä ki­vaa il­lak­si". Se­kin vai­kut­taa ko­ke­muk­seen hy­väs­tä, laa­duk­kaas­ta elä­mäs­tä.

Seu­dun ve­to­voi­maa ja pi­to­voi­maa poh­ti­vat koh­ta uu­det kun­ta­päät­tä­jät. Kaik­kia hou­ku­tuk­sia ei tän­ne saa­da, mut­ta ole­mas­sa ole­via kan­nat­taa kir­kas­taa.