10.11.2020 6.20
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Vielä ehtii influ­ens­sa­pii­kille

Eurassa yleisiä maksuttomia influenssarokotuksia on annettu tänä vuonna urheilutalossa.

Eurassa yleisiä maksuttomia influenssarokotuksia on annettu tänä vuonna urheilutalossa.

Krista Koski

image

Yleiset influ­ens­sa­ro­ko­tus­ti­lai­suudet ovat kunnissa meneillään, mutta koronapandemian takia niitä järjestetään tänä syksynä eri tavoin kuin on totuttu.

Eu­ras­sa mak­sut­to­mat inf­lu­ens­sa­ro­ko­tus­ti­lai­suu­det nii­hin oi­keu­te­tuil­le on kes­ki­tet­ty ur­hei­lu­ta­lon isoon sa­liin, ei­kä to­tu­tus­ti so­te­kes­kuk­seen. Sä­ky­läs­sä pai­kal­li­sen lii­kun­ta­hal­lin käyt­töö­not­to ro­ko­tus­pai­kak­si jäi aja­tu­sas­teel­le, sil­lä ajan­va­raus­sys­tee­mi näh­tiin pa­rem­pa­na. Sä­ky­läs­sä mak­sut­to­mia kau­si-inf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan siis ter­veys­kes­kuk­ses­sa niin kuin en­nen­kin, mut­ta jo­kai­sen pi­tää va­ra­ta ai­ka ro­ko­tuk­seen. Toi­vee­na on, et­tei­vät pii­kil­le tu­le­vat saa­pui­si pai­kal­le lii­an ai­kai­sin, et­tei odo­tus­ti­laan syn­tyi­si ruuh­kia. Ro­ko­tu­sai­ko­jen vä­liin on jä­tet­ty pie­net tau­ot, ja kul­ku­rei­tit on suun­ni­tel­tu niin, et­tä ih­mi­set voi­vat liik­kua tur­val­li­ses­ti il­man lä­hi­kon­tak­te­ja.

Eu­ran ur­hei­lu­ta­lon sa­lis­sa ja au­las­sa on hy­vin ti­laa, ja ro­ko­tus­ti­lai­suu­det su­ju­vat tur­val­li­ses­ti, kun­han ih­mi­set pi­tä­vät tur­va­vä­lit, huo­leh­ti­vat kä­si­hy­gie­ni­as­ta ja tu­le­vat pai­kal­le vain ter­vei­nä. Mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan.

Inf­lu­ens­sa­ro­kot­teen riit­tä­vyy­des­tä on kan­net­tu huol­ta, mut­ta ai­na­kin kun­nal­li­sis­sa ro­ko­tus­ti­lai­suuk­sis­sa sitä riit­tää. Vaik­ka Eu­ras­sa su­ku­ni­men al­ku­kir­jai­men pe­rus­teel­la ja­e­tut ro­ko­tus­päi­vät päät­ty­vät tä­nään, jär­jes­te­tään kuun lo­pus­sa vie­lä kai­kil­le avoin ro­ko­tus­ti­lai­suus. Sä­ky­läs­sä ajan­va­rauk­sia voi teh­dä vie­lä tä­nään. Ro­kot­teen voi saa­da sekä Eu­ras­sa et­tä Sä­ky­läs­sä myös muun vas­taa­not­to­käyn­nin yh­tey­des­sä.

Inf­lu­ens­sa­ro­kot­tei­ta ote­taan ak­tii­vi­ses­ti, sil­lä ko­ro­nan ta­kia ha­lu­taan vält­tää kau­si-inf­lu­ens­saan sai­ras­tu­mis­ta. Se­kin on kova tau­ti ja voi vie­dä pe­rus­ter­veen nuo­ren mo­nek­si päi­väk­si sän­gyn poh­jal­le. Eli­mis­tö on ko­vil­la, jos ih­mi­nen sai­ras­taa sekä inf­lu­ens­san et­tä ko­ro­nan. Toi­seen on jo ro­ko­te ole­mas­sa, jo­ten sen voi vält­tää. Tois­ta ro­ko­tet­ta odo­te­taan kuu­mei­ses­ti.