8.4.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Vielä pitäisi jaksaa vältellä virusta

Ei tarpeettomia tapaamisia, turvavälit, maskit, hygienia – tämä lista jo tiedetään.

Ei tarpeettomia tapaamisia, turvavälit, maskit, hygienia – tämä lista jo tiedetään.

image

Covid-19-virus muunnoksineen jatkaa täällä leviämistään, ja tartuntoja on nyt osunut erityisesti kouluihin. Varotoimista on edelleen pidettävä tiukasti kiinni.

Eu­ra "pää­si" ko­ro­na­kar­tal­le eli vä­hin­tään vii­den to­de­tun tau­ti­ta­pauk­sen kun­nak­si vii­me lo­ka­kuus­sa, ja Sä­ky­lä kuu­kaut­ta myö­hem­min mar­ras­kuus­sa. Sii­tä pi­tä­en tar­tun­nat ovat ta­sai­ses­ti li­sään­ty­neet. Jou­lun tie­noil­la ko­et­tiin rau­hal­li­sem­pi vai­he ei­kä uu­sia sai­ras­tu­mi­sia il­men­nyt yli viik­koon, mut­ta ke­vät­tä koh­ti tul­ta­es­sa ti­lan­ne on koko ajan huo­non­tu­nut. Eri­tyi­ses­ti Eu­ran ti­lan­net­ta on jo use­aan ker­taan ku­vat­tu sa­nal­la "huo­les­tut­ta­va".

Eu­ran vuo­den­vaih­teen run­saan kym­men­kun­nan tar­tun­nan mää­rä on kas­va­nut tä­män vii­kon puo­li­vä­lin 67:ään. Uu­sia tar­tun­to­ja on hel­mi-huh­ti­kuus­sa to­det­tu li­ki­main joka toi­nen päi­vä. Osa­se­li­tys lie­nee hel­pom­min tart­tu­vas­sa vi­rus­muun­nok­ses­sa. Sä­ky­läs­sä oli al­ku­vuo­des­ta vie­lä al­le kym­men­kun­ta tar­tun­taa, tä­män vii­kon kes­ki­viik­koon men­nes­sä 29.

Tääl­lä on to­det­tu myös laa­jo­ja al­tis­tu­mi­sia kou­luis­sa, päi­vä­hoi­dos­sa ja pal­ve­lu­ko­deis­sa. Ko­ro­nan le­vi­ä­mis­luo­ki­tuk­ses­sa seu­tu ase­tet­tiin pa­him­paan luok­kaan eli le­vi­ä­mis­vai­hee­seen, kun Sa­ta­kun­ta ko­ko­nai­suu­des­saan pu­to­si jo py­kä­lää alem­mas.

Me­nos­sa on uu­vut­ta­va tais­te­lu, jos­sa vä­hän vä­liä läh­tee "mat­to al­ta". En­sin odo­tet­tiin mas­keis­ta ja suo­ja­va­rus­teis­ta apua vuo­si sit­ten, mut­ta nii­tä ei sit­ten ol­lut­kaan sii­hen hä­tään. Ke­säl­lä al­koi tun­tua, et­tä täs­tä sel­vi­tään, kun­nes syk­sy ja toi­nen aal­to is­ki­vät. Sit­ten luul­tiin, et­tä ro­ko­tuk­sil­la ti­lan­ne rau­hoi­te­taan äk­kiä, mut­ta pian sel­vi­si, et­tei nii­tä­kään noin vain saa­da. Toi­vo on nous­sut ja me­ne­tet­ty mon­ta ker­taa. Kaik­ki ei­vät enää oi­kein jak­sa, ja sään­tö­jä­kin ri­ko­taan.

Ja sil­ti vie­lä pi­täi­si jak­saa. Kesä tu­lee, ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat. En­nen pit­kää tä­män on pak­ko rau­hoit­tua.