21.7.2020 7.05
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Vieras­la­ji­tor­juntaan tarvitaan talkoita

Lupiinipelto on juhannuksen tienoilla kauniin sininen, mutta muuttuu sittemmin petollisen tummaksi siementen kylväjäksi.

Lupiinipelto on juhannuksen tienoilla kauniin sininen, mutta muuttuu sittemmin petollisen tummaksi siementen kylväjäksi.

Mirja Linnemäki

image

Jokakesäiset talkoot vieraslajien kitkemiseksi suomalaisesta luonnosta ovat ajankohtaisia nytkin. Lapissa putsattiin äskettäin jokivartta jättipalsamista.

Vie­rais­ta kas­vi­la­jeis­ta on kan­net­tu sy­ve­ne­vää huol­ta eri­tyi­ses­ti vii­mek­si ku­lu­nei­na vii­te­nä vuo­te­na, ja täl­lä­kin seu­dul­la on jär­jes­tet­ty usei­ta tal­koo­ta­pah­tu­mia var­sin­kin jät­ti­pal­sa­mil­le. Syys­tä et­tä se val­loit­taa ni­me­no­maan kos­tei­ta jär­vien ran­to­ja ja jo­kien pen­ke­rei­tä ja on siis tut­tu näky niin Py­hä­jär­ven, Köy­li­ön­jär­ven kuin Eu­ra­jo­en ja La­pi­jo­en mai­se­mis­sa.

Vie­lä 90-lu­vul­la kau­niin pu­nai­se­na kuk­ki­vaa kas­via saa­tet­tiin ihail­la puu­tar­hois­sa, kun­nes huo­mat­tiin, et­tä sen jäl­jil­tä ei sit­ten pal­jon muu­ta ihail­ta­vaa ole­kaan, kun muut kas­vit no­pe­as­ti hä­vi­ä­vät tais­te­lun elin­ti­las­ta. Mui­ta vie­ras­kas­ve­ja ovat muun mu­as­sa niin ikään her­käs­ti le­vi­ä­vät jät­ti­ta­tar, lu­pii­ni, kurt­tu­leh­ti­ruu­su ja jät­ti­put­ki. Tie­toi­suus vie­ras­la­jeis­ta on vii­me vuo­si­na kas­va­nut, mut­ta edel­leen on pi­ho­ja, jois­sa näi­tä vaa­li­taan. Ei pi­täi­si, jos mie­li­tään säi­lyt­tää oman suo­ma­lai­sen luon­tom­me mo­ni­muo­toi­suut­ta. On myös tie­tä­mät­tö­myyt­tä: omia puu­tar­ha­jät­tei­tä ei kan­nat­tai­si ki­pa­ta met­siin, sil­lä mu­ka­na me­nee met­sä­luon­toon kuu­lu­mat­to­mia kas­ve­ja.

Vie­ras­kas­vien pois­tos­sa ovat eri­lai­sin hank­kein ol­leet mu­ka­na muun mu­as­sa Py­hä­jär­vi-in­si­tuut­ti, kun­nat, Pro Ag­ria ja mo­net yh­dis­tyk­set.

On­gel­ma­na on ol­lut raha, sil­lä tor­jun­ta mak­saa. Sik­si tar­vi­taan va­paa­eh­tois­voi­mia ja tal­koi­ta. Ilah­dut­ta­vas­ti tal­koi­siin on riit­tä­nyt vä­ke­ä­kin. Se, mitä vi­ra­no­mai­set voi­si­vat teh­dä, oli­si huo­leh­tia tal­koo­pai­kal­le jä­te­säk­ke­jä ja -la­vo­ja ja var­mis­taa, et­tä pois­te­tuil­le kas­veil­le on jat­ko-osoi­te ole­mas­sa.

Eh­kä pa­ran­nus­ta ti­lan­tee­seen saa­daan syk­sys­tä läh­tien, kun maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön aloit­ta­mas­ta vie­ras­la­ji­oh­jel­mas­ta voi­vat kun­nat, yh­dis­tyk­set ja yri­tyk­set ha­kea ra­hoi­tus­ta tor­jun­taan.