12.6.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Yhdys­kun­ta­palvelu pitää arjessa kiinni

image

Yhdys­kun­ta­palvelu vankilatuomion sijaan on monesti paras tapa suorittaa tuomio. Vankilan pitäisi olla se vihonviimeisin keino.

Kun tuo­mit­tu te­kee yh­dys­kun­ta­pal­ve­lu­na yleis­hyö­dyl­lis­tä työ­tä, tuo­mi­on mit­tai­sel­le ajal­le jak­so­te­tut yh­dys­kun­ta­työ­päi­vät pi­tä­vät hä­net kiin­ni nor­maa­lie­lä­mäs­sä.

Pal­ve­lu­pai­kal­la on ol­ta­va tar­kal­leen so­vi­tus­ti. Siel­tä ei myö­häs­tel­lä ei­kä li­vis­te­tä, ja työ­hön pi­tää tul­la eh­dot­to­man työ­ky­kyi­se­nä. Kra­pu­la­naa­maa tai päih­teis­sä ole­vaa ei pal­ve­lu­pai­kal­la kat­sel­la. Tie­to ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­seen läh­tee heti, ei­kä se jaa mo­nia huo­mau­tuk­sia tai va­roi­tuk­sia. Jos yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun suo­rit­ta­ja ei pys­ty nou­dat­ta­maan so­vit­tu­ja eh­to­ja, jäl­jel­lä ole­va tuo­mio is­tu­taan van­ki­las­sa.

Vaik­ka yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun sään­nöt ovat tiu­kat, se on sil­ti nuo­ril­le ja mo­nil­le muil­le al­le kah­dek­san kuu­kau­den tuo­mi­on ri­kok­ses­taan saa­neel­le huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­pi kei­no suo­rit­taa tuo­mi­on­sa kuin is­tua van­ki­las­sa.

Yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun suo­rit­ta­mi­nen py­ri­tään jär­jes­tä­mään niin, et­tä sitä suo­rit­ta­va voi jat­kaa työ- tai opis­ke­lu­pai­kas­saan, mi­kä­li hä­nel­lä sel­lai­nen on. Nor­maa­lia ar­kea ei ha­lu­ta kat­kais­ta ei­kä teh­dä yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun suo­rit­ta­mis­ta niin han­ka­lak­si, et­tä se pu­dot­tai­si ke­tään yh­teis­kun­nan ul­ko­puo­lel­le.

Yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun ta­voit­tee­na on eh­käis­tä tuo­mit­tu­ja uu­si­mas­ta ri­kok­si­aan, ja tämä on­nis­tuu var­mas­ti pa­rem­min, jos ei ”ver­kos­toi­du” van­ki­las­sa ko­vien ri­kol­lis­ten kans­sa.

Yh­teis­kun­nal­le yh­dys­kun­ta­pal­ve­lu tu­lee noin 15-ker­taa hal­vem­mak­si kuin tuo­mi­on suo­rit­ta­mi­nen sul­je­tus­sa van­ki­las­sa. On­kin tär­ke­ää, et­tä ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos saa val­ti­ol­ta, kun­nil­ta, seu­ra­kun­nil­ta tai voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­mil­ta yh­dis­tyk­sil­tä riit­tä­väs­ti pal­ve­lun suo­rit­ta­mis­paik­ko­ja. Niil­tä ky­sy­tään en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta, mut­ta useim­mi­ten työ­jak­so on osoit­tau­tu­nut pal­kit­se­vak­si. Pal­ve­lu­paik­ka saa il­mai­sek­si yh­dys­kun­ta­pal­ve­lun suo­rit­ta­jan työ­pa­nok­sen ja tämä taas voi suo­rit­taa ri­kok­sen­sa hyö­dyl­li­sel­lä työl­lä.