11.5.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yhtään ei ole varaa löysäillä varotoimissa

Laaja rokotekattavuus olisi tärkeä saavuttaa, jotta vähitellen päästäisiin palaamaan normaaliin elämään.

Laaja rokotekattavuus olisi tärkeä saavuttaa, jotta vähitellen päästäisiin palaamaan normaaliin elämään.

image

Satakunnassa on noussut helpotuksen huokauksia: maakunta on pudonnut perustasolle koronviruksen leviämisessä. Mutta ei Eura. Täällä ei vielä voida huokaista kuin huolesta.

Äi­tien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na mo­net jo ot­ti­vat hie­man va­pauk­sia. Käy­tiin ter­veh­ti­mäs­sä ai­na­kin jo yh­den ro­ko­tuk­sen saa­nut­ta iso­äi­tiä tai ko­koon­nut­tiin per­hei­nä äi­tien­päi­vän lou­nas­pöy­tään.

Sun­nun­tain päät­teek­si tuli kyl­mä suih­ku nis­kaan: Eu­ran ter­veys­kes­kus­sai­raa­las­sa oli ta­pah­tu­nut jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen, jon­ka seu­rauk­se­na 29 po­ti­las­ta, 12 hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­vaa ja nel­jä ul­ko­puo­lis­ta ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin. Ikä­vä jut­tu, jos­ta ei vie­lä tie­de­tä, mi­hin se joh­taa.

Jos hy­vin käy, jat­ko­tar­tun­to­ja ei pal­jon tule – on­han kui­ten­kin ky­sees­sä ym­pä­ris­tö, jol­la ro­ko­tuk­si­a­kin on ol­lut tar­jol­la no­pe­am­min kuin muul­le vä­es­töl­le. Jos huo­nos­ti käy, Eu­ran ti­lan­ne pa­he­nee edel­leen.

Naa­pu­ri­kun­tia al­hai­sem­paa ro­ko­te­kat­ta­vuut­ta on Eu­ras­sa ih­me­tel­ty vii­me ai­koi­na. Kun­ta päät­ti vii­me vii­kol­la, et­tä ro­ko­tus­tah­tia yri­te­tään tou­ko­kuun ai­ka­na kiih­dyt­tää siir­tä­mäl­lä va­pau­tu­vis­ta teh­tä­vis­tä vä­keä li­sä­kä­sik­si. Yk­si­tyi­nen työ­ter­veys­huol­to­kin tu­lee mu­kaan ro­ko­tus­tal­koi­siin. Toi­vot­ta­vas­ti piik­ke­jä pys­ty­tään­nyt ja­ka­maan hy­vää vauh­tia – ne ovat ai­noa ulos­pää­sy täs­tä jo yli vuo­den pii­nan­nees­ta kur­juu­des­ta.

Eu­ran hoi­to­hen­ki­lös­töl­tä jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen vaa­tii nyt poik­keus­jär­jes­te­ly­jä ja yli­mää­räis­tä ve­ny­mis­tä kai­ken en­ti­sen li­säk­si. Kai­kil­ta muil­ta vaa­di­taan va­ro­toi­mien tark­kaa nou­dat­ta­mis­ta. Yh­tään ei voi oh­jeis­ta löy­säil­lä, sil­lä vi­rus pyö­rii edel­leen kes­kuu­des­sam­me. Muis­te­taan siis nämä: tur­va­vä­lit, kä­si­hy­gie­nia, mas­kit, heti tes­tiin, jos on vä­hän­kään oi­rei­ta, ei tur­hia kon­tak­te­ja, ei mat­ko­ja, py­sy­tään per­he­pii­ris­sä ja ote­taan ro­ko­te, kun vuo­ro tu­lee.