16.10.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yhteinen monitoimitila

image

Kirjastoa voisi kutsua vaikka kuntalaisten yhteiseksi monitoimitilaksi. Euran 30-vuotias kirjastotalo on hyvin kestänyt aikaa.

Ly­hyt otan­ta kir­jas­ton oven avaa­jis­ta maa­nan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä ker­too pal­jon: Yk­si tuli tu­tus­tu­maan näyt­te­ly­ti­lan tai­tee­seen, toi­nen pa­laut­ti kir­jan, muu­ta­ma suun­nis­ti leh­ti­lu­ku­sa­liin, joku tuli sa­teen­suo­jaan odot­te­le­maan kyy­tiä, joku tie­to­ko­neel­ta kat­so­maan opin­to­jen­sa vi­de­o­lu­en­toa. Ko­ko­nai­nen kou­lu­luok­ka saa­pui lu­ku­pas­si­teh­tä­viä hoi­ta­maan. Mo­ni­puo­lis­ta yh­tei­sen ti­lan käyt­töä siis jo pel­käs­tään noin tun­nin ai­ka­na.

Tä­män kai­ken pääl­le tu­le­vat lai­nauk­set, joi­ta ta­los­sa teh­dään kuu­kau­des­sa 12 000–15 000. Mu­ka­na on kir­jo­ja, le­vy­jä, elo­ku­via...

Pari vuot­ta sit­ten voi­maan tul­lut kir­jas­to­la­ki edel­lyt­tää, et­tä kir­jas­to edis­tää ak­tii­vis­ta kan­sa­lai­suut­ta, de­mok­ra­ti­aa ja sa­nan­va­paut­ta. Tuon alus­sa lu­e­tel­lun otan­nan pe­rus­teel­la ta­voi­te to­teu­tui kir­jai­mel­li­ses­ti.

Kir­jas­to an­taa kai­kil­le val­miuk­sia ja vä­li­nei­tä toi­mia, ja on sekä mo­ni­toi­mi­ti­la et­tä ko­koon­tu­mis­paik­ka, jo­hon on help­po tul­la – ny­ky­ään oma­toi­mi­kir­jas­ton an­si­os­ta myös vii­kon­lop­pui­sin vaik­ka sa­no­ma­leh­tiä lu­ke­maan. Oheis­ta­pah­tu­mat, ku­ten näyt­te­lyt, kir­ja­vink­kauk­set, sa­tu­tun­nit, lu­en­noit­si­ja­vie­rai­lut laa­jen­ta­vat kir­jas­ton vuo­ro­vai­ku­tus­ta kun­ta­lais­ten kans­sa vie­lä li­sää.

Run­sas vuo­si sit­ten teh­dyn tut­ki­muk­sen mu­kaan enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta nos­taa kiin­nos­ta­vim­piin va­paa-ajan pal­ve­lui­hin elo­ku­vat, kir­jas­ton ja lii­kun­ta­mah­dol­li­suu­det, täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä niin, et­tä elo­ku­vat ja kir­jas­to ovat lä­hes yh­tä suo­sit­tu­ja.

Eu­ras­sa 30 vuot­ta sit­ten teh­ty in­ves­toin­ti uu­teen kir­jas­to­ta­loon oli oi­ke­aan osu­nut ja tila näyt­te­ly- ja ko­kous­huo­nei­neen pal­ve­lee edel­leen hy­vin, miel­lyt­tää sil­mää niin ul­koa kuin si­säl­tä ja on hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä pää­väy­län var­rel­ta. Sääs­tö­jen ai­kaan­kin kir­jas­to­pal­ve­lu on syy­tä pi­tää voi­mis­saan – se on myös mer­kit­tä­vä ve­to­voi­ma­te­ki­jä paik­ka­kun­nal­la.