28.7.2020 6.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Yhteisöllisyyttä löytyy

Savu Narvin kiuastehtaan palosta levisi 16. heinäkuuta laajalle, ja koko pitäjässä kannettiin huolta tehtaan tulevaisuudesta.

Savu Narvin kiuastehtaan palosta levisi 16. heinäkuuta laajalle, ja koko pitäjässä kannettiin huolta tehtaan tulevaisuudesta.

Juha Kaita-aho

image

Pikkukunnissa koetaan vielä yhteisöllisyyttä, mikä isoissa on kateissa. Lappi näyttää, että yhteisyyden tunne voi säilyä, vaikka ollaan osana kaupunkia.

Lap­pia koh­ta­si pa­ri­sen viik­koa sit­ten iso on­net­to­muus, kun tu­li­pa­lo tu­ho­si lä­hes puo­let Nar­vi Oy:n kiu­as­teh­taas­ta. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Ar­to Sai­nio jak­soi kui­ten­kin heti ker­toa teh­taan ti­lan­tees­ta ja sii­tä, et­tä töi­tä ha­lu­taan pääs­tä jat­ka­maan mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. Yri­tys pyr­kii jär­jes­tä­mään töi­tä ke­sä­lo­mil­ta pa­laa­vil­le työn­te­ki­jöil­leen, jot­tei lo­mau­tuk­sia tar­vit­tai­si. Sai­nio myös kiit­te­li pe­las­tus­lai­tos­ta sen ri­pe­äs­tä ja mää­rä­tie­toi­ses­ta työs­tä, jon­ka an­si­os­ta palo on­nis­tut­tiin ra­jaa­maan, ei­kä se tu­hon­nut koko kiu­as­teh­das­ta.

Teh­taan uu­des­sa osas­sa työt jat­kui­vat­kin no­pe­as­ti, ja puu­kiu­as­tuo­tan­nol­le alet­tiin et­siä vä­li­ai­kais­ti­lo­ja, kun­nes van­hal­le ton­til­le saa­daan ra­ken­net­tua uu­det ti­lat. Ih­mi­set La­pis­sa ja Rau­mal­la al­koi­vat sa­man tien miet­tiä, mi­ten yri­tys­tä voi­tai­siin aut­taa. Rau­man kau­pun­ki lu­pa­si apu­aan, ja mah­dol­li­sia vä­li­ai­kai­sia tuo­tan­to­ti­lo­ja tar­jot­tiin lä­hel­tä Rau­mal­ta ja Eu­ran suun­nas­ta. Ih­mis­ten myö­tä­tun­to yri­tys­tä koh­taan on ol­lut vah­va. Nar­vil­la on vuo­si­kym­men­ten pe­rin­teet La­pis­sa ja se tar­jo­aa työ­tä noin vii­del­le­kym­me­nel­le ih­mi­sel­le. On yh­tei­nen etu, et­tä teh­das voi jat­kaa tuo­tan­to­aan nor­maa­lis­ti mah­dol­li­sim­man pian.

La­pis­sa ol­laan isol­la jou­kol­la huo­lis­saan myös omien ter­veys­pal­ve­lui­den säi­ly­mi­ses­tä. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa käy­dään kii­vas­ta kes­kus­te­lua sii­tä, jat­kuu­ko La­pin ter­vey­sa­se­man toi­min­ta.

Rau­mal­la on kova pula lää­kä­reis­tä, ja niin kuin vir­ka­mies­ten kom­men­teis­sa dip­lo­maat­ti­ses­ti muo­toil­laan: La­pin ter­veys­pal­ve­lui­ta ar­vi­oi­daan osa­na laa­jem­paa ko­ko­nai­suut­ta.

Lap­pi­lais­ten kor­vis­sa se kuu­los­taa pa­ha­en­tei­sel­tä. Toi­saal­ta on käy­ty vas­ta alus­ta­via kes­kus­te­lu­ja La­pin ter­vey­sa­se­man ti­lan­tees­ta, ei­kä tois­tai­sek­si ole teh­ty esi­tyk­siä sen lo­pet­ta­mi­ses­ta. La­pis­sa kier­tää­kin nyt ad­res­si, jon­ka al­le­kir­joit­ta­jat ha­lu­a­vat vies­tit­tää päät­tä­jil­le, et­tä ter­veys­pal­ve­lu­ja pi­tää säi­lyt­tää La­pis­sa. Ne ovat tär­ke­ät joka ky­län kan­nal­ta.