20.7.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yhteis­työ­val­miutta vielä tarvitaan

Valmistelutyö sote-uudistuksen jälkeisistä terveyspalveluista on ollut käynnissä jo pitkään. Valmista pitäisi olla parin vuoden kuluessa.

Valmistelutyö sote-uudistuksen jälkeisistä terveyspalveluista on ollut käynnissä jo pitkään. Valmista pitäisi olla parin vuoden kuluessa.

MIrja Linnemäki

image

Eduskunta hyväksyi kesäkuun lopulla sote-uudistuksen, jonka pitäisi vajaan kahden vuoden kuluttua olla voimassa.

Vuo­si­kau­sia työs­tet­ty so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uu­dis­tus meni siis lo­pul­ta pää­tös­ten osal­ta maa­liin, mut­ta se ei tie­ten­kään vie­lä tar­koi­ta, et­tä as­kel­mer­kit to­teu­tuk­seen oli­si­vat sel­vät. Vaik­ka val­mis­te­lu­työ­tä­kin on kau­an teh­ty, sitä riit­tää sil­ti niin, et­tä vuo­den 2023 tam­mi­kuu tun­tuu tu­le­van ko­vin pian. Iso osa kun­tien tär­keim­mis­tä toi­min­nois­ta on siir­ty­mäs­sä uu­sil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le hen­ki­lö­kun­ti­neen ja ra­ken­n­nuk­si­neen.

Uu­dis­tuk­seen liit­tyy pal­jon pel­ko­ja. Vaik­ka sen ta­voit­tee­na ovat alu­eel­li­ses­ti ta­sa­ver­tai­set sote-pal­ve­lut, tun­ne­taan huol­ta sii­tä, et­tä pal­ve­lut etään­ty­vät isom­piin kes­kuk­siin. Tot­ta on, et­tä vaik­ka kaik­ki kun­nat tie­ten­kin ha­lu­ai­si­vat kaik­ki ny­kyi­set sote-pal­ve­lun­sa säi­lyt­tää, niin ei mil­lään voi käy­dä, vaan kes­kit­tä­mis­tä ta­pah­tuu en­nen pit­kää.

Sa­ta­kun­nas­sa uu­dis­tus­ta val­mis­te­le­vaan toi­mie­li­meen saa­tiin edus­tus niin Sä­ky­läs­tä kuin Eu­ras­ta­kin. Se on eri­no­mai­nen asia, sil­lä edun­val­von­taa pi­tää teh­dä sen ohes­sa, et­tä omia pal­ve­lui­ta on py­rit­ty pi­tä­mään kun­nos­sa. Jo en­si vuo­den al­ku­puo­lel­la va­li­taan alu­e­val­tuus­tot, joi­hin tar­vi­taan si­tou­tu­nei­ta, asi­aan pe­reh­ty­nei­tä val­tuu­tet­tu­ja myös Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta huo­leh­ti­maan sii­tä, et­tä ää­nem­me kuu­luu.

Yh­teis­työs­tä ja jouk­ko­voi­mas­ta oli­si var­maan hyö­tyä, kun täl­lä­kin seu­dul­la sote-uu­dis­tuk­sen tuo­maa tu­le­vai­suut­ta mie­ti­tään – osa sitä on myös pe­las­tus­toi­mi sekä kun­nis­sa en­tis­tä isom­paan roo­liin nou­se­vat si­vis­tys­pal­ve­lut.

Mo­nes­sa tar­vi­taan pu­heyh­teyt­tä naa­pu­rien vä­lil­lä. Seu­dun ka­riu­tu­neen kun­ta­lii­tok­sen ai­heut­ta­mat ris­ti­rii­dat on toi­vot­ta­vas­ti unoh­det­tu. Nyt oli­si syy­tä rau­hoit­taa myös Ku­nin­kaan­män­nyn Vesi Oy:öön liit­ty­vää poh­ja­ve­si­kes­kus­te­lua, joka on ikä­väl­lä ta­val­la aset­ta­nut vas­tak­kain Eu­ran ja Sä­ky­lä-Köy­li­ön. Kiis­tan kär­jis­ty­mi­nen ei pal­ve­le ke­tään.