8.1.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Elli-Mari Ahola

Yksityisen ja julkisen rajalla on väliä

Juttuja saa kopioida itselleen kuvaamalla, mutta kopion julkaisemiseen somessa liittyy tekijänoikeuskysymyksiä.

Juttuja saa kopioida itselleen kuvaamalla, mutta kopion julkaisemiseen somessa liittyy tekijänoikeuskysymyksiä.

Elli-Mari Ahola

image

Sosiaalinen media tuntuu yksityiseltä, mutta onkin usein julkista. Siksi joskus viattomillakin mielijohteilla somessa voi olla ikäviä seurauksia.

Tä­män on­gel­man kans­sa ovat pai­ni­neet esi­mer­kik­si kou­lut, jois­sa kiu­saa­mi­nen on vii­me vuo­si­na saa­nut di­gi­taa­li­sia muo­to­ja eri­tyi­ses­ti so­si­aa­li­sen me­di­an yleis­ty­mi­sen ja laa­je­ne­mi­sen myö­tä.

Sii­tä as­ti, kun in­ter­net tuli, on tois­tel­tu eri ikäi­sil­le verk­ko­käyt­tä­jil­le nyrk­ki­sään­töä: "Min­kä net­tiin lai­tat, sitä et vält­tä­mät­tä siel­tä kos­kaan enää saa pois." Se pä­tee yhä ja on so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa eri­tyi­sen olen­nai­nen juu­ri sik­si, et­tä hen­ki­lö­koh­tai­seen vies­tin­tään usein käy­tet­tä­vä vä­li­ne ei eh­kä tun­nu jul­ki­sel­ta.

Yk­si­tyi­sek­si tar­koi­te­tus­ta so­me­päi­vi­tyk­ses­tä voi tul­la va­hin­gos­sa­kin jul­ki­nen. Sul­je­tus­ta Fa­ce­book-ryh­mäs­tä joku jä­se­nis­tä voi ko­pi­oi­da eteen­päin toi­seen, jul­ki­sem­paan, paik­kaan jon­kun muun te­ke­män jul­kai­sun, jol­loin se saa ai­ot­tua enem­män jul­ki­suut­ta. Näin voi käy­dä yh­tä hy­vin myös pi­ka­vies­ti­pal­ve­luis­sa, ku­ten What­sapp-ryh­mis­sä. Yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen ra­jal­la on vä­liä, sil­lä yk­si­tyis­tä ja jul­kis­ta kos­ke­vat eri sään­nöt. Sama louk­kaus on yleen­sä pa­hem­pi, jos se esi­te­tään jul­ki­ses­ti.

Leh­ti jou­tuu ar­vi­oi­maan yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen ra­jaa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa pait­si sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, mitä tie­toa voi käyt­tää uu­tis­työs­sä läh­tee­nä, myös sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, mi­ten leh­den omia jut­tu­ja käy­te­tään ver­kos­sa. Vä­lil­lä vas­taan tu­lee ta­pauk­sia, jois­sa leh­den mak­sul­lis­ta si­säl­töä ja­e­taan il­man lu­paa il­mai­sek­si.

Tie­don­vä­li­tys on leh­den pe­rus­teh­tä­vä. Leh­den kan­nal­ta on hyvä, et­tä sen uu­ti­set ovat lu­ki­joil­le mer­ki­tyk­sel­li­siä ja nii­tä ha­lu­taan lu­kea laa­jal­ti. Toi­saal­ta sil­le on syyn­sä, et­tä ju­tut ovat mak­sul­li­sia. Ne on teh­ty leh­den ti­laa­jia var­ten, ja ne ovat sik­si pää­sään­töi­ses­ti lu­et­ta­vis­sa joko pai­ne­tus­ta leh­des­tä tai mak­su­muu­rin ta­ka­na verk­ko­si­vuil­la.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram

Menovinkit

Pe 22.1. Ilta museossa koko perheelle

klo 19–21 Hin­ner­jo­el­la (Luot­teen­pe­rän­tie 13, Eu­ra). Omat tas­ku­lam­put mu­kaan. Lu­vas­sa va­loik­ku­noi­ta, hä­mä­rää me­noa ja yl­lä­tys­hah­mo. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Hin­ner­jo­en mu­se­ot.

Pe 22.1. Etävierailu Niittaron luomutilalla

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vi­de­ol­la Han­nu esit­te­lee ti­lan eläi­miä. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

La 23.1. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi uimaan

klo 11–16 Eu­ran ui­ma­hal­liin. Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran Pe­las­ta­kaa Lap­set ry.

La 23.1. Tiedelähetys lapsille: tutkitaan tiheyttä!

klo 13 ver­kos­sa, koh­de­ryh­mä­nä 6–9-vuo­ti­aat. Tar­vi­ke­lis­tan ja lin­kin lä­he­tyk­seen löy­tää Eu­ran verk­ko­si­vuil­la ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Etämuskari somessa

klo 13 jul­kais­taan vi­deo Eu­ran kun­nan Fa­ce­boo­kis­sa. Lau­le­taan ja lei­ki­tään Eli­na Jah­ko­lan joh­dol­la yh­des­sä. Tee­ma­na Muu­ra­hais­ten muo­ri. Las­ten etä­tam­mi­kuun ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kun­ta/kult­tuu­ri­pal­ve­lut.

Su 24.1. Keskus­te­lu­ti­laisuus Mansikista

klo 14–16 pu­het­ta kaa­va-asi­ois­ta Man­si­kin lei­ri­kes­kuk­sen (Man­si­kin­tie 91, Eu­ra) lä­his­töl­lä Man­ni­las­sa. Kai­kil­le avoin. Järj. Man­ni­lan Ky­lä­toi­min­ta­yh­dis­tys.

Instagram