27.11.2019 8.00
Pääkirjoitukset
 
Liisa Nykänen

Yrittäjyyden merkitys kasvaa

image

Satakunnan yrittäjillä ja maakunnan 17 kunnalla on kova yhteinen tavoite tehdä Satakunnasta olosuhteiltaan maan paras maakunta yrittää ja onnistua.

Mi­ten­kään yl­ti­ö­päi­nen tuo ta­voi­te ei ole, sil­lä Sa­ta­kun­ta oli vii­me vuon­na toi­nen val­ta­kun­nal­li­ses­sa kun­tien elin­voi­maa mit­taa­vas­sa elin­kei­no­po­liit­ti­ses­sa mit­ta­ris­to­ky­se­lys­sä.

Jot­ta yk­kö­sek­si nou­su on­nis­tuu, tar­vi­taan konk­re­ti­aa ja te­ko­ja. Nii­tä vaa­ti­vat myös ne to­si­a­si­at, et­tä tun­net­ta­vuu­den ja ve­to­voi­man puo­les­ta tääl­lä on vie­lä pa­ran­net­ta­vaa, ja vaik­ka maa­kun­nan työl­li­syys­lu­vut ovat ihan kel­po lu­et­ta­vaa, vä­es­tön­ke­hi­tys­lu­vut ei­vät ole.

Nyt kun kun­tien ta­lous­nä­ky­mät ovat sel­väs­ti heik­ke­ne­mäs­sä, yrit­tä­jyy­den mer­ki­tys ko­ros­tuu en­ti­ses­tään. Kun­ta­päät­tä­jien ja vi­ran­hal­ti­joi­den kan­nat­taa unoh­taa po­li­ti­koin­ti ja myön­tää, et­tei kun­tia ole il­man mo­ni­puo­lis­ta yrit­tä­jyyt­tä. Sen säi­lyt­tä­mi­sek­si ja kas­vat­ta­mi­sek­si tar­vi­taan jous­ta­vaa pää­tök­sen­te­koa ja ai­toa ha­lua ke­hit­tää kun­ta­lais­ten kaup­pa- ja pal­ve­lu­tar­jon­taa ja sitä kaut­ta tuo­da uu­sia työ­paik­ko­ja ja elin­voi­maa kun­taan.

Vii­me vii­kol­la Sä­ky­län kun­ta an­toi Huit­tis­ten kau­pun­gil­le kier­to­pal­kin­to­paa­den merk­ki­nä Sa­ta­kun­nan vuo­den yrit­tä­jä­ak­tii­vi­sim­mas­ta kun­nas­ta. Sa­mal­la Sä­ky­läs­tä ker­rot­tiin, et­tä pal­kin­to kan­nus­taa li­sää­mään yrit­tä­jyys­pon­nis­te­lu­ja en­ti­ses­tään.

Kun­nan kei­no­ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­sek­si ovat muun mu­as­sa ajan­ta­sai­set ja tar­vit­ta­es­sa ri­pe­äs­ti to­teu­tet­ta­vat maan­han­kin­ta-, kaa­voi­tus- ja tont­ti­pää­tök­set. Kun­nis­sa kai­va­taan myös läpi kaik­kien hal­lin­to­a­lo­jen ulot­tu­vaa elin­kei­no­po­li­tiik­kaa.

Yh­teis­työn ja kes­kus­te­lun kun­tien, yrit­tä­jien, op­pi­lai­tos­ten, val­ti­on alu­e­hal­lin­non ja mui­den yh­teis­työ­kump­pa­nien kans­sa on ol­ta­va tii­vis­tä ja luo­tet­ta­vaa. Yh­des­sä ide­oi­mal­la näh­dään, mil­lai­sia yri­tyk­siä ja kou­lu­tus­hank­kei­ta seu­dul­le tar­vit­tai­siin siel­lä jo nyt toi­mi­vien yri­tys­ten rin­nal­le ja tu­ek­si.

Mi­kä­li Kaut­tu­al­la to­teu­tuu pe­lät­ty Am­co­rin teh­taan ala­sa­jo, täl­lä seu­dul­la tar­vi­taan tosi te­ho­kas­ta elin­kei­no­po­li­tiik­kaa ja uu­sia työ­paik­ko­ja, jot­ta työt­tö­mäk­si jää­vät voi­vat py­syä ko­ti­seu­dul­laan.