2.9.2021 8.00
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yrittäminen on elämäntapa

Narvin kiukailla on korona-ajan remonteissa ollut menekkiä. Suhdanneodotuksista kertoo uuden tehtaan rakentaminen.

Narvin kiukailla on korona-ajan remonteissa ollut menekkiä. Suhdanneodotuksista kertoo uuden tehtaan rakentaminen.

Elli-Mari Ahola

image

Sunnuntaina vietetään valtakunnallista Yrittäjän päivää. Tässä lehdessä muutama paikallinen yrittäjä kertoo omista vaiheistaan yrittäjänä eli sitoutumisestaan työhön.

Ker­to­muk­sis­sa nou­see esiin yrit­tä­jyy­den eri puo­lia.

Yk­si on uu­den ke­hit­tä­mi­nen, jot­ta yri­tys edel­leen me­nes­tyi­si ja kan­nat­tai­si, ja oli­si myös mo­ti­vaa­ti­o­ta jat­kaa omaa työ­tä. Toi­nen on stres­sin­sie­to­ky­ky – tot­ta on, et­tä yrit­tä­jä on yrit­tä­jä kel­lon ym­pä­ri eli lä­hes ai­na töis­sä. Ris­kit kuor­mit­ta­vat hen­ki­ses­ti ja suh­dan­teet voi­vat val­vot­taa öi­sin, mut­ta jos­tain pi­tää sil­ti kai­vaa us­koa omaan te­ke­mi­seen ja toi­saal­ta ai­kaa edes jos­kus ir­rot­tau­tua lo­mal­le.

Yrit­tä­jyys on haas­ta­tel­ta­vien mu­kaan myös va­paut­ta teh­dä sitä, mitä ha­lu­aa. Yrit­tä­jyyt­tä miet­ti­vil­le he sa­no­vat, et­tä kan­nat­taa va­rau­tua työn si­to­vuu­teen. Yh­teis­kun­nal­ta he toi­vo­vat tu­kea ja neu­von­taa aloit­ta­vil­le yrit­tä­jil­le. Ja mo­nel­le heis­tä on yh­teis­tä se, et­tä yrit­tä­jyys on pe­riy­ty­nyt per­hees­sä – ihan huo­noa kä­si­tys­tä yrit­tä­jyy­des­tä ei edel­tä­väl­tä pol­vel­ta siis ole saa­tu.

Yrit­tä­jä­sun­nun­tain kyn­nyk­sel­lä jul­kis­tet­tiin ei­len pien- ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten suh­dan­ne­o­do­tuk­sia pei­laa­va, kak­si ker­taa vuo­des­sa teh­tä­vä tut­ki­mus, jo­hon val­ta­kun­nal­li­ses­ti vas­ta­si 4 600 yrit­tä­jää.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien syys­ba­ro­met­rin mu­kaan yrit­tä­jien odo­tuk­set tääl­lä ovat ke­vääs­tä pa­ran­tu­neet, mut­ta toi­min­nan kan­nat­ta­vuus huo­les­tut­taa.

Al­le 40 pro­sent­tia Sa­ta­kun­nan yri­tyk­sis­tä on sitä miel­tä, et­tä tu­le­vai­suus näyt­tää hy­väl­tä, mut­ta lä­hes sama mää­rä us­koo, et­tei ko­ro­nak­rii­sin vai­ku­tuk­sia ole vie­lä ko­ko­nai­suu­des­saan näh­ty. Syk­sy al­kaa siis ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa: kas­vua vai epä­var­muut­ta? Vai­keuk­sis­sa ole­vien yri­tys­ten osuus on kui­ten­kin las­ke­nut ke­vääs­tä. Osal­le ko­ro­na ei ole ai­heut­ta­nut mi­tään, osa on sii­tä hyö­ty­nyt ja osa kär­si­nyt, ken­ties kär­sii pit­kään­kin.

Yrit­tä­jän päi­vää pääs­tään kui­ten­kin viet­tä­mään oras­ta­vas­sa toi­vos­sa pa­rem­mas­ta.

Näköislehti

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram

Menovinkit

To 16.9. Köyliö-seura kyläkontilla

klo 9–12 Sä­ky­län to­ril­la (Py­hä­jär­ven­tie, Sä­ky­lä) Va­lit­se Sä Ky­lä­si -hank­keen Ky­lä­kon­til­la esit­täy­tyy Köy­liö-seu­ra.

La 18.9. Kohnan lenkki -juoksutapahtuma

klo 8.30 al­ka­en kil­pai­lu­kes­kuk­se­na Pa­ne­li­an kou­lu (Kas­kis­ton­tie 21, Eu­ra). Hölk­kä­sar­jat klo 11.15 sekä kä­ve­lyn­kin sal­li­va ret­ki­sar­ja 9,8 km klo 9.30, las­ten rei­tit 1,6 km klo 10.30 ja 800 met­riä klo 10. Il­moit­tau­tu­mi­nen vii­meis­tään puo­li tun­tia en­nen läh­töä. Mak­sul­li­nen. Järj. Pa­ne­li­an Peli-Wel­jet.

Ma 20.9. Iltasatutuokio

klo 18 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Eu­ran kir­jas­ton il­ta­sa­tu­tuo­ki­ot al­ka­vat jäl­leen. Lu­vas­sa lu­ke­mis­ta ja pien­tä puu­haa kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Vauvalorutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­n­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Uu­sia ja tut­tu­ja lo­ru­ja yh­des­sä. 0–1-vuo­ti­ail­le vau­voil­le ja hei­dän van­hem­mil­leen. Vilt­ti mu­kaan. Vau­van vii­kon ta­pah­tu­ma. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Ti 21.9. Neuleaiheinen luento

klo 17–18.30 Eu­ran pää­kir­jas­ton leh­ti­lu­ku­sa­lis­sa (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jon­na Nordst­röm ker­too neu­le­kir­jois­taan ja ko­ro­na-epi­de­mi­an ai­ka­na to­teu­te­tus­ta Kär­ki­tais­te­li­ja-vil­la­suk­kap­ro­jek­tis­ta. Oman neu­le­työn voi ot­taa mu­kaan. En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen Sa­ta­o­pis­tol­le. Osa Ta­ri­na­tiis­tai-lu­en­to­sar­jaa. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut sekä Sa­ta­o­pis­to.

Instagram