12.3.2020 6.05
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yrityksillä useita miljoo­nain­ves­tointeja

Biokaasun ja biodieselin tuotantoa käynnistelevän VSS Biopowerin uutta laitteistoa Länsi-Säkylän teollisuusalueella.

Biokaasun ja biodieselin tuotantoa käynnistelevän VSS Biopowerin uutta laitteistoa Länsi-Säkylän teollisuusalueella.

Esa Viippola

image

Tällä seudulla on surtu yrityselämän karuja uutisia, kuten Kauttuan Amcorin sulkemista, mutta samalla on saatu useita tulevaisuuteen katsovia päätöksiä isoista investoinneista.

Uu­sim­pi­na ovat hank­keis­taan ker­to­neet eu­ra­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Y. Au­ra­maa Oy ja loi­maa­lai­nen mu­nan­pak­kaa­mo Kie­ku Oy.

Au­ra­maa on aloit­ta­mas­sa vii­den mil­joo­nan eu­ron in­ves­toin­tia ra­ken­taak­seen uu­den kor­jaa­mo- ja huol­to­hal­lin Eu­ran Fank­keen te­ol­li­suu­sa­lu­eel­le. Kie­ku Oy puo­les­taan teki lo­pul­li­sen in­ves­toin­ti­pää­tök­sen Köy­li­ön puo­lel­le Sä­ky­lään suun­nit­te­le­mas­taan mit­ta­vas­ta yh­teis­ka­na­las­ta, joka al­kuun tuot­tai­si noin 2,5 mil­joo­naa mu­naa vuo­des­sa, myö­hem­min tup­la­ten. In­ves­toin­nin ar­vo on nyt kuu­si mil­joo­naa eu­roa ja ko­ko­nai­suu­te­na 24 mil­joo­naa.

Pa­ras­ta ai­kaa Jujo Ther­mal Oy ra­ken­taa noin vii­del­lä mil­joo­nal­la eu­rol­la Kaut­tu­al­le pääl­lys­tys­keit­tä­möä, jon­ka an­si­os­ta teh­das voi käyn­nis­tää uu­den bi­o­ha­jo­a­van ja kier­rä­tet­tä­vän pak­kaus­ma­te­ri­aa­lin tuo­tan­non.

Eu­ra­lai­nen Bi­o­lan Oy puo­les­taan uu­dis­taa ja laa­jen­taa lan­noi­te­tuo­tan­to­aan ja on saa­nut saa­nut val­miik­si kom­pos­ti­re­ak­to­ri­hal­lin. In­ves­toin­nin ar­vo on en­si vai­hees­sa noin kol­me mil­joo­naa eu­roa. Kak­si­vai­hei­sen in­ves­toin­nin vii­den mil­joo­nan eu­ron jat­kos­ta on tar­koi­tus päät­tää tänä vuon­na.

Sä­ky­läs­sä VSS Bi­o­po­we­rin vas­ta­val­mis­tu­nut bi­o­ja­los­ta­mo käyn­nis­te­lee pa­ras­ta ai­kaa lait­teis­to­aan ja bi­o­kaa­sun tuo­tan­to pää­see vä­hi­tel­len vauh­tiin. Hank­keen ko­ko­nais­bud­jet­ti on ol­lut 11 mil­joo­naa eu­roa.

Eu­ra­lai­nen Pin­tos Oy on vas­ti­kään in­ves­toi­nut La­pin teh­taa­seen­sa. Uu­si tuo­tan­to­yk­sik­kö pal­ve­lee eri­kois­rau­doit­tei­den tuo­tan­toa ja val­mis­tus­ta ja in­ves­toin­nin on ker­rot­tu ole­van "yk­si yri­tyk­sen suu­rim­mis­ta".

Täs­sä lu­et­te­los­sa ovat siis vain muu­ta­mat lä­hi­ai­ko­jen in­ves­toin­nit. Mis­tä ne ker­to­vat? Ai­na­kin sii­tä, et­tä yri­tyk­set luot­ta­vat tu­le­vai­suu­teen ja tä­hän seu­tuun in­ves­toin­ti­koh­tee­na.