1.10.2020 7.10
Pääkirjoitukset
 
Mirja Linnemäki

Yritys­koor­di­naat­to­rille on työsarkaa

Yrityksille on valmista tilaa esimerkiksi Kauttuan Neitsytmäen uudella alueella.

Yrityksille on valmista tilaa esimerkiksi Kauttuan Neitsytmäen uudella alueella.

Esa Viippola

image

Euraan perustettiin tällä viikolla yritys­koor­di­naat­torin toimi. Vähin voimavaroin jo jonkin aikaa hoidettu toimialue todella kaipaakin tehostamista.

Ke­säl­lä jul­kais­tu Yrit­tä­jien val­ta­kun­nal­li­nen kun­ta­ba­ro­met­ri oli Eu­ran kan­nal­ta ka­rua lu­et­ta­vaa. Maa­kun­nal­li­ses­ti Eu­ran si­joi­tus oli vii­mei­nen, kun ar­vi­oi­tiin esi­mer­kik­si tyy­ty­väi­syyt­tä kun­nan elin­kei­no­po­li­tiik­kaan, pää­tök­sen­te­on yri­tys­läh­töi­syy­teen ja yri­tys­pal­ve­lui­hin. Sä­ky­lä si­joit­tui kär­ki­pai­koil­le, ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin ar­vi­oi­den kär­jen tun­tu­maan, kun ar­vi­oi­tiin, mi­ten hy­vin kun­ta hou­kut­te­lee uu­sia yrit­tä­jiä.

Kun­ta­ba­ro­met­ri to­teu­te­taan sään­nöl­li­sin vä­li­a­join ky­se­ly­nä yrit­tä­jil­le, ei­kä 39 eu­ra­lai­sen yrit­tä­jän vii­mei­sin ky­se­ly­pa­lau­te siis mai­ri­tel­lut.

Yri­tys­koor­di­naat­to­ri on ly­hy­en ajan si­säl­lä kol­mas ni­mi­ke, jol­la Eu­ras­sa py­ri­tään ti­lan­net­ta pa­ran­ta­maan. Kak­si vuot­ta sit­ten uu­den ke­hi­tys­pääl­li­kön vi­ran hal­ti­jan työ­suh­de pu­ret­tiin ko­ea­jal­la. Nimi muu­tet­tiin ke­hi­tys­joh­ta­jak­si, mut­ta teh­tä­vään va­lit­tu läh­ti al­le vuo­des­sa muu­al­le. Kun ta­lout­ta­kin piti ta­sa­pai­not­taa, koko vir­ka meni hyl­lyl­le.

Kun­nan elin­kei­no­po­li­tii­kal­ta odo­te­taan nyt pal­jon, ja osa odo­tuk­sis­ta koh­dis­tuu uu­teen yri­tys­koor­di­naat­to­riin. Lä­hi­ai­koi­na Eu­raan on jää­nyt val­ta­va mää­rä tyh­jää te­ol­li­suus­ti­laa HK:n ja Am­co­rin jäl­jil­tä. Lii­ke­kes­kuk­sen pa­lon jäl­jil­tä kes­kel­lä ky­lää on iso auk­ko. Soup­paan ris­teyk­ses­sä on neit­seel­lis­tä lii­ke­a­lu­e­maa­ta. Ruu­kin­puis­to odot­taa yri­tys­toi­mi­joi­ta. Neit­syt­mä­es­sä on val­mii­ta te­ol­li­suus­tont­te­ja ja Kaut­tu­an­met­sän lie­peil­lä uu­sia asuin­tont­te­ja. Ti­laa ja mah­dol­li­suuk­sia on, mut­ta tu­li­joi­ta puut­tuu. Us­koa yri­tys­toi­min­taan­kin löy­tyy: Eu­raan pe­rus­te­taan noin 60 uut­ta yri­tys­tä vuo­sit­tain.

Tä­hän ti­lan­tee­seen tar­vi­taan ak­tii­vis­ta mark­ki­noin­tia, po­si­tii­vi­sen ima­gon ra­ken­ta­mis­ta, laa­jal­ti kon­tak­te­ja ja ver­kos­to­ja, ide­oi­ta, in­nos­tus­ta. Toi­vot­ta­vas­ti tämä sat­saus elin­kei­no­e­lä­män pal­ve­lui­hin aut­taa ja on riit­tä­vä.