2.12.2019 15.32
Urheilu
 

Euran uimahallista vuoden vesilii­kun­ta­paikka

Köyliöläislähtöinen Jukka Rantala (vas.) ojensi Mona Koskelle Pisara-palkinnon. Taustalla Euran kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n toimitusjohtaja Vesa Nuija.

Köyliöläislähtöinen Jukka Rantala (vas.) ojensi Mona Koskelle Pisara-palkinnon. Taustalla Euran kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen ja Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n toimitusjohtaja Vesa Nuija.

image

Eura | Suomen Uimaopetus ja Hengen­pe­las­tus­liitto valitsi vuoden 2019 vesilii­kun­ta­pai­kaksi Euran uimahallin.

Hal­lin väki vas­taa­not­ti tun­nus­tuk­sen maa­nan­tai­na jär­jes­te­tys­sä pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­des­sa. SUH:n pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Ran­ta­la ku­vai­li Eu­ran ui­ma­hal­lia asuk­kai­den koh­taa­mis­pai­kak­si, jo­hon kaik­ki ovat iäs­tä tai toi­min­ta­ky­vys­tä riip­pu­mat­ta ter­ve­tul­lei­ta.

– Es­teet­tö­myy­teen ja toi­min­nan tur­val­li­suu­teen on kiin­ni­tet­ty pal­jon huo­mi­o­ta. Ui­ma­hal­lis­sa jär­jes­te­tään run­saas­ti mo­ni­puo­lis­ta oh­jat­tua ve­si­lii­kun­ta­toi­min­taa kou­lu­te­tun ja osaa­van hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta, hän lau­sui.

Sa­mas­sa ti­lai­suu­des­sa Mona Kos­ki vas­taa­not­ti Suo­men Ui­ma­o­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton Pi­sa­ra-pal­kin­non tun­nus­tuk­se­na työs­tään ui­ma­o­pet­ta­ja­na ja ryh­mä­lii­kun­na­noh­jaa­ja­na Eu­ran ur­hei­lu­ta­lol­la.

Lue Eu­ran ui­ma­hal­lis­ta ja Mona Kos­kes­ta li­sää tiis­tain 3.12. Ala­sa­ta­kun­nas­ta