14.6.2020 13.05
Urheilu
 
Joni Tuominen

Isä ja poika menestyvät yhdessä

Vaikka Tainiot eivät enää ehdikään harjoitella soutua yhtä paljon kuin aikaisemmin, ovat he voittaneet Suomenmestaruuden viidesti peräkkäin.

Vaikka Tainiot eivät enää ehdikään harjoitella soutua yhtä paljon kuin aikaisemmin, ovat he voittaneet Suomenmestaruuden viidesti peräkkäin.

Joni Tuominen

image

Eura, Kauttua | Euralainen isäpoikapari Vesa ja Toni Tainio ovat tottuneet menestymään, sillä he ovat napanneet Sulkavan Souduista nyt viitenä vuotena putkeen vuorosoudun yleisen sarjan suomen­mes­ta­ruuden. Kaksikon pitää kiireisenä myös heidän yhdessä johtamansa, Kauttualla toimiva tilauskonepaja Euramet Oy.

– En tie­dä, mis­tä hän (Vesa) sen ai­ka­naan kek­si. Hän ky­syi, et­tä jos os­tai­si sel­lai­sen ve­neen, niin läh­ti­sin­kö hä­nen kans­saan Sul­ka­val­le. Sii­tä se läh­ti, muis­te­lee Toni Tai­nio kak­si­kon yh­tei­sen sou­tu­tai­pa­leen al­kua.

Nyt Tai­ni­ot ovat osal­lis­tu­neet Sul­ka­van Sou­tui­hin 13 ker­taa. En­sim­mäi­set vuo­det he osal­lis­tui­vat lau­an­tai­sin sou­det­tui­hin har­ras­te­läh­töi­hin, jot­ka so­pi­vat pa­rem­min ai­ka­tau­lui­hin. Vii­mei­set kah­dek­san vuot­ta myös suo­men­mes­ta­ruu­det on rat­kais­tu lau­an­tai­sin, jol­loin eu­ra­lais­kak­sik­ko on näh­ty SM-läh­döis­sä. Me­nes­tys­tä on tul­lut, sil­lä he ovat voit­ta­neet suo­men­mes­ta­ruu­den vii­des­ti pe­räk­käin.

– Sitä en­nen olim­me kah­des­ti ho­pe­al­la ja ker­ran prons­sil­la, Toni Tai­nio muis­te­lee.

Suo­ri­tuk­sen ar­voa nos­taa har­joi­tus­mää­rien vä­hyys. Vii­me ke­sä­nä en­nen Sul­ka­van Sou­tu­ja kak­sik­ko sou­ti noin 200 ki­lo­met­riä, kun jot­kut ker­toi­vat sou­ta­neen­sa jopa tu­hat ki­lo­met­riä.

– Li­säk­si olen jo ai­ka van­ha, jo­ten sai­sin osal­lis­tua ikä­mies­sar­joi­hin­kin, 58 vuot­ta tänä vuon­na täyt­tä­vä Vesa Tai­nio muis­tut­taa hy­myil­len.

Juoksulenkit kuuluvat niin Tainioiden harjoitteluun kuin alkulämmittelyiksi soutukisoihinkin.

Juoksulenkit kuuluvat niin Tainioiden harjoitteluun kuin alkulämmittelyiksi soutukisoihinkin.

Joni Tuominen

Soutajat parhaimmillaan 40 vuoden iässä

Vesa Tai­nio on suo­men­mes­ta­ruuk­sil­laan to­dis­ta­nut iän ole­van to­del­la­kin vain nu­me­ron, mut­ta muis­tut­taa kui­ten­kin, et­tä 30-vuo­ti­as Toni joh­ti hei­dät voit­toon vii­me ke­sä­nä Sul­ka­val­la. Sul­ka­van Sou­tu­jen 60 ki­lo­met­rin mat­kan Tai­ni­ot tait­toi­vat rei­lus­sa vii­des­sä ja puo­les­sa tun­nis­sa.

– Ky­sees­sä on niin kes­tä­vyys­pai­noit­tei­nen suo­ri­tus, et­tä sii­nä ol­laan par­haim­mil­laan 40 ikä­vuo­den ai­koi­hin, Toni Tai­nio sel­ven­tää.

– Voi­tos­ta ei voi ol­la var­ma, vaik­ka joh­tai­si rei­lus­ti, jos ei­vät esi­mer­kik­si ener­gi­a­juo­mat- ja gee­lit imey­dy kun­nol­la. Niis­tä voi men­nä myös vat­sa se­kai­sin. Mo­nen­lais­ta ta­ri­naa kuu­lee ki­san jäl­keen sau­nas­sa, Vesa Tai­nio ker­too.

Ylä­ne­läi­nen Sep­po Hen­riks­son eh­dot­ti To­nil­le ai­koi­naan olym­pi­a­ve­neen ko­kei­lua. Ar­mei­ja­vuo­te­naan hän suos­tui ko­kei­le­maan ja har­joit­te­li lo­pul­ta puo­li­am­mat­ti­mai­ses­ti opis­ke­lu­vuo­si­naan Tu­rus­sa kil­pail­len sa­mal­la al­le 72,5-ki­lois­ten sar­jas­sa. Me­nes­tys­tä tuli, mut­ta pa­nos­tus­ta oli­si vaa­dit­tu vie­lä enem­män, sil­lä täh­täin oli­si ase­tet­tu olym­pi­a­lais­ten nel­jän sou­ta­jan jouk­ku­e­ki­saan.

– Se oli­si vaa­ti­nut täy­del­li­sen omis­tau­tu­mi­sen, mut­ta vuon­na 2012 meil­le syn­tyi en­sim­mäi­nen lap­si ja 2013 muu­tim­me Eu­raan. Vuo­det 2013 ja 2014 kä­vin vie­lä Tu­rus­sa, mut­ta työ­hom­mien ta­kia se kävi lii­an ras­kaak­si, Toni Tai­nio ker­too.

Tainiot harjoittelevat usein taustalla näkyvällä Säkylän Pyhäjärvellä. Lähtöpaikkana toimii pääosin Vesan vanhempien Eurassa sijaitseva mökki, jossa heidän veneensä on säilytyksessä.

Tainiot harjoittelevat usein taustalla näkyvällä Säkylän Pyhäjärvellä. Lähtöpaikkana toimii pääosin Vesan vanhempien Eurassa sijaitseva mökki, jossa heidän veneensä on säilytyksessä.

Joni Tuominen

Yhdessä myös
liike-elämässä

Ve­san pe­rus­ta­es­sa ko­ne­pa­ja Eu­ra­met Oy:n vuon­na 1989 sil­loi­sen yh­ti­ö­kump­pa­nin­sa kans­sa Ahlst­rö­min van­haan ki­vi­na­vet­taan ei hä­nen ja Tii­na-vai­mon esi­koi­nen, Toni, ol­lut vie­lä edes syn­ty­nyt. Ke­sä­töi­hin Eu­ra­me­tin pal­ve­luk­seen Vesa Tai­nio ei poi­kaan­sa ot­ta­nut, jo­ten To­nin ke­sät ku­lui­vat seu­dun muis­sa yri­tyk­sis­sä, jois­sa hän sai Ve­san mu­kaan ar­vo­kas­ta op­pia tu­tus­tu­en sa­mal­la tu­le­viin asi­ak­kai­siin­sa.

Nyt isä ja poi­ka joh­ta­vat yri­tys­tä yh­des­sä, sil­lä va­ki­tui­ses­ti vuon­na 2013 yri­tyk­seen töi­hin tul­lut Toni omis­taa puo­let yri­tyk­ses­tä ja työs­ken­te­lee sen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

– Meil­lä on me­neil­lään su­ku­pol­ven­vaih­dos täs­sä yri­tyk­ses­sä, ker­too hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Vesa Tai­nio.

Eu­ra­me­tin ti­lat löy­ty­vät Kaut­tu­an Neit­syt­mä­es­tä, jos­sa si­jait­see vuon­na 2006 val­mis­tu­nut 1 700 ne­li­ön hal­li. Yh­teen­sä ti­lo­ja on li­sä­hal­lin sekä en­ti­sen ren­gas­liik­keen hal­lin os­ta­mi­sen myö­tä yli 3 000 ne­li­ö­tä.

Toni Tainio (vas.) ja Vesa Tainio lähtevät pitävät Säkylän Pyhäjärveä erinomaisena harjoittelupaikkana sen tarjoamien aallokojen vuoksi. – Vastatuuliosuuksilla me olemme yleensä vahvoilla kilpailuissa, sillä monet vastustajista eivät ole tottuneet aaltoihin esimerkiksi jokivesissä harjoitellessaan.

Toni Tainio (vas.) ja Vesa Tainio lähtevät pitävät Säkylän Pyhäjärveä erinomaisena harjoittelupaikkana sen tarjoamien aallokojen vuoksi. – Vastatuuliosuuksilla me olemme yleensä vahvoilla kilpailuissa, sillä monet vastustajista eivät ole tottuneet aaltoihin esimerkiksi jokivesissä harjoitellessaan.

Joni Tuominen

Urheilullisesti
lahjakas perhe

Vesa ja Tii­na Tai­ni­ol­la on yh­teen­sä kol­me las­ta. Ur­hei­lu on kuu­lu­nut jo­kai­sen per­heen­jä­se­nen elä­mään vah­vas­ti, sil­lä To­nin li­säk­si niin ham­mas­lää­kä­rik­si Tu­rus­sa opis­ke­le­va Mil­la kuin las­ten­tar­ha­o­pet­ta­jak­si juu­ri val­mis­tu­nut Rii­na ovat esi­mer­kik­si hiih­tä­neet kil­paa. Ve­sal­la piti kii­ret­tä kol­mi­kon suk­sien voi­te­lus­sa ja Tii­nal­la eväi­den te­ke­mi­ses­sä. Kil­pai­lut oli­vat vä­lil­lä eri paik­ka­kun­nil­la, jol­loin kul­je­tu­sa­vuk­si hä­ly­tet­tiin su­ku­lai­sia.

– Hie­noa ai­kaa se oli, kun teh­tiin eväät mu­kaan ja pie­nel­lä pa­ket­ti­au­tol­la men­tiin ki­soi­hin. We­bas­to vaan pääl­le, niin sai läm­pi­mäs­sä juo­da kah­via. Mu­ka­via muis­to­ja, Vesa Tai­nio poh­tii.

Voit­ta­mi­nen ei ol­lut tär­kein­tä, ja Vesa Tai­nio on­kin tyy­ty­väi­nen, et­tä las­ten mo­ti­vaa­tio säi­lyi har­ras­tuk­seen, joka jat­kuu edel­leen vä­hem­män kil­pai­lu­mie­les­sä.

Mi­ta­lei­ta ja po­kaa­le­ja ker­tyi myös lo­pul­ta kaap­pei­hin riit­tä­väs­ti, mut­ta side lii­kun­taan on Tai­ni­on mie­les­tä vie­lä tär­ke­äm­pää.

– Rul­la­hiih­toa, me­lon­taa, juok­se­mis­ta ja kun­to­sa­lil­la käyn­tiä, hän lu­et­te­lee tyt­tä­rien­sä har­ras­tuk­sia.