13.2.2020 8.05
Urheilu
 

Karhukoplalle taas tappio

Tommi Erkkilä oli yksi Kakon maalintekijöistä. Kuva: Juha Kaita-aho /arkisto.

Tommi Erkkilä oli yksi Kakon maalintekijöistä. Kuva: Juha Kaita-aho /arkisto.

Juha Kaita-aho

image

Turku | Karhukoplan miesten edustusjoukkue ei ollut lainkaan valmis haastavaan arki-illan vierasotteluun, ja ensimmäinen erä mentiin täysin kotijoukkueen tahtiin.

Kako vie­rai­li Tu­rus­sa kes­ki­viik­ko­na 5. hel­mi­kuu­ta. Ko­ti­jouk­kue SB Hir­ven­sa­lon maa­li­ti­li au­ke­si jo ajas­sa 1.24, ja ta­san kuu­den mi­nuu­tin koh­dal­la tau­lul­la oli jo 2–0-lu­ke­mat. Hel­pom­paa ei ol­lut erän jäl­kim­mäi­sen puo­lis­kon alus­sa­kaan, sil­lä ko­ti­jouk­kue on­nis­tui sekä ta­sa­ken­täl­li­sin et­tä yli­voi­mal­la.

Vas­ta erän vii­mei­sil­lä mi­nuu­teil­la Kako sai maa­li­ti­lin­sä au­ki, kun Mii­ka Saa­ri­nen lau­koi kak­si maa­lia 32 se­kun­nin vä­lein. Erän pää­tös­mi­nuu­til­la tul­leen jäl­kim­mäi­sen maa­lin jäl­keen Ka­kol­la oli vie­lä ti­lai­suuk­sia ka­ven­taa erä­tau­ko­lu­ke­mia, mut­ta li­sä­on­nis­tu­mi­sia ei tul­lut.

Toinen erä parasta Kakoa

Toi­ses­sa eräs­sä näh­tiin he­rän­nyt Kako, mut­ta maa­lien suh­teen sama kaa­va tois­tui, sil­lä jäl­leen ko­ti­jouk­kue teki erän en­sim­mäi­set osu­mat. Täl­lä ker­taa en­sim­mäis­tä maa­lia odo­tet­tiin yli kah­dek­san mi­nuut­tia, mut­ta täl­le kau­del­le tyy­pil­li­ses­ti ta­kais­ku­ja tuli vain 36 se­kun­nin vä­lein heti kak­sin kap­pa­lein.

Kako sai erän maa­li­ti­lin­sä au­ki erän puo­li­vä­lin jäl­keen, ja on­nis­tui heti use­am­paan ker­taan. Kah­den ja puo­len mi­nuu­tin ai­ka­na maa­le­ja tuli kaik­ki­aan kol­me, kun en­sin on­nis­tui Ol­li Laak­so­nen. Kak­si seu­raa­vaa osu­maa oli Jari Lak­sin ja Tom­mi Erk­ki­län kä­si­a­laa, kun en­sin on­nis­tui Lak­si Erk­ki­län syö­tös­tä ja mi­nuut­tia myö­hem­min vain osat vaih­tui­vat.

Ka­kon kan­nal­ta mur­heel­li­ses­ti yk­si nu­kah­dus omas­sa pääs­sä mak­soi ko­vaa hin­taa, ja ko­ti­jouk­kue pää­si li­vah­ta­maan en­nen erä­tau­koa vie­lä uu­del­leen kah­den maa­lin joh­toon.

Tuttu lopputulos päätöserässä

Pää­tö­se­räs­sä ko­ti­jouk­kue pe­la­si vii­saas­ti, kun taas Kako oli­si tar­vin­nut li­sä­o­su­mia. Mo­lem­mil­la jouk­ku­eil­la oli paik­ko­ja, mut­ta en­sim­mäi­sen maa­lin teki ko­ti­jouk­kue vas­ta 11 mi­nuu­tin koh­dal­la. Myös seu­raa­va osu­ma meni il­lan isän­nil­le, mut­ta Kako ei suos­tu­nut luo­vut­ta­maan. Laak­so­nen ja Lak­si on­nis­tui­vat te­ke­mään maa­lit 18 se­kun­nin vä­lein, jäl­kim­mäi­sen osu­man jäl­keen kel­los­sa oli vie­lä rei­lu kak­si ja puo­li mi­nuut­tia. Kako ot­ti vie­lä ai­ka­li­sän ja maa­li­vah­din pois, mut­ta ai­no­as­taan Hir­ven­sa­lo on­nis­tui il­lan san­ka­rin­sa, en­ti­sen nuo­ri­so­maa­jouk­ku­e­täh­ten­sä Las­se Pa­jun joh­dol­la maa­lin­te­os­sa.

Lop­pu­lu­ke­mat oli­vat ko­ti­jouk­ku­eel­le 10–7. Ka­kon maa­lil­la pe­la­si kau­den toi­sen ot­te­lun­sa Roni Oja­la, joka tor­jui 24 lau­kaus­ta. Jouk­koon mah­tui lu­kui­sia eri­no­mai­sia tor­jun­to­ja.