23.3.2019 8.00
Urheilu
 
Joni Tuominen

Kausi Ruotsissa sai hopeareunuksen

Eveliina Suonpää oli tyytyväinen menneeseen kauteensa Ruotsissa. Ennen kaikkea kausi tarjosi nuorelle maalivahdille henkistä oppia.

Eveliina Suonpää oli tyytyväinen menneeseen kauteensa Ruotsissa. Ennen kaikkea kausi tarjosi nuorelle maalivahdille henkistä oppia.

Iida Vatja

image

Eura, Kiukainen | Ensimmäistä kauttaan ruotsalaisessa Linköpingissä torjuneelle Eveliina Suonpäälle kausi Ruotsissa tarjosi kovia pelejä ja henkistä oppia.

– Oli­han se hie­noa, kun sai pe­la­ta ja kes­kit­tyä vain jää­kiek­koon.

Näin to­te­si 23-vuo­ti­as Pa­ne­li­an Raik­kaan kas­vat­ti Eve­lii­na Suon­pää vii­den­nen ja rat­kai­se­van fi­naa­lin jäl­kei­se­nä päi­vä­nä. Hä­nen edus­ta­man­sa Lin­kö­ping oli edel­li­se­nä päi­vä­nä tai­pu­nut rat­kai­se­vas­sa fi­naa­lis­sa Luu­la­jal­le lu­ke­min 5-1 ja kau­si oli päät­ty­nyt pet­ty­myk­seen. Lin­kö­ping joh­ti sar­jaa jo 2-0, mut­ta täy­sin am­mat­ti­lai­sis­ta koot­tu Luu­la­ja ei luo­vut­ta­nut, vaan ki­pu­si rin­nal­le ja lo­pul­ta ohi.

Lin­kö­pin­gin kau­si päät­tyi pet­ty­myk­seen, mut­ta hän it­se ko­kee en­sim­mäi­sen ul­ko­maan kau­ten­sa ol­leen erit­täin opet­ta­vai­nen. Eri­tyi­ses­ti nuo­ri maa­li­vah­ti ko­kee ke­hit­ty­neen­sä hen­ki­sel­lä puo­lel­la, sil­lä Ruot­sin ki­vi­ko­vas­sa sar­jas­sa jo­kai­nen ot­te­lu oli voi­tet­ta­va. Hän myön­tää myös ko­ke­neen­sa pai­nei­ta, kos­ka en­sim­mäis­tä ker­taa hä­nel­le mak­set­tiin pe­laa­mi­ses­ta.

– Aluk­si koin hie­man pai­nei­ta, mut­ta tai­sin lo­pul­ta ol­la it­se ai­noa, joka nii­tä pai­nei­ta aset­ti. Lo­pul­ta opin kui­ten­kin vaan naut­ti­maan pe­laa­mi­ses­ta.

Tu­le­vai­suu­des­taan maa­jouk­ku­e­rin­kiin kuu­lu­va ve­rä­jän­var­ti­ja on vie­lä vai­to­nai­nen. So­pi­mus Lin­kö­pin­gin kans­sa oli mal­lia 1+1, eli tu­le­vas­ta kau­des­ta löy­tyy op­tio. Hän on tun­te­nut olon­sa tyy­ty­väi­sek­si Lin­kö­pin­gin or­ga­ni­saa­ti­os­sa, jo­ten op­ti­o­vuo­den käyt­tö ja jat­ko Lin­kö­pin­gis­sä ei ole mah­dot­to­muus.

– Muu­ta­ma muu­kin tar­jous on pöy­däl­lä, mut­ta vie­lä en osaa sa­noa mitä ta­pah­tuu en­si kau­del­la.

Mer­kit­tä­vim­mäk­si erok­si Suo­men ja Ruot­sin sar­jo­jen vä­lil­le Eve­lii­na Suon­pää mai­nit­see myös nais­jää­kie­kon ar­vos­tuk­sen. Esi­mer­kik­si vii­mei­ses­sä fi­naa­li­ot­te­lus­sa Luu­la­jas­sa kat­so­jia oli 4800, kun vas­taa­vas­ti Suo­mes­sa tä­män kau­den rat­kai­se­vas­sa fi­naa­lis­sa kat­so­jia oli Es­poon jää­hal­lis­sa 611.

– Ar­vos­tus nais­ten jää­kiek­koa koh­taan on tääl­lä ihan eri luok­kaa kuin Suo­mes­sa. Olen kyl­lä naut­ti­nut tääl­lä olos­ta­ni to­del­la pal­jon, hän ki­teyt­tää.

Lue li­sää Eve­lii­na Suon­pään miet­tei­tä kau­des­ta Ruot­sis­sa sekä hä­nen tu­le­vai­suu­des­taan tiis­tai­na 26. maa­lis­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.