14.11.2020 13.53
Urheilu
 
Joni Tuominen

Korhonen vaihtoi Saksan Sardinian lämpöön

Piia Korhosen iskut ovat tehneet tuhojaan myös Italiassa, sillä euralainen on paukutellut noin 25 pistettä ottelua kohden.

Piia Korhosen iskut ovat tehneet tuhojaan myös Italiassa, sillä euralainen on paukutellut noin 25 pistettä ottelua kohden.

Luigi Fiori

image

Eura | Kesällä vuoden sopimuksen Olbian joukkueeseen tehnyt Piia Korhonen nauttii italialaisesta lento­pal­lo­kult­tuu­rista ja lisääntyneestä peliajasta.

Upe­at vuo­ris­to- ja me­ri­mai­se­mat, au­rin­ko pais­taa ja mit­ta­ris­sa mar­ras­kuus­sa­kin yli 20 läm­pö­as­tet­ta. Täl­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa Suo­men len­to­pal­lo­maa­jouk­ku­een yk­kös­hak­ku­ri Piia Kor­ho­nen har­joit­taa par­hail­laan am­mat­ti­aan, sil­lä hän siir­tyi täk­si kau­dek­si Ita­li­an toi­sek­si kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la pe­laa­vaan Ge­o­vil­la­ge Her­ma­ea Ol­bi­aan.

– Erit­täin hy­vin olen ko­tiu­tu­nut tän­ne. Ei­pä sen oi­ke­as­taan niin vä­liä, et­tä mi­hin on muut­ta­nut, niin hy­vin olen ai­na ko­tiu­tu­nut, Kor­ho­nen to­te­aa Sar­di­ni­an saa­rel­la si­jait­se­vas­ta Ol­bi­an kau­pun­gis­ta.

Ko­tiu­tu­mis­ta ei ole es­tä­nyt edes lie­vä kie­li­muu­ri, joka Kor­ho­sen ja osan jouk­ku­e­ka­ve­reis­ta sekä pää­val­men­ta­jan vä­lil­lä oli eten­kin aluk­si. Eu­ran Rai­kun kas­vat­ti on jouk­ku­een­sa ai­noa ul­ko­maa­lais­pe­laa­ja, ei­kä esi­mer­kik­si pää­val­men­ta­ja ja suu­rin osa jouk­ku­ees­ta puhu juu­ri­kaan eng­lan­tia.

– Aluk­si sitä oli tosi vai­kea si­säis­tää, et­tei mi­nua ym­mär­re­tä eng­lan­tia pu­hu­es­sa­ni. Kun jouk­kue is­tui esi­mer­kik­si ruo­ka­pöy­däs­sä ita­li­aa pu­hu­en, niin tuli vä­lil­lä yk­si­näi­nen olo, mut­ta on­nek­si per­heen ja ys­tä­vien kans­sa on ai­na voi­nut soi­tel­la ja pu­hua.

– Yleen­sä jos tree­neis­sä val­men­ta­ja al­kaa pu­hu­maan jo­tain, niin joku pe­laa­ja tu­lee kään­tä­mään. On­nek­si olen op­pi­nut myös jo pal­jon len­to­pal­lo­sa­nas­toa täs­sä kol­men kuu­kau­den ai­ka­na, ja ita­li­a­lai­set pu­hu­vat pal­jon kä­sil­lään, Kor­ho­nen sa­noo hu­mo­ris­ti­ses­ti.

Alkukankeudet jääneet jo taakse

Oman jouk­ku­een­sa al­ku­kaut­ta hän ku­vai­lee nou­su­joh­tei­sek­si, sil­lä kol­men en­sim­mäi­sen ot­te­lun tap­pi­oi­ta on seu­ran­nut kak­si voit­toa.

– Meil­lä oli han­ka­la al­ku, jo­hon saat­toi vai­kut­taa ko­ro­nan ta­kia pe­laa­mat­ta jää­neet har­joi­tus­pe­lit.

Jouk­ku­een ta­voi­te on Kor­ho­sen mu­kaan ase­tet­tu pu­do­tus­pe­lei­hin pää­syyn, joi­hin sel­vi­ää loh­kon vii­si pa­ras­ta. Ol­bia on täl­lä het­kel­lä kuu­den­te­na, mut­ta hak­ku­rin luot­to ei hor­ju, kun­han pe­laa­maan pääs­tään taas.

– Kah­teen ja puo­leen viik­koon ei to­si­aan ol­la pe­lat­tu, kun vas­tus­ta­jil­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Näil­lä nä­ky­min pe­lit jat­ku­vat täl­lä vii­kol­la, hän ker­too.

Kor­ho­sen oma peli on kul­ke­nut eri­no­mai­ses­ti, sil­lä hän on ta­ko­nut pal­lo­ja lat­ti­aan lä­hes 25 pis­teen ot­te­lu­kes­ki­ar­vol­la.

– Aluk­si oli ha­ke­mis­ta, mut­ta en­sim­mäis­tä pe­liä lu­kuun ot­ta­mat­ta olen ol­lut tyy­ty­väi­nen omaan pe­lii­ni. Pas­sa­ri on luot­ta­nut ja on ol­lut tosi mu­ka­vaa vii­me kau­teen ver­rat­tu­na, kun on pääs­syt pe­laa­maan enem­män, hän sa­noo.

Italialainen lento­pal­lo­kult­tuuri viehättää Korhosta

Edel­li­set kol­me kaut­ta Sak­san Bun­des­lii­gaa Dresd­ne­rin jouk­ku­ees­sa pe­lan­nut 187-sent­ti­nen len­to­pal­loi­li­ja on yl­lät­ty­nyt Ita­li­an A2-sar­jan ko­vas­ta ta­sos­ta. Jo­kai­sel­la sar­jan jouk­ku­eel­la saa ol­la ai­no­as­taan yk­si ul­ko­maa­lais­vah­vis­tus, ei­kä eu­ra­lais­läh­töi­nen len­to­pal­loi­li­ja näe suur­ta eroa edel­li­sen ja ny­kyi­sen sar­jan­sa vä­lil­lä.

– Tämä on tosi ta­sai­nen sar­ja, jos­sa kär­jen ja hän­tä­pään jouk­ku­ei­den vä­li­nen ero on hy­vin pie­ni. Jos miet­tii tä­män ole­van maan kak­kos­sar­ja, niin kaik­ki pe­laa­jat ovat tek­ni­ses­ti to­del­la hy­viä, Kor­ho­nen ker­too.

Ita­li­as­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on han­ka­la, mut­ta Sar­di­ni­as­sa asi­at ovat hie­man muu­ta Ita­li­aa pa­rem­min. Kat­so­jia ot­te­lui­hin on pääs­syt vas­ta pie­ni osa täy­siin aree­noi­hin ver­rat­tu­na, mut­ta ita­li­a­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen len­to­pal­loon on käy­nyt jo sel­väk­si Kor­ho­sel­le.

– Jo­ten­kin odo­tin, et­tei elä­mä nyt niin eri­lais­ta len­to­pal­lon suh­teen ole kuin Sak­sas­sa. Sa­maa ar­ke­a­han täs­sä ele­tään, mut­ta on kyl­lä ol­lut hie­noa huo­ma­ta, et­tä len­to­pal­lo on tääl­lä niin iso jut­tu, Kor­ho­nen tun­nel­moi.