1.8.2019 11.36
Urheilu
 
Iida Rissanen-Vatja

Martta Rautala uudelle lajivaltaukselle Kalevan kisoihin

Kiukaisista kotoisin oleva Martta Rautala on löytänyt uutta intoa 400 metrin aidoista. Tulos on ollut kovaa.

Kiukaisista kotoisin oleva Martta Rautala on löytänyt uutta intoa 400 metrin aidoista. Tulos on ollut kovaa.

Salla Jantunen

image

Eura, Kiukainen | Kiukaisten Kisailijoiden kasvatti vaihtoi seitsenottelun 400 metrin aitoihin ja on jo tehnyt lajin tulokkaana yllättävänkin kovaa tulosta.

Vii­pu­rin Ur­hei­li­joi­ta edus­ta­va ja kiu­kais­lai­sen Jari Sil­lan­pään val­men­ta­ma ylei­sur­hei­li­ja juok­si uran­sa kol­man­nes­sa 400 met­rin ai­to­jen ki­sas­tar­tis­sa jo al­le mi­nuut­tiin, kun hän pin­koi Tu­run Ti­las­to­pa­ja­cu­pis­sa 16. hei­nä­kuu­ta mat­kan ai­kaan 59,99.

Mar­tan en­nä­tys on tä­nään al­ka­vien Ka­le­van ki­so­jen osal­lis­tu­ja­lis­tan nel­jän­nek­si ko­vin tu­los­kir­jaus ku­lu­val­ta kau­del­ta. Ko­vem­paa mat­kan ovat tänä ke­sä­nä tait­ta­neet vain Vii­vi Le­hi­koi­nen ja Eve­lii­na Määt­tä­nen, kun taas Nea Mat­ti­la on kir­jaut­ta­nut Mar­tan kans­sa sa­man ajan.

– Se on kul­ke­nut yl­lät­tä­vän­kin hy­vin. Ai­ka ai­na­kin näyt­tää ki­val­ta, kun on al­le mi­nuu­tin, Mart­ta Rau­ta­la heit­tää.

Lu­paa­vas­ta al­ku­ke­säs­tä huo­li­mat­ta ur­hei­li­ja ei ase­ta it­sel­leen SM-ki­soi­hin lii­ko­ja pai­nei­ta, vaan läh­tee ha­ke­maan Lap­peen­ran­nas­ta en­si­si­jai­ses­ti hy­vää juok­sua.

– Juok­sin 400 met­rin ai­dat ke­sä­kuus­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kil­paa, vaik­ka toki sitä var­ten oli vuo­si har­joi­tel­tu.

Ottelu ei enää motivoinut

22-vuo­ti­as Mart­ta Rau­ta­la on Ka­le­van ki­sois­sa tut­tu kas­vo seit­se­not­te­lus­ta. Vaa­ti­va la­ji­ru­pe­a­ma al­koi kui­ten­kin kyl­läs­tyt­tää, kun vai­ke­am­mat la­jit tun­tui­vat jun­naa­van pai­koil­laan. Pat­ti­ti­lan­tees­sa neu­voa an­toi ai­da­tun ra­ta­kier­rok­sen suo­me­nen­nä­tys­nai­nen.

– Oli­sin ha­lun­nut tree­na­ta vain 800 met­riä, juok­sus­ta tyk­kä­sin eni­ten. Tui­ja He­lan­der eh­dot­ti mat­kaa vii­me syk­sy­nä, sil­lä 400 met­rin si­leä kul­ki vii­me ke­sä­nä ihan hy­vin. Ja kun oli ot­te­lus­sa juos­sut sa­ta­sen ai­to­ja, niin ne­kin osa­si ylit­tää, Rau­ta­la ker­too.

Uu­del­la alu­e­val­tauk­sel­la ur­hei­li­jaa vie­hät­tää pait­si vaa­ti­mus tek­ni­ses­tä osaa­mi­ses­ta myös la­jin jän­nit­tä­vyys.

– Kos­kaan ei tie­dä, mitä mat­kal­la ta­pah­tuu. Lop­pu on ai­na ikä­vän tun­tui­nen, mut­ta kyl­lä ikä­vää tun­net­ta mi­nuu­tin kes­tää, hän nau­raa.

Ka­le­van Ki­soi­hin pai­kal­lis­ta vä­riä tuo Mar­tan li­säk­si Sä­ky­län Ur­hei­li­joi­den Os­ka­ri Es­ko­la, joka ki­saa mou­ka­rin kar­sin­nas­sa jo tä­nään tors­tai­na kel­lo 15.10.

Vii­pu­rin Ur­hei­li­joi­den Mart­ta Rau­ta­la kil­pai­lee lau­an­tai­na 3.8. klo 18.05 nais­ten 400 met­rin ai­ta­juok­sun al­ku­e­ris­sä. Yle TV2:n lä­he­tys al­kaa lau­an­tai­na klo 18.15. Nais­ten 400 m ai­to­jen lop­pu­kil­pai­lu juos­taan sun­nun­tai­na 4.8. kel­lo 14.35, Ylen lä­he­tys al­kaa klo 14.30.