24.10.2020 6.00
Urheilu
 
Riina Kaski

Niklas menestyy kartingradoilla – hamuaa jo ylempiin luokkiin

Kartingauto ja kuljettaja saavat Niklas Jokisen luokassa painaa yhteensä 106 kiloa. Kilpurin pakettiautoon laitossa ja autosta pois ottamisessa tarvitaan kuitenkin pientä apua.

Kartingauto ja kuljettaja saavat Niklas Jokisen luokassa painaa yhteensä 106 kiloa. Kilpurin pakettiautoon laitossa ja autosta pois ottamisessa tarvitaan kuitenkin pientä apua.

Riina Kaski

image

Säkylä, Eura | Säkyläläispoika on niittänyt menestystä kartingissa. Seuraavaksi perhe harkitsee pojan siirtymistä isompaan luokkaan.

9-vuo­ti­as Nik­las Jo­ki­nen start­taa mik­ro­au­ton­sa ja pyy­häl­tää tot­tu­nees­ti Eu­ran FK-ra­dal­le. Nuo­ri hur­ja­pää vii­let­tää suo­ril­la par­haim­mil­laan lä­hes 90 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la ei­kä an­na yh­tään sii­maa, kun star­ta­taan yh­teis­läh­döl­lä kil­paa. Hän on eden­nyt suu­ria harp­pauk­sia, sil­lä pal­jas­taa, et­tä 6-vuo­ti­aa­na en­sim­mäi­sil­lä ko­kei­lu­ker­roil­la jän­nit­ti.

– Vii­mei­set ki­sat oli­vat syys­kuun lo­pus­sa. Siel­tä tuli voit­to, Nik­las hy­myi­lee.

Nik­las Jo­ki­nen kuu­luu Eu­ran ur­hei­lu­au­toi­li­joi­hin ja Ko­ke­mä­en FK-ker­hoon. Ku­lu­neel­la kau­del­la Nik­las, tut­tu­jen kes­ken Nik­ke hu­ris­ti kol­man­nek­si Kar­ting­lii­ton mes­ta­ruus­sar­jas­sa, jos­sa rat­tia kään­si rei­lut 20 las­ta ja nuor­ta. Mic­ro­luo­kan ikä­haa­ruk­ka on 8–11-vuo­ti­aat.

Suo­mi on ja­et­tu kah­dek­saan alu­ee­seen, jois­ta län­ti­nen osa kuu­luu seit­se­män­teen. Kau­im­mai­nen kisa on Sii­ka­jo­el­la Ruu­kin ra­dal­la, jon­ka Nik­ke rank­kaa puit­teis­ta par­haak­si.

Testauksesta se lähti

Ei­vät­pä tien­neet äi­ti ja isä, Jo­han­na ja Jan­ne Jo­ki­nen, mi­hin pää­dy­tään, kun mik­ro­au­toi­lua läh­det­tiin ko­kei­le­maan sil­kas­ta mie­len­kiin­nos­ta rei­lu kol­me vuot­ta sit­ten. Yk­si Ni­ken ka­ve­ri aloit­ti la­jin sa­maan ai­kaan. Ne­tis­tä löy­tyi muu­ta­man ker­ho­a­jo­kil­la pyö­ri­tel­lyn tes­ti­ker­ran jäl­keen käy­tet­ty me­no­pe­li, jol­la pää­si al­kuun.

– Kar­tin­gis­ta ei lä­hi­pii­ris­säm­me ole ko­ke­mus­ta, mut­ta muu­ten moot­to­riur­hei­lus­ta vä­hän mo­lem­min puo­lin. Löy­tyy taus­taa ral­lis­ta ja jok­kik­ses­ta, isä ja ”tal­li­pääl­lik­kö” Jan­ne Jo­ki­nen sa­noo.

Vaik­ka kau­si on lop­pu, tree­ni jat­kuu. Ra­doil­la käy­dään niin kau­an kuin ke­lit sal­li­vat, jot­ta tun­tu­ma säi­lyy. Tänä vuon­na Jo­ki­set suun­ta­si­vat pa­ket­ti­mer­sun­sa en­sim­mäis­tä ker­taa Eu­ran ra­dal­le uu­den­vuo­den­päi­vä­nä. Täl­le kau­del­le Nik­las sai päi­vi­te­tyn ajo­kin, jol­la meno on mait­ta­nut. Moot­to­ri on 95-kuu­ti­oi­nen, ja sil­lä pys­tyy aja­maan pie­nin muu­tok­sin kol­mes­sa eri sar­jas­sa.

– Kar­tin­gis­sa täy­tyy ol­la ko­vuut­ta, jos mei­naa pär­jä­tä. Läh­dös­sä ei pa­ra­ne an­taa pe­rik­si, kun star­ta­taan len­tä­väl­lä läh­döl­lä, isä taus­toit­taa.

Muu­kin va­rus­tus pi­tää päi­vit­tää. Kaa­su­jal­ka on ojen­tu­nut niin ak­tii­vi­ses­ti, et­tä ken­gän kär­jis­sä on ku­lu­maa. Ajo­pu­ku al­kaa ol­la pie­ni, sil­lä poi­ka ve­nyy koko ajan pi­tuut­ta.

Koko perheen puuha

Kar­ting on har­ras­tus, joka vie vä­hin­tään yh­del­tä per­heen ai­kui­sel­ta pal­jon ai­kaa. Ki­sa­päi­vä tar­koit­taa me­noa aa­mus­ta il­taan. Jos on pit­kä vä­li­mat­ka, saat­taa hu­rah­taa koko vii­kon­lop­pu.

Päi­vä al­kaa har­joi­tu­sa­jol­la, jota seu­raa ai­ka-ajo. Al­ku­e­riä on kak­si, jon­ka jäl­keen on fi­naa­li. Vi­ral­lis­ten kil­pai­lu­jen li­säk­si si­joi­tuk­sis­ta ja hur­ja­päi­sim­män tit­te­lis­tä mi­tel­lään pari ker­taa kuus­sa ar­ki-il­tai­sin ker­ho­ki­sois­sa. Jo­hon­kin vä­liin mah­du­te­taan tie­tys­ti myös tree­naus.

Kau­si al­kaa nor­maa­lis­ti huh­ti–tou­ko­kuun vaih­tees­sa, mut­ta tänä vuon­na se ry­pis­tet­tiin tii­vis­te­tys­ti ke­sä­kuun puo­les­ta­vä­lis­tä. Kos­ka ajo­kit ovat mel­ko ta­sa­vä­ki­siä, pie­nil­lä muu­tok­sil­la yri­te­tään ni­pis­tää kier­ro­sa­jas­ta kym­me­nyk­siä. Esi­mer­kik­si rat­tai­ta saa vaih­taa, muut­taa pyö­rien kul­mia ja sää­tää ren­kai­den il­man­pai­nei­ta. Li­säk­si pe­rän ja keu­lan jäy­kis­tyk­siä voi vaih­taa.

Jan­ne-isä sa­noo, et­tä kar­ting on laji, jos­sa neu­voa ky­sy­väl­le vas­ta­taan reh­dis­ti. Jo­han­na-äi­ti li­sää, et­tä hen­ki on kil­pai­luis­sa hyvä.

En­si kaut­ta var­ten mie­ti­tään, vaih­de­taan­ko ylös­päin ra­ket-luok­kaan. Va­paa-ajas­ta hauk­kai­see myös toi­nen har­ras­tus: jää­kiek­ko. Sii­nä­kin riit­tää har­joi­tuk­sia ja ot­te­lui­ta.