17.5.2019 12.02
Urheilu
 
Joni Tuominen

Nimitys tärkeässä paikassa

Kiukaisten koulun rehtori Harri Lehtonen hehkutti Eveliina Suonpään ponnistusta Kiukaisista huippu-urheilijaksi. – Eiköhän me laiteta koululle Eveliina Suonpäälle oikein oma kulmaus, johon hän voi sitten lähetellä joskus esimerkiksi pelipaitansa, Lehtonen totesi heittäen samalla toiveen Suonpään suuntaan.

Kiukaisten koulun rehtori Harri Lehtonen hehkutti Eveliina Suonpään ponnistusta Kiukaisista huippu-urheilijaksi. – Eiköhän me laiteta koululle Eveliina Suonpäälle oikein oma kulmaus, johon hän voi sitten lähetellä joskus esimerkiksi pelipaitansa, Lehtonen totesi heittäen samalla toiveen Suonpään suuntaan.

Joni Tuominen

image

Eura, Kiukainen | Naisleijonien ja Linköpingin maalivahti Eveliina Suonpää kävi piristämässä Kiukaisten koulun arkea perjantaina, kun hänet nimitettiin samalla Kiukaisten koulun kummiur­hei­li­jaksi.

– Tosi hy­väl­tä tun­tuu. Tämä on mi­nun kou­lu­ni ja sitä kaut­ta tie­tys­ti tär­keä paik­ka, Eve­lii­na Suon­pää iloit­si.

Odo­tet­tu Suon­pään vie­rai­lu tun­tui ol­leen niin op­pi­lai­den kuin hen­ki­lö­kun­nan­kin osal­ta, sil­lä ni­mi­kir­joi­tus- ja sel­fie­jo­no kie­mur­te­li kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa ja vii­mei­set jo­not­ti­vat rei­lus­ti yli puo­len tun­nin ajan.

Hän ha­lu­si muis­tut­taa nuo­ria, et­tä pie­nel­tä ky­läl­tä on täy­sin mah­dol­lis­ta pon­nis­taa pit­käl­le niin ur­hei­li­ja­na kuin muu­ten­kin. Lin­kö­pin­gis­sä kiek­ko­ja vii­me kau­den ta­paan myös tu­le­val­la kau­del­la tor­ju­va 24-vuo­ti­as huip­pu-ur­hei­li­ja vas­tai­li op­pi­lai­den ky­sy­myk­siin muun mu­as­sa mat­kus­te­lun mää­räs­tä ja jää­kiek­ko­am­mat­ti­lai­suu­den vaa­ti­muk­sis­ta.

– Ei sitä vie­lä tääl­lä kou­lu­maa­il­mas­sa tar­vit­se miet­tiä. Pe­lai­lee ja leik­kii vaan mah­dol­li­sim­man pal­jon, sil­lä kaik­ki hi­pat ja muut lei­kit ovat par­haim­pia tääl­lä, sa­noi Suon­pää, joka muis­te­li it­se pa­lan­neen­sa use­aan ker­taan hi­ki­se­nä vä­li­tun­nil­ta luok­kaan.

Lue li­sää Eve­lii­na Suon­pään miet­tei­tä ja tun­nel­mia Kiu­kais­ten kou­lul­ta tiis­tai­na 23. tou­ko­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.